Kodeks dobre poljoprivredne prakse

 

 

Aktivnosti


Izjava o ekološkom i socijalnom skriningu potrebnom za EU IPA Povjerenički fond

Ove procedure odnose se na uslove postavljene kako crnogorskim zakonodavstvom, tako i politikama mjera zaštite Svjetske banke, kao institucionalnog tijela odgovornog za upravljanje EU/IPA sredstvima kroz Povjerenički fond. Ovaj odlomak predstavlja ilustraciju odgovarajućih odredbi mjera za zaštitu životne sredine koje će biti na snazi prije usvajanja novog projekta koji finansira EU/IPA i kojim će rukovoditi Svjetska banka kroz Povjerenički fond.

dokument


18. februar 2014.

Rezultati procesa žalbi za odbijene aplikacije u okviru IV MIDAS poziva za grantove
 

Procedura za žalbe za Četvrti poziv za MIDAS grantove je usaglašena kako sa nacionalnom zakonskom legislativom tako i sa procedurama Svjetske banke, što je bila praksa i sa prethodnim  pozivima za grantove. Uspostavljen je mehanizam za upravljanje žalbama, koji je usaglašen sa Timom Svjetske banke koji prati MIDAS projekat. Opšti rezultati procedure za žalbe su prikazani u tabeli ispod:


Četvrti poziv

Ukupno 
primljene žalbe u Ministarstvu

Prihvaćene žalbe od Komisije za žalbe  koje su vraćene u regularnu proceduru

Odbijene žalbe od Komisije za žalbe

Broj

79

31

48

 Iznos

2.681.025,97 €        
(uk. vrijednost investicija)
1.340.512,99 €           
(grant podrška od 50%)

923.946,24 €
(uk. vrijednost investicije)
461.973,12 €
(grant podrška od 50%)

1.757.079,73 €     
(uk. vrijednost investicije)
878.539,87 €
(grant podrška od 50%)

Od primljenih 425 aplikacija za Četvrti poziv za grantove, ugovore o bespovratnoj grant podršci je ukupno potpisalo 244 proizvođača. Odbijeno je 181 aplikacija, od čega je Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja primilo ukupno 79 žalbi, koje je razmatrala Komisija za žalbe (Drugostepena komisija).
Od ovog broja žalbi 31 je prihvaćena kao osnovana, odnosno vraćene su u redovnu proceduru, dok je ostalih 48 izjavljenih žalbi odbijeno. Ukupan iznos planiranih investicija za ovih 79 dostavljenih žalbi je 2.681.025,97 €, dok je iznos potencijalne grant podrške 1.340.512,99 € (50 %). Ukupna vrijednost investicija prihvaćenih žalbi je 923.946,24 €, dok je naša potencijalna grant podrška 461.973,12 €.
Prihvaćene žalbe moraju proći kroz regularnu proceduru od strane Komisije za evaluaciju (Sektora za plaćanje). 
Informacije o procesu upravljanja žalbama, kao i ishodu istog možete se informisati u Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja, adresa: Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, Rimski trg 46, Podgorica; broj telefona: +382(0)20482151; i na email MIDAS kancelarije: [email protected]


20. decembar 2013.

Rezultati procesa žalbi za odbijene aplikacije u okviru II i III MIDAS poziva za grantove


Procedura za žalbe za Drugi i Treći poziv za MIDAS grantove je usaglašena kako sa nacionalnom zakonskom legislativom tako i sa procedurama Svjetske banke, što je bila praksa i za prethodnim Prvi poziv za grantove. Uspostavljen je mehanizam za upravljanje žalbama, koji je usaglašen sa Timom Svjetske banke koji prati MIDAS projekat. Opšti rezultati procedure za žalbe su prikazani u tabeli ispod:


Drugi i Treći poziv

Ukupno
primljene žalbe u Ministarstvu

Prihvaćene žalbe od Komisije za žalbe  koje su vraćene u regularnu proceduru

Odbijene žalbe od Komisije za žalbe

Broj

6

1

5

 Iznos

107.020,10 € (ukupna vrijednost investicija)
64.212,05 € (iznos grant podrške od 60%)

11.820,44 € (ukupna vrijednost investicije)
7.092,26 € (iznos grant podrške od 60%)

95.199,66 € (ukupna vrijednost investicije)
57.119,79 € (iznos grant podrške od 60%)

Od primljenih 149 aplikacija za Drugi poziv za grantove i 50 aplikacija za Treći poziv za grantove, ugovore o bespovratnoj grant podršći je ukupno potpisalo 112 proizvođača, odnosno 34 proizvođača. Odbijeno je 34 aplikacije u okviru Drugog, odnosno 13 aplikacija u okviru Trećeg poziva, od čega je Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja primilo ukupno 6 žalbi (4 + 2) koje je razmatrala Komisija za žalbe (Drugostepena komisija).
Od ovog broja žalbi samo je 1 prihvaćena kao osnovana, odnosno ona je vraćena u redovnu proceduru, dok je ostalih 5 izjavljenih žalbi odbijeno. Ukupan iznos planiranih investicija za ovih 6 dostavljenih žalbi je 107.020,10 €, dok je iznos potencijalne grant podrške 64.212,05 € (60 %). Vrijednost investicije prihvaćene žalbe je 11.820,44 €, dok je naša potencijalna grant podrška 7.092,26 €.
Prihvaćena žalba mora proći kroz regularnu proceduru od strane Komisije za evaluaciju (Sektora za plaćanje).
Informacije o procesu upravljanja žalbama, kao i ishodu istog možete se informisati kod službenika Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, Branka Šarca, na adresi: Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, Rimski trg 46, Podgorica; broj telefona: +382(0)20482176 ; email: [email protected] i [email protected]


12. decembar 2012.

Rezultati procesa žalbi za odbijene aplikacije u okviru I MIDAS poziva za grantove

Procedura za žalbe iz Prvog poziva za MIDAS grantove je usaglašena kako sa nacionalnom zakonskom legislativom tako i sa timom Svjetske banke koji prati MIDAS projekat, te je uspostavljen mehanizam za upravljanje žalbama. Opšti rezultati procedure za žalbe su prikazani u tabeli ispod:

 

Ukupno primljene žalbe u Ministarstvu

Prihvaćene žalbe od Komisije za žalbe  koje su vraćene u regularnu proceduru

Odbijene žalbe od Komisije za žalbe

Broj

156

39

117

Iznos

4.527.441,78
(ukupan iznos investicija)

2.263.720,89
(iznos grant podrške)

809.657,92
(ukupan iznos investicija)

404.828,96
(iznos grant podrške)

3.717.783,86
(ukupan iznos investicija)

1.858.891,93
(iznos grant podrške)

Od ukupno primljenih 780 aplikacija, u prvom krugu evaluacije prihvaćeno je 309 dok je odbijeno 441. Od ukupno odbijenih, primljeno je 156 žalbi, koje je razmatrala Komisija za žalbe (Drugostepena komisija). Od ovog broja žalbi 39 (25 %) su prihvaćene kao osnovane, odnosno one su vraćene u redovnu proceduru, dok je 117 žalbi (75%) odbijeno. Ukupan iznos planiranih investicija za ovih 156 proizvođača je 4.527.441,78 € dok je iznos potencijalne grant podrške 2.263.720,89 € (50 %). Ukupan iznos prihvaćenih žalbi je 809.657,92 €, dok je naša potencijalna grant podrška 404.828,96 €.
Sve ove prihvaćene žalbe moraju proći kroz regularnu proceduru od strane Komisije za evaluaciju (Sektora za plaćanje).
Do sada je potpisano 24 sporazuma o grantu sa proizvođačima koji su bili u proceduri za žalbe u ukupnom iznosu investicija 512.588,56 €, dok je iznos grant podrške 256.294,28 €, dok su preostalih 15 (od ukupno 39 žalbi vraćenih u proceduru) ili još uvijek u procesu odobravanja, ili su odbijene u daljoj proceduri kao neosnovane.

Aplikantima kojima je od strane Drugostepene komisije usvojena žalba kao osnovana, pa su vraćeni na ponovno razmatranje i nakon razmatranja ocijenjeni pozitivno od strane Komisije za evaluaciju donijeto je Rješenje o usvajanju zahtjeva i pripremljen im je Sporazum o grantu, a onima kojim je žalba odbijena kao neosnovana, Rješenje o odbijanju zahtjeva. O procesu upravljanja žalbama, kao i ishodu istog možete se informisati kod Enisa Gjokaja, na adresi: Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, Rimski trg 46, Podgorica; broj telefona: +382(0)20482176; email: [email protected] i [email protected].

11. decembar 2012.

Ovim putem stavljamo na uvid zainteresovanoj javnosti Plan upravljanja životnom sredinom za projekat izgradnje farme za uzgoj koza, u vlasništvu pravnog lica „FarmediaCo“ d.o.o., selo Bistrice (GO Golubovci), Podgorica. Uvid u dokumentaciju se može izvršiti lično kod nosioca projekta u selu Bistrice, zaključno sa 25.decembrom 2012.

Komentare i sugestije na Plan upravljanja u pisanoj formi možete dostaviti lično u prostorijama firme „FarmediaCo“, poštom na adresu Bistrice bb 81304 Golubovci, ili na email adresu [email protected]. Komentari se takođe mogu dostaviti MIDAS kancelariji  na fax 020/234-731 ili na email adresu: [email protected].

Javna rasprava o Planu upravljanja životnom sredinom biće održana 26. decembra 2012 sa početkom u 12:00 sati, na imanju Milorada Dobrovića gdje je i planirana izgradnja objekta, selo Bistrice, opština Podgorica.

Napomena: Ova javna rasprava se odnosi samo na promjenu lokacije od strane investitora (Ovo je druga po redu javna rasprava koju je vlasnik inicirao sa ciljem da se izbjegnu moguće rizične situacije, uzimajući u obzir učestale prirodne neprilike na ovom području, a koje bi mogle uticati na produktivnost poslovanja).

Plan upravljanja – FarmediaCo (dokument u dodatku).


12. novembar 2012.

Ovim putem stavljamo na uvid zainteresovanoj javnosti Plan upravljanja životnom sredinom za projekat izgradnje štalskog objekta, vlasnika Vasilija Perovića, selo Ramovića Do, opština Nikšić. Uvid u dokumentaciju se može izvršiti lično kod nosioca projekta u selu Ramovića Do, na MZ Trubjela, kao i preko websajta MIDAS projekta www.midas.co.me, zaključno sa 26.novembrom 2012.

Komentare i sugestije na Plan upravljanja u pisanoj formi možete dostaviti MIDAS kancelariji  na fax 020/234-731 ili na email adresu: [email protected].

Javna rasprava o Planu upravljanja životnom sredinom biće održana 27. novembra 2012 sa početkom u 11:00 sati, na imanju nosioca projekta u selu Ramovića Do, opština Nikšić.

Plan upravljanja – Vasilije Perović (dokument u dodatku).


22. septembar 2012.

Ovim putem stavljamo na uvid zainteresovanoj javnosti Plan upravljanja životnom sredinom za projekat izgradnja objekta za uzgoj kalifornijske pastrmke, vlasnika Miroslava Đurišića, Tušinja MZ Boan, opština Šavnik. Uvid u dokumentaciju se može izvršiti lično kod nosioca projekta, kao i u MZ Boan, zaključno sa 6. oktobrom 2012.

Komentare i sugestije na Plan upravljanja u pisanoj formi možete dostaviti lično kod predstavnika MZ Boan, kao i MIDAS kancelariji  na fax 020/234-731 ili na email adresu: [email protected].

Javna rasprava o Planu upravljanja životnom sredinom biće održana 6. oktobra 2012 sa početkom u 10:00 sati, u kući nosioca projekta u Tušinji, MZ Boan, opština Šavnik.

Plan upravljanja – Miroslav Đurišić (dokument u dodatku).


2. septembar 2012.

Ovim putem stavljamo na uvid zainteresovanoj javnosti Plan upravljanja životnom sredinom za projekat adaptacije štalskog objekta,  vlasnika Viktora Vuljaja, Tuzi, opština Podgorica. Uvid u dokumentaciju se može izvršiti lično kod nosioca projekta, kao i u MZ Tuzi, zaključno sa 16. septembrom 2012.

Komentare i sugestije na Plan upravljanja u pisanoj formi možete dostaviti lično kod nosioca projekta, u MZ Tuzi, kao i MIDAS kancelariji  na fax 020/234-731 ili na email adresu: [email protected].

Javna rasprava o Planu upravljanja životnom sredinom biće održana 16. septembra 2012 sa početkom u 18:00 sati, u prostorijama MZ Tuzi, opština Podgorica.

Plan upravljanja – Viktor Vuljaj (dokument u dodatku).


27. avgust 2012.

Ovim putem stavljamo na uvid zainteresovanoj javnosti Plan upravljanja životnom sredinom za projekat izgradnje štalskog objekta i kupovina mehanizacije,  vlasnika Novice Nišavić, Rakita – MZ Ravna Rijeka, opština Bijelo Polje. Uvid u dokumentaciju se može izvršiti lično kod nosioca projekta u Rakiti, kao i kod predstavnika MZ Ravna Rijeka, zaključno sa 10. septembrom 2012.

Komentare i sugestije na Plan upravljanja u pisanoj formi možete dostaviti kod predstavnika MZ Ravna Rijeka, kao i MIDAS kancelariji  na fax 020/234-731 ili na email adresu: [email protected].

Javna rasprava o Planu upravljanja životnom sredinom biće održana 10. septembra 2012 sa početkom u 10:00 sati, u kući Novice Nišavića, Rakita – MZ Ravna Rijeka, opština Bijelo Polje.

Plan upravljanja – Novica Nišavić (dokument u dodatku).


03. avgust 2012.

Ovim putem stavljamo na uvid zainteresovanoj javnosti Plan upravljanja životnom sredinom za projekat Izgradnja bazena za osoku, vlasnika Radomana Ječmenice, MZ Crljenice, opština Pljevlja. Uvid u dokumentaciju se može izvršiti u kancelariji MZ Crljenice, kao i na imanju gdje je planirana izgradnja bazena za osoku, zaključno sa 17. avgustom 2012.

Komentare na Plan upravljanja u pisanoj formi možete dostaviti MIDAS kancelariji  na fax 020/234-731 ili na email adresu: [email protected].

Javna rasprava o Planu upravljanja životnom sredinom biće održana 27. avgusta 2012., sa početkom u 10:00 sati, u prostorijama osnovne škole „Rudnicama“, opština Pljevlja.

Plan upravljanja – Radoman Ječmenica (dokument u dodatku).

06. april 2012.

Ovim putem stavljamo na uvid zainteresovanoj javnosti Plan upravljanja životnom sredinom za projekat izgradnje i opremanja vinarije, vlasnice Biljane Maslać, Mataguži, opština Podgorica. Uvid u dokumentaciju se može izvršiti u kancelariji MZ Mataguži, kao i na imanju gdje je planirana gradnja vinarije, zaključno sa 22. aprilom 2012.

Komentare na Plan upravljanja u pisanoj formi možete dostaviti MIDAS kancelariji  na fax 020/234-731 ili na email adresu: [email protected].

Javna rasprava o Planu upravljanja životnom sredinom biće održana 22. aprila 2012., sa početkom u 11:00 sati, Mataguži, opština Podgorica.

Plan upravljanja – Biljana Maslać (dokument u dodatku).


06. april 2012.

Ovim putem stavljamo na uvid zainteresovanoj javnosti Plan upravljanja životnom sredinom za projekat izgradnje štalskog objekta za smještaj priplodnih ovaca, vlasnika Radomana Ćulafića, selo Đuliće, opština Andijevica. Uvid u dokumentaciju se može izvršiti kod nosioca projekta, zaključno sa 23. aprilom 2012.

Komentare na Plan upravljanja u pisanoj formi možete dostaviti lično kod Radomana Ćulafića, poštom na adresu Radoman Ćulafić, selo Đuliće, Andrijevica, kao i MIDAS kancelariji  na fax 020/234-731 ili na email adresu: [email protected].

Javna rasprava o Planu upravljanja životnom sredinom biće održana 23. aprila 2012., sa početkom u 11:00 sati, u mjestu Đuliće u seoskom domu, opština Andrijevica.

Plan upravljanja – Radoman Ćulafić (dokument u dodatku).


06. april 2012.

Ovim putem stavljamo na uvid zainteresovanoj javnosti Plan upravljanja životnom sredinom za projekat dogradnje štale, vlasnika Časlava Čađenovića, Brskut, opština Podgorica. Uvid u dokumentaciju se može izvršiti svakog radnog dana od 12.00h do 14.00h na adresi Brskut 54, ili se može dobiti više informacija na broju telefona 069 497 007, zaključno sa 27. aprilom 2012.

Komentare na Plan upravljanja u pisanoj formi možete dostaviti lično na adresu Časlav Čađenović, s. Brskut 54, kao i MIDAS kancelariji  na fax 020/234-731 ili na email adresu: [email protected].

Javna rasprava o Planu upravljanja životnom sredinom biće održana 27. aprila 2012., sa početkom u 12:00 sati, na imanju nosioca projekta, Brskut 54, opština Podgorica.

Plan upravljanja – Časlav Čađenović (dokument u dodatku).


26. mart 2012.

Ovim putem stavljamo na uvid zainteresovanoj javnosti Plan upravljanja životnom sredinom za projekat izgradnje štalskog objekta za tov piladi, vlasnika Desimira Caričića – Poslotrans doo, Pelev Brijeg, opština Podgorica. Uvid u dokumentaciju se može izvršiti na imanju vlasnika, u mjestu Pelev Brijeg, zaključno sa 09. aprilom 2012.

Komentare na Plan upravljanja u pisanoj formi možete dostaviti lično kod Desimira Caričića ili poštom na adresu Desimir Caričić, Pelev Brijeg bb, Podgorica, kao i MIDAS kancelariji  na fax 020/234-731 ili na email adresu: [email protected].

Javna rasprava o Planu upravljanja životnom sredinom biće održana 09. aprila 2012., sa početkom u 11:00 sati u kući Desimira Caričića, Pelev Brijeg, opština Podgorica.

Plan upravljanja – Desimir Caričić – Poslotrans doo (dokument u dodatku).


13. mart 2012.

Ovim putem stavljamo na uvid zainteresovanoj javnosti Plan upravljanja životnom sredinom za projekat izgradnje plastenika, vlasnika Zorana Radičevića, Piperi - Pričelje, opština Podgorica. Uvid u dokumentaciju se može izvršiti  svakog radnog dana od 12h do 14h na adresi Piperi Pričelje bb, zaključno sa 27. martom 2012. godine ili mogu dobiti vise informacija na broj telefona 067 522 669.

Komentare na Plan upravljanja u pisanoj formi možete dostaviti na adresu Piperi Pričelje bb, vlasništvo Zorana Radičevića, kao i MIDAS kancelariji  na fax 020/234-731 ili na email adresu: [email protected].

Javna rasprava o Planu upravljanja životnom sredinom biće održana 27. marta 2012., sa početkom u 12:00 sati na imanju Zorana Radičevića, Piperi Pričelje, opština Podgorica.

Plan upravljanja – Zoran Radičević (dokument u dodatku).


06. mart 2012.

Ovim putem stavljamo na uvid zainteresovanoj javnosti Plan upravljanja životnom sredinom za izgradnju i rekonstrukciju objekata na farmi u okviru projekta Farma muznih krava, poljoprivrednog proizvođača Radenka Vukovića, iz sela Glibaći, MZ Kosanica, opština Pljevlja. Uvid u dokumentaciju se može izvršiti u MZ Kosanica, Pljevlja, zaključno sa 21. martom 2012. godine.

Komentare na Plan upravljanja u pisanoj formi možete dostaviti poštom na adresu Radenko Vuković, selo Glibaći, MZ Kosanica, zatim putem email-a [email protected], kao i MIDAS kancelariji  na fax 020/234-731 ili na email adresu: [email protected].

Javna rasprava o Planu upravljanja životnom sredinom biće održana 21. marta 2012, sa početkom u 12:00 sati na gazdinstvu nosioca projekta, MZ Kosanica, opština Pljevlja.

Plan upravljanja – Radenko Vuković (dokument u dodatku).


05. mart 2012.

Ovim putem stavljamo na uvid zainteresovanoj javnosti Plan upravljanja životnom sredinom za projekat izgradnje štale, vlasnika Velibora Đurovića, iz Zagrada-Župa, opština Nikšić. Uvid u dokumentaciju se može izvršiti kod nosioca projekta, Nikšić, zaključno sa 19. martom 2012. godine.

Komentare na Plan upravljanja u pisanoj formi možete dostaviti lično kod Velibora Đurovića u MZ Župa, poštom na adresu Velibor Đurović – Zagrad bb – Župa, kao i MIDAS kancelariji na fax 020/234-731 ili na email adresu: [email protected].

Javna rasprava o Planu upravljanja životnom sredinom biće održana 19. marta 2012, sa početkom u 16:00 sati u prostoriji Mjesne zajednice u sklopu OŠ „Dušan Bojović“ na Zagradu, opština Nikšić.

Plan upravljanja – Velibor Đurović (dokument u dodatku).


21. februar 2012.

Ovim putem stavljamo na uvid zainteresovanoj javnosti Plan upravljanja životnom sredinom za projekat izgradnje štalskog objekta za krave, vlasnika Saluna Haskovića, iz sela Šolje, MZ Bistrica, opština Bijelo Polje. Uvid u dokumentaciju se može izvršiti neposredno kod Saluna Haskovića, selo Šolje, Bijelo Polje, zaključno sa 05. martom 2012. godine.

Komentare na Plan upravljanja u pisanoj formi možete dostaviti lično kod predstavnika MZ Bistrica, kao i MIDAS kancelariji  na fax 020/234-731 ili na email adresu: [email protected].

Javna rasprava o Planu upravljanja životnom sredinom biće održana 05. marta 2012, sa početkom u 11:00 sati u kući nosioca projekta, selo Šolje, opština Bijelo Polje.

Plan upravljanja – Salun Hasković (dokument u dodatku).


21. februar 2012.

Ovim putem stavljamo na uvid zainteresovanoj javnosti Plan upravljanja životnom sredinom za projekat izgradnje objekta za mlin (vodenicu), vlasnika Radomira Cimbaljevića, iz Dapsića, opština Berane. Uvid u dokumentaciju se može izvršiti  neposredno kod Radomira Cimbaljevića, Dapsiće, zaključno sa 07. martom 2012. godine, kao i preko websajta MIDAS projekta www.midas.co.me.

Komentare na Plan upravljanja u pisanoj formi možete dostaviti lično kod Radomira Cimbljevića ili poštom na adresu Radomir Cimbaljević, Dapsiće, Berane, kao i MIDAS kancelariji  na fax 020/234-731 ili na email adresu: [email protected].

Javna rasprava o Planu upravljanja životnom sredinom biće održana 07. marta 2012, sa početkom u 14:00 sati u dvorištu Osnovne škole „Dapsiće“, opština Berane.

Plan upravljanja – Radomir Cimbaljević (dokument u dodatku).


09. februar 2012.

Ovim putem stavljamo na uvid zainteresovanoj javnosti Plan upravljanja životnom sredinom za projekat proširenje i adaptacija štalskog objekta, vlasnika Željka Vukasojevića, selo Rastovac, opština Nikšić. Uvid u dokumentaciju se može izvršiti  neposredno na imanju Željka Vukasojevića u selu Rastovac i na domu MZ Rastovac,  zaključno sa 22. februarom 2012. godine, kao i preko websajta MIDAS projekta www.midas.co.me.

Komentare na Plan upravljanja u pisanoj formi možete dostaviti MIDAS kancelariji  na fax 020/234-731 ili na email adresu: [email protected].

Javna rasprava o Planu upravljanja životnom sredinom biće održana 23. februara 2012, sa početkom u 12:00 sati na imanju Željka Vukasojevića, selo Rastovac, opština Nikšić.

Plan upravljanja – Željko Vukasojević (dokument u dodatku).


03. februar 2012.

Ovim putem stavljamo na uvid zainteresovanoj javnosti Plan upravljanja životnom sredinom za projekat rekonstrukcije i proširenja štale, vlasnika Velizara Vukovića, MZ Štitarica, opština Mojkovac. Uvid u dokumentaciju se može izvršiti neposredno kod Velizara Vukovića, Štitarica, Mojkovac, zaključno sa 17. februarom 2012. godine.

Komentare na Plan upravljanja u pisanoj formi možete dostaviti lično kod nosioca projekta ili poštom na adresu Velizar Vuković, Štitarica, Mojkovac, kao i MIDAS kancelariji  na fax 020/234-731 ili na email adresu: [email protected].

Javna rasprava o Planu upravljanja životnom sredinom biće održana 17. februara 2012, sa početkom u 13:00 sati u prostorijama MZ Štitarica, opština Mojkovac.

Plan upravljanja – Velizar Vuković (dokument u dodatku).


01. februar 2012.

Ovim putem stavljamo na uvid zainteresovanoj javnosti Plan upravljanja životnom sredinom za projekat izgradnje silo trenča, vlasnika Milka Živkovića, selo Lijeska, MZ Vrulja, opština Pljevlja. Uvid u dokumentaciju se može izvršiti  u MZ Vrulja i na gazdinstvu Milka Živkovića u selu Lijeska, opština Pljevlja,  zaključno sa 15. februarom 2012. godine.

Komentare na Plan upravljanja u pisanoj formi možete dostaviti poštom na adresu Milko Živković, selo Lijeska, MZ Vrulja, opština Pljevlja, kao i MIDAS kancelariji  na fax 020/234-731 ili na email adresu: [email protected].

Javna rasprava o Planu upravljanja životnom sredinom biće održana 15. februara 2012, sa početkom u 12:00 sati na gazdinstvu nosioca projekta, MZ Vrulja, opština Pljevlja.

Plan upravljanja – Milko Živković (dokument u dodatku).

23. januar 2012.

Ovim putem stavljamo na uvid zainteresovanoj javnosti Plan upravljanja životnom sredinom za projekat izgradnje štalskog objekta za držanje krava, vlasnika Tomaša Ćurovića, selo Tušina, opština Šavnik. Uvid u dokumentaciju se može izvršiti  neposredno na imanju Tomaša Ćurovića u selu Tušina, u kancelarijama MZ Boan i na pošti Boan, zaključno sa 07. februarom 2012. godine.

Komentare na Plan upravljanja u pisanoj formi možete dostaviti lično kod Tomaša Ćurovića u MZ Boan, kao i MIDAS kancelariji  na fax 020/234-731 ili na email adresu: [email protected].

Javna rasprava o Planu upravljanja životnom sredinom biće održana 07. februara 2012, sa početkom u 14:00 sati u kući vlasnika, MZ Boan, opština Šavnik.

Plan upravljanja – Tomaš Ćurović (dokument u dodatku).


20. januar 2012.

Ovim putem stavljamo na uvid zainteresovanoj javnosti Plan upravljanja životnom sredinom za projekat izgradnje štale, Hazba Honsića, mjesto Biševo, opština Rožaje. Uvid u dokumentaciju se može izvršiti  neposredno kod nosioca projekta, zaključno sa 03. februarom 2012. godine.

Komentare na Plan upravljanja u pisanoj formi možete dostaviti lično kod Hazba Hosnića u MZ Biševo, Rožaje, zatim poštom na adresu Biševo 84315 i elektronskom poštom na email [email protected] ili na fax 051/270-630 – mljekara “Ami-prom”, Rožaje. Takođe, komentari se mogu dostaviti i MIDAS kancelariji  na fax 020/234-731 ili na email adresu: [email protected].

Javna rasprava o Planu upravljanja životnom sredinom biće održana 03. februara 2012, sa početkom u 13:00 sati u porodičnoj kući vlasnika, MZ Biševo, opština Rožaje.

Plan upravljanja – Hazbo Honsić (dokument u dodatku).


18. januar 2012.

Ovim putem stavljamo na uvid zainteresovanoj javnosti Plan upravljanja životnom sredinom za projekat izgradnja objekta za smještaj krava muzara, vlasnika Rešada Škrijelja, mjesto Javorova, opština Berane. Uvid u dokumentaciju se može izvršiti  neposredno kod nosioca projekta, zaključno sa 02. februarom 2012. godine.

Komentare na Plan upravljanja u pisanoj formi možete dostaviti lično kod Saka Adrovića ili poštom na adresu Rešad Škrijelj, Javorova, Berane, kao i MIDAS kancelariji  na fax 020/234-731 ili na email adresu: [email protected].

Javna rasprava o Planu upravljanja životnom sredinom biće održana 02. februara 2012, sa početkom u 12:00 sati u prostorijama Osnovne škole u selu Javorova, Berane.

Plan upravljanja – Rešad Škrijelj (dokument u dodatku).


30. decembar 2011.

Ovim putem stavljamo na uvid zainteresovanoj javnosti Plan upravljanja životnom sredinom za projekat nabavke steonih junica i adaptacije štalskog objekta, vlasnika Radovana Radenovića, MZ Pavino Polje, opština Bijelo Polje. Uvid u dokumentaciju se može izvršiti  neposredno kod nosioca projekta, zaključno sa 11. januarom 2012. godine.

Komentare na Plan upravljanja u pisanoj formi možete dostaviti lično kod predstavnika MZ Pavino Polje, kao i MIDAS kancelariji  na fax 020/234-731 ili na email adresu: [email protected].

Javna rasprava o Planu upravljanja životnom sredinom biće održana 11. januara 2011, sa početkom u 10:00 sati u prostorijama MZ Pavino Polje, opština Bijelo Polje.

Plan upravljanja – Radovan Radenović (dokument u dodatku).


30. decembar 2011.

Ovim putem stavljamo na uvid zainteresovanoj javnosti Plan upravljanja životnom sredinom za projekat izgradnje štale i nabavke krava, u vlasništvu proizvođača Bojana Boškovića, Ravni, opština Mojkovac. Uvid u dokumentaciju se može izvršiti neposredno kod nosioca projekta u mjestu Ravni, opština Mojkovac, zaključno sa 16. januarom 2012. godine.

Komentare na Plan upravljanja u pisanoj formi možete dostaviti lično kod Bojana Boškovića ili poštom na adresu: Bojan Bošković, Ravni, opština Mojkovac, kao i MIDAS kancelariji  na fax 020/234-731 ili na email adresu: [email protected].

Javna rasprava o Planu upravljanja životnom sredinom biće održana 16. januara 2012. godine, sa početkom u 13:00 sati, kod porodične kuće nosioca projekta, Ravni, opština Mojkovac.

Plan upravljanja – Bojan Bošković (dokument u dodatku).


29. decembar 2011.

Ovim putem stavljamo na uvid zainteresovanoj javnosti Plan upravljanja životnom sredinom za projekat izgradnje vinarskog podruma za proizvodnju vina i rakije, u vlasništvu proizvođača Rajka Nikolića, Donji Zagarač bb, opština Danilovgrad. Uvid u dokumentaciju se može izvršiti neposredno kod nosioca projekta u Donjem Zagaraču, kao i u prostorijama MZ Zagarač, opština Danilovgrad, zaključno sa 16. januarom 2012. godine.

Komentare na Plan upravljanja u pisanoj formi možete dostaviti MZ Zagarač, lično kod nosioca projekta ili poštom na adresu nosioca projekta: Rajko Nikolić, Donji Zagarač bb, opština Danilovgrad, kao i MIDAS kancelariji  na fax 020/234-731 ili na email adresu: [email protected].

Javna rasprava o Planu upravljanja životnom sredinom biće održana 16. januara 2012. godine, sa početkom u 10:00 sati, u prostorijama MZ Zagarač, opština Danilovgrad.

Plan upravljanja – Rajko Nikolić (dokument u dodatku).


28. decembar 2011.

Ovim putem stavljamo na uvid zainteresovanoj javnosti Plan upravljanja životnom sredinom za projekat izgradnje vinarskog podruma, u vlasništvu proizvođača Đorđija Rajkovića, kat.parcela 397 KO Bukovik, opština Bar. Uvid u dokumentaciju se može izvršiti neposredno na mjestu izgradnje u Bukoviku – Crmnica, opština Bar, zaključno sa 9. januarom 2012. godine.

Komentare na Plan upravljanja u pisanoj formi možete dostaviti MZ Crmnica, lično ili poštom, kao i MIDAS kancelariji  na fax 020/234-731 ili na email adresu: [email protected].

Javna rasprava o Planu upravljanja životnom sredinom biće održana 9. januara 2012. godine, sa početkom u 10:00 sati, u prostorijama MZ Crmnica, opština Bar.

Plan upravljanja – Đorđije Rajković (dokument u dodatku).


14. decembar 2011.

Ovim putem stavljamo na uvid zainteresovanoj javnosti Plan upravljanja životnom sredinom za projekat rekonstrukcije objekta za krave, u vlasništvu proizvođača Gorana Mugoše, Donja Gorica, opština Podgorica. Uvid u dokumentaciju se može izvršiti neposredno na mjestu rekonstrukcije objekta u Donjoj Gorici b.b., opština Podgorica, zaključno sa 28. decembrom 2011. godine.

Komentare na Plan upravljanja u pisanoj formi možete dostaviti MIDAS kancelariji  na fax 020/234-731 ili na email adresu: [email protected].

Javna rasprava o Planu upravljanja životnom sredinom biće održana 28. decembra 2011, sa početkom u 11:00 sati, na imanju Gorana Mugoše, Donja Gorica b.b., opština Podgorica.

Plan upravljanja – Goran Mugoša (dokument u dodatku).

12. decembar 2011.

Ovim putem stavljamo na uvid zainteresovanoj javnosti Plan upravljanja životnom sredinom za projekat unapređenja i proširenja plasteničke proizvodnje, u vlasništvu proizvođača Milisava Popovića, selo Bijelo Polje, opština Podgorica. Uvid u dokumentaciju se može izvršiti neposredno na mjestu plasteničke proizvodnje u selu Bijelo Polje, opština Podgorica, zaključno sa 28. decembrom 2011. godine.

Komentare na Plan upravljanja u pisanoj formi možete dostaviti MIDAS kancelariji  na fax 020/234-731 ili na email adresu: [email protected].

Javna rasprava o Planu upravljanja životnom sredinom biće održana 28. decembra 2011, sa početkom u 10:00 sati, na imanju Milisava Popovića, selo Bijelo Polje, Golubovci, opština Podgorica.

Plan upravljanja – Milisav Popović (dokument u dodatku).

12. decembar 2011.

Ovim putem stavljamo na uvid zainteresovanoj javnosti Plan upravljanja životnom sredinom za projekat proizvodnje ikre i mlađi u intenzivnom uzgoju, u vlasništvu AD Ribnjak, Rastovac, opština Nikšić. Uvid u dokumentaciju se može izvršiti neposredno na mjestu proizvodnje u Rastovcu, opština Nikšić, zaključno sa 26. decembrom 2011. godine.

Komentare na Plan upravljanja u pisanoj formi možete dostaviti MIDAS kancelariji  na fax 020/234-731 ili na email adresu: [email protected].

Javna rasprava o Planu upravljanja životnom sredinom biće održana 26. decembra 2011, u prostorijama AD Ribnjak, Rastovac, opština Nikšić.

Plan upravljanja – AD Ribnjak (dokument u dodatku).


9. decembar 2011.

Ovim putem stavljamo na uvid zainteresovanoj javnosti Plan upravljanja životnom sredinom za projekat izgradnje objekta za smještaj krava, objekta za smještaj stajnjaka i objekta za smještaj mehanizacije i sijena, u vlasništvu Slavimira Kljajića, selo Zagorje, opština Berane. Uvid u dokumentaciju se može izvršiti neposredno na mjestu izgradnje u selu Zagorje, opština Berane, zaključno sa 23. decembrom 2011. godine.

Komentare na Plan upravljanja u pisanoj formi možete dostaviti lično ili poštom na adresu Slavimira Kljajića, selo Zagorje, opština Berane ili MIDAS kancelariji  na fax 020/234-731 ili na email adresu: [email protected].

Javna rasprava o Planu upravljanja životnom sredinom biće održana 23. decembra 2011, sa početkom u 11:00 sati kod osnovne škole u selu Zagorje, opština Berane.

Plan upravljanja – Slavimir Kljajić (dokument u dodatku).

6. decembar 2011.

Ovim putem stavljamo na uvid zainteresovanoj javnosti Plan upravljanja životnom sredinom za projekat izgradnje objekta za smještaj priplodnih ovaca i nabavku priplodnih jagnjica, u vlasništvu Željka Babovića, selo Đuliće, opština Andrijevica. Uvid u dokumentaciju se može izvršiti neposredno na mjestu izgradnje objekta ili u seoskom domu u selu Đuliće, opština Andrijevica, zaključno sa 20. decembrom 2011. godine.

Komentare na Plan upravljanja u pisanoj formi možete dostaviti lično kod vlasnika Željka Babovića ili poštom na adresu Željko Babović, selo Đuliće, kao i u MIDAS kancelariji  na fax 020/234-731 ili na email adresu: [email protected].

Javna rasprava o Planu upravljanja životnom sredinom biće održana 20. decembra 2011, sa početkom u 13:00 sati u seoskom domu u selu Đuliće, opština Andrijevica.

Plan upravljanja – Željko Babović (dokument u dodatku).


2. decembar 2011.

Ovim putem stavljamo na uvid zainteresovanoj javnosti Plan upravljanja životnom sredinom za projekat izgradnje štalskog objekta, u vlasništvu Đorđija Matovića, selo Tupan, MZ Velimlje, opština Nikšić. Uvid u dokumentaciju se može izvršiti neposredno u selu Tupan i na MZ Velimlje, opština Nikšić, zaključno sa 16. decembrom 2011. godine.

Komentare na Plan upravljanja u pisanoj formi možete dostaviti MIDAS kancelariji  na fax 020/234-731 ili na email adresu: [email protected].

Javna rasprava o Planu upravljanja životnom sredinom biće održana 16. decembra 2011, sa početkom u 12:00 sati na imanju Đorđija Matovića u selu Tupan, opština Nikšić.

Plan upravljanja – Đorđije Matović (dokument u dodatku).


2. decembar 2011.

Ovim putem stavljamo na uvid zainteresovanoj javnosti Plan upravljanja životnom sredinom za projekat izgradnje štale u Gornjem Bukelju, u vlasništvu Džemaila Dacića, MZ Daciće, opština Rožaje. Uvid u dokumentaciju se može izvršiti  na lokaciji izgradnje štale u Gornjem Bukelju, opština Rožaje, zaključno sa 16. decembrom 2011. godine.

Komentare na Plan upravljanja u pisanoj formi možete dostaviti lično ili na broj telefona 067516031 kao i u MIDAS kancelariji  na fax 020/234-731 ili na email adresu: [email protected].

Javna rasprava o Planu upravljanja životnom sredinom biće održana 16. decembra 2011, sa početkom u 15:00 sati u Osnovnoj školi Daciće, Gornji Bukelj, opština Rožaje.

Plan upravljanja – Džemail Dacić (dokument u dodatku).

28. novembar 2011.

Ovim putem stavljamo na uvid zainteresovanoj javnosti Plan upravljanja životnom sredinom za projekat izgradnje štale, vlasnika Miška Raspopovića, br.parcele 590/14 KO Podglavice (Spuž), opština Danilovgrad. Uvid u dokumentaciju se može izvršiti  na lokaciji izgradnje štale, zaključno sa 12. decembrom 2011. godine.

Komentare na Plan upravljanja u pisanoj formi možete dostaviti lično kod vlasnika Miška Raspopovića u Mjesnoj zajednici KO Podglavice ili poštom na adresu KO Podglavice MZ Spuž, kao i u MIDAS kancelariji  na fax 020/234-731 ili na email adresu: [email protected].

Javna rasprava o Planu upravljanja životnom sredinom biće održana 12. decembra 2011, sa početkom u 16:00 sati u prostorijama MZ KO Podglavice (Spuž), opština Danilovgrad.

Plan upravljanja – Miško Raspopović (dokument u dodatku).


28. novembar 2011.

Ovim putem stavljamo na uvid zainteresovanoj javnosti Plan upravljanja životnom sredinom za projekat izgradnje ribnjaka na rijeci Bijeloj, u vlasništvu D.O.O. „Monte Travel“, selo Miloševići, opština Šavnik. Uvid u dokumentaciju se može izvršiti  na lokaciji izgradnje ribnjaka na rijeci Bijeloj i u ugostiteljskom objektu Žižić, selo Miloševići, opština Šavnik, zaključno sa 12. decembrom 2011. godine.

Komentare na Plan upravljanja u pisanoj formi možete dostaviti lično kod gospodina Ranka Žižića u ugostiteljskom objektu Žižić, zatim poštom na adresu D.O.O. „Monte Travel“, VI Crnogorske S5/B-37, Nikšić, putem emaila [email protected], kao i u MIDAS kancelariji  na fax 020/234-731 ili na email adresu: [email protected].

Javna rasprava o Planu upravljanja životnom sredinom biće održana 12. decembra 2011, sa početkom u 14:00 sati u ugostiteljskom objektu žižić, selo Miloševići, opština Šavnik.

Plan upravljanja – D.O.O. Monte Travel (dokument u dodatku).

28. novembar 2011.

Ovim putem stavljamo na uvid zainteresovanoj javnosti Plan upravljanja životnom sredinom za projekat izgradnje štale za farmu tovnih junadi, u vlasništvu poljoprivrednog proizvodjaca Muja Hota, selo Malindubrave, opština Rožaje. Uvid u dokumentaciju se može izvršiti  na lokaciji za izgradnju štale KP Broj 6/26/1Ko Vuča, u vlasništvu investitora, zatim na oglasnoj tabli Osnovne skole u Malindubravi i na oglasnoj tabli MZ Bać, zaključno sa 18. decembrom 2011. godine.

Komentare na Plan upravljanja u pisanoj formi možete dostaviti na adresu Mujo Hot, Malindubrava 84310 Rožaje, zatim putem emaila [email protected] kao i u MIDAS kancelariji  na fax 020/234-731 ili na email adresu: [email protected].

Javna rasprava o Planu upravljanja životnom sredinom biće održana 18. decembra 2011, sa početkom u 12:00 sati u Osnovnoj školi u Malindubravi, opština Rožaje.

Plan upravljanja – Mujo Hot (dokument u dodatku).


26. novembar 2011.

Ovim putem stavljamo na uvid zainteresovanoj javnosti Plan upravljanja životnom sredinom za projekat izgradnje objekta za smještaj mehanizacije, vlasništvo poljoprivrednog proizvodjača Milana Bajića, selo Lijeska, MZ Vrulja, opština Pljevlja. Uvid u dokumentaciju se može izvršiti u MZ Vrulja i neposredno na imanju Milana Bajića u selu Lijeska, MZ Vrulja, zaključno sa 10. decembrom 2011. godine.

Komentare na Plan upravljanja u pisanoj formi možete dostaviti na adresu Milana Bajića, selo Lijeska, MZ Vrulja, opština Pljevlja, kao i u MIDAS kancelariji  na fax 020/234-731 ili na email adresu: [email protected].

Javna rasprava o Planu upravljanja životnom sredinom biće održana 10. decembra 2011, sa početkom u 12:00 sati na imanju Milana Bajića, selo Lijeska, opština Pljevlja.

Plan upravljanja – Milan Bajić (dokument u dodatku).


25. novembar 2011.

Ovim putem stavljamo na uvid zainteresovanoj javnosti Plan upravljanja životnom sredinom za projekat izgradnje objekta za uzgoj tovnih pilića, investitora firme Agro-Vim u vlasništvu Branislava Jovovića, selo Miločani, opština Nikšić. Uvid u dokumentaciju se može izvršiti  neposredno na parceli gdje će se graditi objekat u selu Miločani u MZ Vidrovan, zaključno sa 9. decembrom 2011. godine.

Komentare na Plan upravljanja u pisanoj formi možete dostaviti MIDAS kancelariji  na fax 020/234-731 ili na email adresu: [email protected].

Javna rasprava o Planu upravljanja životnom sredinom biće održana 9. decembra 2011, sa početkom u 12:00 sati u MZ Vidrovan, opština Nikšić.

Plan upravljanja – Agro-Vim (dokument u dodatku).


24. novembar 2011.

Ovim putem stavljamo na uvid zainteresovanoj javnosti Plan upravljanja životnom sredinom za projekat izgradnje štale, vlasništvo poljoprivrednog proizvodjača Esmane Kalač, selo Kalači, opština Rožaje. Uvid u dokumentaciju se može izvršiti u MZ Kalace i neposredno na imanju Esmane Kalač  u selu Kalači, zaključno sa 8. decembrom 2011. godine.

Komentare na Plan upravljanja u pisanoj formi možete dostaviti lično kod Esmane Kalač na adresi Kalače bb, poštom na adresu MZ Kalače 84310 Rozaje, kao i u MIDAS kancelariji  na fax 020/234-731 ili na email adresu: [email protected].

Javna rasprava o Planu upravljanja životnom sredinom biće održana 8. decembra 2011, sa početkom u 12:00 sati u školi u selu Kalače, opština Rožaje.

Plan upravljanja – Esmana Kalač (dokument u dodatku).


21. novembar 2011.

Ovim putem stavljamo na uvid zainteresovanoj javnosti Plan upravljanja životnom sredinom za projekat rekonstrukcije objekta za vrcanje i skladistenje meda, vlasništvo poljoprivrednog proizvodjača Abdurahmana Ćemana, selo Gornja Vrbica, MZ Petnjica, opština Berane. Uvid u dokumentaciju se može izvršiti neposredno na imanju Abdurahmana Ćemana u selu Gornja Vrbica, MZ Petnjica, zaključno sa 5. decembrom 2011. godine.

Komentare na Plan upravljanja u pisanoj formi možete dostaviti na adresu Abdurahmana Ćemana iz sela Gornja Vrbica, MZ Petnjica, opština Berane ili na email adresu [email protected], kao i u MIDAS kancelariji  na fax 020/234-731 ili na email adresu: [email protected].

Javna rasprava o Planu upravljanja životnom sredinom biće održana 5. decembra 2011, sa početkom u 12:00 sati na imanju Abdurahmana Ćemana, selo Gornja Vrbica, opština Berane.

Plan upravljanja – Abdurahman Ćeman (dokument u dodatku).

21. novembar 2011.

Ovim putem stavljamo na uvid zainteresovanoj javnosti Plan upravljanja životnom sredinom za projekat izgradnje štalskog objekta za uzgoj muznih krava i nabavku 10 priplodnih junica, vlasništvo poljoprivrednog proizvodjača Dejana Janjuševića, selo Laz, opština Nikšić. Uvid u dokumentaciju se može izvršiti neposredno na imanju na imanju Dejana Janjuševića u selu Laz i na domu MZ Ozrinići, zaključno sa 4. decembrom 2011. godine.

Komentare na Plan upravljanja u pisanoj formi možete dostaviti MIDAS kancelariji  na fax 020/234-731 ili na e mail adresu: [email protected].

Javna rasprava o Planu upravljanja životnom sredinom biće održana 5. decembra 2011, sa početkom u 12:00 sati na imanju Dejana Janjuševića, selo Laz, opština Nikšić.

Plan upravljanja – Dejan Janjušević (dokument u dodatku).


21. novembar 2011.

Ovim putem stavljamo na uvid zainteresovanoj javnosti Plan upravljanja životnom sredinom za projekat izgradnje objekta za smještaj krava muzara i nabavka mehanizacije, vlasništvo poljoprivrednog proizvodjaca Šaka Adrovića, selo Bor, opština Berane. Uvid u dokumentaciju se može izvršiti neposredno u omladinskom domu u Boru i na poljoprivrednom gazdinstvu Šaka Adrovića, zaključno sa 8. decembrom 2011. godine.

Komentare na Plan upravljanja u pisanoj formi možete dostaviti lično kod Šaka Adrovića ili poštom na adresu Šako Adrović, selo Bor, opština Berane, kao i u MIDAS kancelariji  na fax 020/234-731 ili na e mail adresu: [email protected].

Javna rasprava o Planu upravljanja životnom sredinom biće održana 8. decembra 2011, sa početkom u 12:00 sati u omladinskom domu u Boru, opština Berane.

Plan upravljanja – Šako Adrović (dokument u dodatku).


18. novembar 2011.

Ovim putem stavljamo na uvid zainteresovanoj javnosti Plan upravljanja životnom sredinom za projekat izgradnje objekta za skladištenje poljoprivredne mehanizacije, vlasništvo poljoprivrednog proizvodjaca Radoslava Stanića, selo Nange, MZ Šula, opština Pljevlja. Uvid u dokumentaciju se može izvršiti neposredno u MZ Šula u OŠ Vladimir Rolović u Nangama i na poljoprivrednom gazdinstvu Radoslava Stanića, zaključno sa 2. decembrom 2011. godine.

Komentare na Plan upravljanja u pisanoj formi možete dostaviti u na adresu Radoslava Stanica, MZ Šula, selo Nange, opština Pljevlja, kao i u MIDAS kancelariji  na fax 020/234-731 ili na e mail adresu: [email protected].

Javna rasprava o Planu upravljanja životnom sredinom biće održana 2. decembra 2011, sa početkom u 11:00 sati na gazdinstvu Radoslava Stanića, MZ Šula, opština Pljevlja.

Plan upravljanja – Radoslav Stanić (dokument u dodatku).


17. novembar 2011.

Ovim putem stavljamo na uvid zainteresovanoj javnosti Plan upravljanja životnom sredinom za projekat izgradnje plastenika, vlasništvo poljoprivrednog proizvodjača Veselina Milića, Podhum bb, GO Tuzi, Podgorica. Uvid u dokumentaciju se može izvršiti svakog radnog dana od 12h do 14 h na adresi Podhum bb, ili mogu dobiti više informacija na broj telefona 069 013 471, zaključno sa 1. decembrom 2011. godine.

Komentare na Plan upravljanja u pisanoj formi možete dostaviti lično na adresu Podhum bb, vlasništvo Veselina Milića, kao i u MIDAS kancelariji  na fax 020/234-731 ili na e mail adresu: [email protected].

Javna rasprava o Planu upravljanja životnom sredinom biće održana 1. decembra 2011, sa početkom u 12:00 sati u kući Veselina Milića, Podhum bb, GO Tuzi, Podgorica.

Plan upravljanja – Veselin Milić (dokument u dodatku).


17. novembar 2011.

Ovim putem stavljamo na uvid zainteresovanoj javnosti Plan upravljanja životnom sredinom za projekat izgradnje plastenika, vlasništvo poljoprivrednog proizvodjača Zorana Milića, Podhum bb, GO Tuzi, Podgorica. Uvid u dokumentaciju se može izvršiti svakog radnog dana od 12h do 14 h na adresi Podhum bb, ili mogu dobiti više informacija na broj telefona 067 899 614, zaključno sa 1. decembrom 2011. godine.

Komentare na Plan upravljanja u pisanoj formi možete dostaviti lično na adresu Podhum bb, kao i u MIDAS kancelariji  na fax 020/234-731 ili na e mail adresu: [email protected].

Javna rasprava o Planu upravljanja životnom sredinom biće održana 1. decembra 2011, sa početkom u 12:00 sati u kući Zorana Milića, Podhum bb, GO Tuzi, Podgorica.

Plan upravljanja – Zoran Milić (dokument u dodatku).


17. novembar 2011.

Ovim putem stavljamo na uvid zainteresovanoj javnosti Plan upravljanja životnom sredinom za projekat izgradnje plastenika, vlasništvo poljoprivrednog proizvodjača Jovana Grbavčevića, Mataguži bb, GO Golubovci, Podgorica. Uvid u dokumentaciju se može izvršiti neposredno na poljoprivrednom gazdinstvu Jovana Grbavčevića, na adresi Mataguži bb, GO Golubovci, zaključno sa 1. decembrom 2011. godine.

Komentare na Plan upravljanja u pisanoj formi možete dostaviti na adresu Mataguži bb, kao i u MIDAS kancelariji  na fax 020/234-731 ili na e mail adresu: [email protected].

Javna rasprava o Planu upravljanja životnom sredinom biće održana 1. decembra 2011, sa početkom u 12:00 sati u kući Jovana Grbavčevića, Mataguži bb, GO Golubovci, Podgorica.

Plan upravljanja – Jovan Grbavčević (dokument u dodatku).


15. novembar 2011.

Ovim putem stavljamo na uvid zainteresovanoj javnosti Plan upravljanja životnom sredinom za projekat izgradnje štale, vlasnika Momira Vlahovića, MZ Trmanje, opština Kolašin. Uvid u dokumentaciju se može izvršiti  na lokaciji izgradnje štale, zaključno sa 29. novembrom 2011. godine.

Komentare na Plan upravljanja u pisanoj formi možete dostaviti lično kod Zorana Vlahovića, predsjednika MZ Trmanje u prostorijama Spomen doma „Veljko Vlahović“, zatim poštom na adresu Trmanje – Rovca bb, kao i u MIDAS kancelariji  na fax 020/234-731 ili na email adresu: [email protected].

Javna rasprava o Planu upravljanja životnom sredinom biće održana 29. novembra 2011, sa početkom u 12:00 sati u prostorijama Spomen doma „Veljko Vlahović“, Trmanje, opština Kolašin.

Plan upravljanja – Momir Vlahović (dokument u dodatku).

14. novembar 2011.

Ovim putem stavljamo na uvid zainteresovanoj javnosti Plan upravljanja životnom sredinom za projekat izgradnje objekta za smještaj silaže i rekonstrukcija objekta za smještaj stajnjaka, vlasnistvo poljoprivrednog proizvodjaca Izeta Kocana, mjesto Godocelja, opstina Berane. Uvid u dokumentaciju se moze izvrsiti neposredno na imanju Izeta Kocana, mjesto Godocelja, opstina Berane, zaključno sa 28. novembrom 2011. godine.

Komentare na Plan upravljanja u pisanoj formi možete dostaviti u na adresu Izeta Kocana, Godocelja bb, opstina Berane, kao i u MIDAS kancelariji  na fax 020/234-731 ili na e mail adresu: [email protected].

Javna rasprava o Planu upravljanja zivotnom sredinom biće održana 28. novembra 2011, sa početkom u 11:00 sati kod osnovne skole u selu Godocelja, opstina Berane, opstina Bijelo Polje.

Plan upravljanja – Izet Kocan (dokument u dodatku).


13. novembar 2011.

Ovim putem stavljamo na uvid zainteresovanoj javnosti Plan upravljanja životnom sredinom za projekat Izgradnja skladistnog objekta, vlasnistvo poljoprivrednog proizvodjaca Ivana Djukica, selo Sljepasnice, mjesto Kisjele Vode, opstina Bijelo Polje. Uvid u dokumentaciju se moze izvrsiti neposredno na imanju Ivana Djukica, selo Sljepasnice, mjesto Kisjele Vode, opstina Bijelo Polje, zaključno sa 28. novembrom 2011. godine.

Komentare na Plan upravljanja u pisanoj formi možete dostaviti u na adresu Ivan Djukic, Kisjele Vode bb, opstina Bijelo Polje, kao i u MIDAS kancelariji  na fax 020/234-731 ili na e mail adresu: [email protected].

Javna rasprava o Planu upravljanja zivotnom sredinom biće održana 28. novembra 2011, sa početkom u 11:00 sati na imanju Ivana Djukica, selo Sljepasnice, Kisjele Vode, opstina Bijelo Polje.

Plan upravljanja – Ivan Djukic (dokument u dodatku).


11. novembar 2011.

Ovim putem stavljamo na uvid zainteresovanoj javnosti Plan upravljanja životnom sredinom za projekat Izgradnja stalskog objekta, vlasnistvo poljoprivrednog proizvodjaca Radovana Jaramaza, selo Vir, MZ Vidrovan, opstina Niksic. Uvid u dokumentaciju se moze izvrsiti neposredno na imanju Radovana Jaramaza, selo Vir, MZ Vidrovan, opstina Niksic, zaključno sa 24. novembrom 2011. godine.

Komentare na Plan upravljanja u pisanoj formi možete dostaviti u na adresu Radovan Jaramaz, selo Vir bb, MZ Vidrovan, opstina Niksic, kao i u MIDAS kancelariji  na fax 020/234-731 ili na e mail adresu: [email protected].

Javna rasprava o Planu upravljanja zivotnom sredinom biće održana 24. novembra 2011, sa početkom u 11:00 sati na imanju Radovana Jaramaza, selo Vir, MZ Vidrovan, opstina Niksic.

Plan upravljanja – Radovan Jaramaz (dokument u dodatku).

10. novembar 2011.

Ovim putem stavljamo na uvid zainteresovanoj javnosti Plan upravljanja životnom sredinom za projekat Izgradnja stalskog objekta, koji implementira Farma muznih krava „Šimšić Montmilk“ - Milutin Đuranović, Zagorak bb, MZ Lazine, opstina Danilovgrad. Uvid u dokumentaciju se moze izvrsiti neposredno u prostorijama mljekare „Šimšić Montmilk“ , MZ Lazine, opstina Danilovgrad, zaključno sa 25. novembrom 2011. godine.

Komentare na Plan upravljanja u pisanoj formi možete dostaviti u na adresu muznih krava „Šimšić Montmilk“  Milutin Djuranovic, Lazine bb, opstina Danilovgrad, kao i u MIDAS kancelariji  na fax 020/234-731 ili na e mail adresu: [email protected].

Javna rasprava o Planu upravljanja zivotnom sredinom biće održana 25. novembra 2011, sa početkom u 11:00 sati u prostorijama mljekare „Šimšić Montmilk“, Lazine bb, opstina Danilovgrad.

Plan upravljanja – muznih krava „Šimšić Montmilk“ Milutin Djuranovic (dokument u dodatku).


10. novembar 2011.

Ovim putem stavljamo na uvid zainteresovanoj javnosti Plan upravljanja životnom sredinom za projekat Izgradnja stalskog objekta, poljoprivrednog proizvođača Milica Dasic, mjesto Brezojevice, opstina Plav. Uvid u dokumentaciju se moze izvrsiti neposredno na imanju Milica Dasic, mjesto Brezojevice, opstina Plav, zaključno sa 25. novembrom 2011. godine.

Komentare na Plan upravljanja u pisanoj formi možete dostaviti u na adresu Milica Dasic, mjesto Brezojevice, opstina Plav, kao i u MIDAS kancelariji  na fax 020/234-731 ili na e mail adresu: [email protected].

Javna rasprava o Planu upravljanja zivotnom sredinom biće održana 25. novembra 2011, sa početkom u 10:00 sati na imanju Milica Dasic, mjesto Brezojevice, opstina Plav.

Plan upravljanja – Milic Dasic (dokument u dodatku).


9. novembar 2011.

Ovim putem stavljamo na uvid zainteresovanoj javnosti Plan upravljanja životnom sredinom za projekat Izgradnja stalskog objekta, poljoprivrednog proizvođača Vukmana Sosica, MZ Ravna Rijeka, opstina Bijelo Polje. Uvid u dokumentaciju se moze izvrsiti neposredno na imanju Vukmana Sosica, MZ Ravna Rijeka, opstina Bijelo Polje, zaključno sa 23. novembrom 2011. godine.

Komentare na Plan upravljanja u pisanoj formi možete dostaviti u na adresu Vukman Sosic, Ravna Rijeka bb, opstina Bijelo Polje, kao i licno kod predstavnika MZ Ravna Rijeka, Bijelo Polje, kao i u MIDAS kancelariji  na fax 020/234-731 ili na e mail adresu: [email protected].

Javna rasprava o Planu upravljanja zivotnom sredinom biće održana 23. novembra 2011, sa početkom u 10:00 sati u prostorijama MZ Ravna Rijeka, opstina Bijelo Polje.

Plan upravljanja – Vukman Sosic (dokument u dodatku).


3. novembar 2011.

Ovim putem stavljamo na uvid zainteresovanoj javnosti Plan upravljanja životnom sredinom za projekat Izgradnja objekta za tov junadi, poljoprivrednog proizvođača Pavla Orovica, MZ Ravna Rijeka, opstina Bijelo Polje. Uvid u dokumentaciju se moze izvrsiti neposredno na imanju Pavla Orovica, MZ Ravna Rijeka, opstina Bijelo Polje, zaključno sa 17. novembrom 2011. godine.

Komentare na Plan upravljanja u pisanoj formi možete dostaviti u na adresu Pavle Orovic, Ravna Rijeka bb, opstina Bijelo Polje, kao i licno kod predstavnika MZ Ravna Rijeka, Bijelo Polje, kao i u MIDAS kancelariji  na fax 020/234-731 ili na e mail adresu: [email protected].

Javna rasprava o Planu upravljanja zivotnom sredinom biće održana 17. novembra 2011, sa početkom u 17:00 sati u prostorijama MZ Ravna Rijeka, opstina Bijelo Polje.

Plan upravljanja – Pavle Orovic (dokument u dodatku).

2. novembar 2011.

Ovim putem stavljamo na uvid zainteresovanoj javnosti Plan upravljanja životnom sredinom za projekat Izgradnja objekta za vrcanje i skladistenje meda, poljoprivrednog proizvođača Radivoja Popovica iz sela Dobra Gora, MZ Bata, opstina Cetinje. Uvid u dokumentaciju se moze izvrsiti neposredno na imanju Radivoja Popovica, selo Dobra Gora, MZ Bata, opstina Cetinje, zaključno sa 15. novembrom 2011. godine.

Komentare na Plan upravljanja u pisanoj formi možete dostaviti u na adresu Radivoja Popovica iz sela Dobra Gora, MZ Bata, opstina Cetinje, kao i na adresu MZ Bata, predsjednik MZ Bata Jovan Jovanovic, kao i u MIDAS kancelariji  na fax 020/234-731 ili na e mail adresu: [email protected].

Javna rasprava o Planu upravljanja zivotnom sredinom biće održana 15. novembra 2011, sa početkom u 12:00 sati u prostorijama MZ Bata, opstina Cetinje.

Plan upravljanja – Radivoje Popovic (dokument u dodatku).


2. novembar 2011.

Ovim putem stavljamo na uvid zainteresovanoj javnosti Plan upravljanja životnom sredinom za projekat Izgradnja objekta za vrcanje i skladistenje meda, poljoprivrednog proizvođača Jovana Jovanovica iz mjesta Pejovici, MZ Cevo, opstina Cetinje. Uvid u dokumentaciju se moze izvrsiti neposredno na imanju Jovana Jovanovica, Pejovici bb, Cevo, opstina Cetinje, zaključno sa 15. novembrom 2011. godine.

Komentare na Plan upravljanja u pisanoj formi možete dostaviti u na adresu Jovan Jovanovic, Pejovici bb, Cevo, opstina Cetinje, kao i licno kod predsjednika MZ Cevo Spasoja Vujovica, kao i u MIDAS kancelariji  na fax 020/234-731 ili na e mail adresu: [email protected].

Javna rasprava o Planu upravljanja zivotnom sredinom biće održana 15. novembra 2011, sa početkom u 10:00 sati u prostorijama MZ Cevo, opstina Cetinje.

Plan upravljanja – Jovan Jovanovic (dokument u dodatku).

1. novembar 2011.

Ovim putem stavljamo na uvid zainteresovanoj javnosti Plan upravljanja životnom sredinom za projekat adaptacije objekta za vrcanje i skladištenje pčelarske opreme i meda, vlasništvo poljoprivrednog proizvodjaca Zorana Markovića, MZ Stijena, Piperi, opština Podgorica. Uvid u dokumentaciju se može izvršiti neposredno, u MZ Stijena i na poljoprivrednom gazdinstvu Zorana Markovića, zaključno sa 15. novembrom 2011. godine.

Komentare na Plan upravljanja u pisanoj formi možete dostaviti na adresu Zorana Markovića, Piperi, Podgorica, kao i u MIDAS kancelariji  na fax 020/234-731 ili na e mail adresu: [email protected].

Javna rasprava o Planu upravljanja životnom sredinom biće održana 15. novembra 2011, sa početkom u 12:00 sati.

Plan upravljanja – Zoran Marković (dokument u dodatku).


1. novembar 2011.

Ovim putem stavljamo na uvid zainteresovanoj javnosti Plan upravljanja životnom sredinom za projekat Izgradnje prostorija za preradu grozdja, poljoprivrednog proizvođača Zorice Otasevic iz mjesta Donji Zagarac, opstina Danilovgrad. Uvid u dokumentaciju se moze izvrsiti neposredno na imanju Zorice Otasevic iz mjesta donji Zagarac, opstina Danilovgrad, zaključno sa 14. novembrom 2011. godine.

Komentare na Plan upravljanja u pisanoj formi možete dostaviti u na adresu Zorice Otasevic, Donji Zagarac bb, opstina Danilovgrad, kao i u MIDAS kancelariji  na fax 020/234-731 ili na e mail adresu: [email protected].

Javna rasprava o Planu upravljanja zivotnom sredinom biće održana 14. novembra 2011, sa početkom u 12:00 sati na imanju Zorice Otasevic iz mjesta donji Zagarac, opstina Danilovgrad.

Plan upravljanja – Zorica Otasevic (dokument u dodatku).

31. oktobar 2011.

Ovim putem stavljamo na uvid zainteresovanoj javnosti Plan upravljanja životnom sredinom za projekat Izgradnje stalskog objekta, poljoprivrednog proizvođača Novaka Djukica iz mjesta Sjepasnica, opstina Bijelo polje. Uvid u dokumentaciju se moze izvrsiti neposredno na imanju Novaka Djukica iz mjesta Sjepasnica, opstina Bijelo polje, zaključno sa 19. novembrom 2011. godine.

Komentare na Plan upravljanja u pisanoj formi možete dostaviti u na adresu Novak Djukic iz mjesta Sjepasnica, opstina Bijelo polje, kao i kod predstavnika MZ Kisjela voda, kao i u MIDAS kancelariji  na fax 020/234-731 ili na e mail adresu: [email protected].

Javna rasprava o Planu upravljanja zivotnom sredinom biće održana 19. novembra 2011, sa početkom u 10:00 sati na imanju Novaka Djukica, mjesto Sjepasnica bb, opstina Bijelo polje.

Plan upravljanja – Novak Djukic (dokument u dodatku).

31. oktobar 2011.

Ovim putem stavljamo na uvid zainteresovanoj javnosti Plan upravljanja životnom sredinom za projekat izgradnje Stalskog objekta, poljoprivrednog proizvođača Bogoljuba Kosovica, mjesto Kanje, opstina Bijelo polje. Uvid u dokumentaciju se moze izvrsiti neposredno na imanju Bogoljuba Kosovica, mjesto Kanje, opstina Bijelo polje, zaključno sa 15. novembrom 2011. godine.

Komentare na Plan upravljanja u pisanoj formi možete dostaviti u na adresu Bogoljub Kosovic, mjesto Kanje bb, opstina Bijelo polje, kao i u MIDAS kancelariji  na fax 020/234-731 ili na e mail adresu: [email protected].

Javna rasprava o Planu upravljanja zivotnom sredinom biće održana 15. novembra 2011, sa početkom u 10:00 sati na imanju Bogoljuba Kosovica, mjesto Kanje, opstina Bijelo polje.

Plan upravljanja – Bogoljub Kosovic (dokument u dodatku).

31. oktobar 2011.

Ovim putem stavljamo na uvid zainteresovanoj javnosti Plan upravljanja životnom sredinom za projekat Izgradnje stalskog objekta, poljoprivrednog proizvođača Dreke Blecica iz mjesta Rastovac, opstina Niksic. Uvid u dokumentaciju se moze izvrsiti neposredno na imanju Dreke Blecica, Rastovac, opstina Niksic, zaključno sa 14. novembrom 2011. godine.

Komentare na Plan upravljanja u pisanoj formi možete dostaviti u na adresu Dreke Blecica, Rastovac bb, opstina Niksic, kao i u MIDAS kancelariji  na fax 020/234-731 ili na e mail adresu: [email protected].

Javna rasprava o Planu upravljanja zivotnom sredinom biće održana 14. novembra 2011, sa početkom u 12:00 sati na imanju Dreke Blecica, Rastovac, opstina Niksic.

Plan upravljanja – Dreka Blecic (dokument u dodatku).

31. oktobar 2011.

Ovim putem stavljamo na uvid zainteresovanoj javnosti Plan upravljanja životnom sredinom za projekat Izgradnje plastenika površine 1000 m², poljoprivrednog proizvođača Dode Đuraševića iz mjesta Sukuruć, GO Tuzi, Podgorica. Uvid u dokumentaciju se moze izvrsiti neposredno na imanju Dode Djurasevica, mjesto Sukuric, GO Tuzi, opstina Podgorica, kao i u prostorijama Omladinskog doma u Sukuricu (svakog dana od 12 do 14h) zaključno sa 16. novembrom 2011. godine.

Komentare na Plan upravljanja u pisanoj formi možete dostaviti u na adresu Dode Djurasevica, mjesto Sukuric, GO Tuzi, opstina Podgorica (mobtel. 069.415.722), kao i u MIDAS kancelariji  na fax 020/234-731 ili na e mail adresu: [email protected].

Javna rasprava o Planu upravljanja zivotnom sredinom biće održana 16. novembra 2011, sa početkom u 12:00 sati u prostorijama Omladinskog doma u mjestu Sukuruć, GO Tuzi, Podgorica.

Plan upravljanja – Doda Djurasevic (dokument u dodatku).

28. oktobar 2011.

Ovim putem stavljamo na uvid zainteresovanoj javnosti Plan upravljanja životnom sredinom za projekat Izgradnje Stalskog objekta, poljoprivrednog proizvođača Velibor Vukovic iz mjesta Korita, opstina Bijelo polje. Uvid u dokumentaciju se moze izvrsiti neposredno na imanju Velibor Vukovic iz mjesta Korita, opstina Bijelo polje, zaključno sa 11. novembrom 2011. godine.

Komentare na Plan upravljanja u pisanoj formi možete dostaviti u na adresu Velibor Vukovic iz mjesta Korita, opstina Bijelo polje, kao i u MIDAS kancelariji  na fax 020/234-731 ili na e mail adresu: [email protected].

Javna rasprava o Planu upravljanja zivotnom sredinom biće održana 11. novembra 2011, sa početkom u 10:00 sati u prostorijama osnovne skole u Koritima, opstina Bijelo polje.

Plan upravljanja – Velibor Vukovic (dokument u dodatku).

27. oktobar 2011.

Ovim putem stavljamo na uvid zainteresovanoj javnosti Plan upravljanja životnom sredinom za projekat Izgradnja stalskog objekta, vlasnistvo firme Taurus doo – Ivana Mrdak, mjesto Babajici, opstina Bijelo polje. Uvid u dokumentaciju se moze izvrsiti neposredno na imanju kompanije Taurus, Babajici, Bijelo polje, zaključno sa 11. novembrom 2011. godine.

Komentare na Plan upravljanja u pisanoj formi možete dostaviti u na adresu kompanije Taurus, Babajici, Bijelo polje, kao i u prostorije Mjesne zajednice Pavino polje, kao i u MIDAS kancelariji  na fax 020/234-731 ili na e mail adresu: [email protected].

Javna rasprava o Planu upravljanja zivotnom sredinom biće održana 11. novembra 2011. sa početkom u 10:00 sati u prostorijama Mjesne zajednice Pavino polje, opstina Bijelo polje.

Plan upravljanja – doo Taurus – Ivana Mrdak (dokument u dodatku).


27. oktobar 2011.

Ovim putem stavljamo na uvid zainteresovanoj javnosti Plan upravljanja životnom sredinom za projekat Rekonstrukcija farme skoljki, vlasnistvo Boka Gard doo – Nevres Djeric, mjesto Orahovac, opstina Kotor. Uvid u dokumentaciju se moze izvrsiti neposredno na uzgajalistu skoljki u Orahovcu,  vlasnistvo Boka Gard doo – Nevres Djeric, mjesto Orahovac, opstina Kotor, zaključno sa 10. novembrom 2011. godine.

Komentare na Plan upravljanja u pisanoj formi možete dostaviti u na adresu DOO Boka gard - P.J.“ŠKOLJKE BOKE“  - UZGOJ I PRODAJA ŠKOLJAKA-KAMENICA, Škaljari 1, Kotor, kao i u MIDAS kancelariji  na fax 020/234-731 ili na e mail adresu: [email protected].

Javna rasprava o Planu upravljanja zivotnom sredinom biće održana 10. novembra 2011. sa početkom u 16:00 sati na plantaži ˝Školjke Boke˝, u Orahovcu, opstina Kotor.

Plan upravljanja – doo Boka Gard – Nevres Djeric (dokument u dodatku).


27. oktobar 2011.

Ovim putem stavljamo na uvid zainteresovanoj javnosti Plan upravljanja životnom sredinom za projekat Izgradnja stalskog objekta, vlasnistvo Mileve Vukovic, mjesto Bandici, opstina Danilovgrad. Uvid u dokumentaciju se moze izvrsiti neposredno na imanju Mileve Vukovic, mjesto Bandici, opstina Danilovgrad, zaključno sa 09. novembrom 2011. godine.

Komentare na Plan upravljanja u pisanoj formi možete dostaviti u na adresu na adresu Mileva Vukovic, ul. Partizanski put br.40, Danilovgrad, ili elektronskom poštom [email protected] ili faksom na br. 020/881-560, kao i u MIDAS kancelariji  na fax 020/234-731 ili na e mail adresu: [email protected].

Javna rasprava o Planu upravljanja zivotnom sredinom biće održana 09. novembra 2011. sa početkom u 12:00 sati u prostorijama MZ Bandici, opstina Danilovgrad.

Plan upravljanja – Mileva Vukovic (dokument u dodatku).


27. oktobar 2011.

Ovim putem stavljamo na uvid zainteresovanoj javnosti Plan upravljanja životnom sredinom za projekat Izgradnja pomocnog objekta (pcelarstvo), vlasnistvo Dusana Martinovica, mjesto Rastovac, opstina Niksic. Uvid u dokumentaciju se moze izvrsiti neposredno na imanju Dusana Martinovica, mjesto Rastovac, opstina Niksic, zaključno sa 10. novembrom 2011. godine.

Komentare na Plan upravljanja u pisanoj formi možete dostaviti u na adresu na adresu Dusana Martinovica, mjesto Rastovac, opstina Niksic, kao i u MIDAS kancelariji  na fax 020/234-731 ili na e mail adresu: [email protected].

Javna rasprava o Planu upravljanja zivotnom sredinom biće održana 10. novembra 2011. sa početkom u 11:00 sati na imanju Dusana Martinovica, mjesto Rastovac, opstina Niksic

Plan upravljanja – Dusan Martinovic (dokument u dodatku).


24. oktobar 2011.

Ovim putem stavljamo na uvid zainteresovanoj javnosti Plan upravljanja životnom sredinom za projekat Izgradnja stalskog objekta i nabavka priplodnih junica, vlasnistvo firme Agro-nik doo, mjesto Rudine, opstina Niksic. Uvid u dokumentaciju se moze izvrsiti neposredno na imanju Agro nik-a u mjestu Rudine, kao I u prostorijama MZ Trubjela, opstina Niksic, zaključno sa 07. novembrom 2011. godine.

Komentare na Plan upravljanja u pisanoj formi možete dostaviti na adresu Slavko Vucic – Agro nik doo, mjesto Rudine, opstina Niksic, kao i u MIDAS kancelariji  na fax 020/234-731 ili na e mail adresu: [email protected].

Javna rasprava o Planu upravljanja zivotnom sredinom biće održana 07. novembra 2011. sa početkom u 10:00h na imanju Slavka Vucica, mjesto Rudine, opstina Niksic.

Plan upravljanja – Agro nik doo – Slavko Vucic (dokument u dodatku).


24. oktobar 2011.

Ovim putem stavljamo na uvid zainteresovanoj javnosti Plan upravljanja životnom sredinom za projekat Izgradnja hale (proizvodnja pecuraka), vlasnistvo Dusana Bogdanovica, mjesto Farmaci, opstina Podgorica. Uvid u dokumentaciju se moze izvrsiti neposredno na imanju Dusana Bogdanovica, mjesto Farmaci, opstina Podgorica, zaključno sa 09. novembrom 2011. godine.

Komentare na Plan upravljanja u pisanoj formi možete dostaviti u na adresu Dusana Bogdanovica, mjesto Farmaci, opstina Podgorica, kao i u MIDAS kancelariji  na fax 020/234-731 ili na e mail adresu: [email protected].

Javna rasprava o Planu upravljanja zivotnom sredinom biće održana 09. novembra 2011. sa početkom u 12:00 sati u kuci Dusana Bogdanovica, mjesto Farmaci, opstina Podgorica.

Plan upravljanja – Dusan Bogdanovic (dokument u dodatku).


20. oktobar 2011.

Ovim putem stavljamo na uvid zainteresovanoj javnosti Plan upravljanja životnom sredinom za projekat Izgradnja stalskog objekta, poljoprivrednog proizvođača Dragise Bulatovica, mjesto Gornja Rovca, zaseok Smreka, opstina Kolasin. Uvid u dokumentaciju se moze izvrsiti neposredno na imanju Dragise Bulatovica, mjesto Gornja Rovca, zaseok Smreka, opstina Kolasin, zaključno sa 05. novembrom 2011. godine.

Komentare na Plan upravljanja u pisanoj formi možete dostaviti u na adresu Dragisa Bulatovic, Gornja Rovca, zaseok Smreka, opstina Kolasin, kao i u MIDAS kancelariji  na fax 020/234-731 ili na e mail adresu: [email protected].

Javna rasprava o Planu upravljanja zivotnom sredinom biće održana 05. novembra 2011, sa početkom u 12:00 sati na imanju Dragise Bulatovica, mjesto Gornja Rovca, zaseok Smreka, opstina Kolasin.

Plan upravljanja – Dragisa Bulatovic (dokument u dodatku).


20. oktobar 2011.

Ovim putem stavljamo na uvid zainteresovanoj javnosti Plan upravljanja životnom sredinom za projekat Izgradnja plastenika, vlasnistvo Djon Dedvukaja, selo Sukuruc, GO Tuzi, opstina Podgorica. Uvid u dokumentaciju se moze izvrsiti neposredno na imanju Djon Dedvukaja, selo Sukuruc, GO Tuzi, opstina Podgorica, zaključno sa 07. novembrom 2011. godine.

Komentare na Plan upravljanja u pisanoj formi možete dostaviti u na adresu Djon Dedvukaja, selo Sukuruc, GO Tuzi, opstina Podgorica, kao i u MIDAS kancelariji  na fax 020/234-731 ili na e mail adresu: [email protected].

Javna rasprava o Planu upravljanja zivotnom sredinom biće održana 07. novembra 2011. sa početkom u 12:00 sati u prostorijama GO Tuzi, Podgorica.

Plan upravljanja – Djon Dedvukaj (dokument u dodatku).


20. oktobar 2011.

Ovim putem stavljamo na uvid zainteresovanoj javnosti Plan upravljanja životnom sredinom za projekat Adaptacija stalskog objekta, vlasnistvo Suvata Skrijelja, selo Djukanovica luke, opstina Rozaje. Uvid u dokumentaciju se moze izvrsiti neposredno na imanju Suvata Skrijelja, selo Djukanovica luke, opstina Rozaje, zaključno sa 04. novembrom 2011. godine.

Komentare na Plan upravljanja u pisanoj formi možete dostaviti u na adresu Suvata Skrijelja, ul 30. septembar 56, Rozaje, kao i u MIDAS kancelariji  na fax 020/234-731 ili na e mail adresu: [email protected].

Javna rasprava o Planu upravljanja zivotnom sredinom biće održana 04. novembra 2011. sa početkom u 11:00 sati na farmi Suvata Skrijelja, selo Djukanovica luke, opstina Rozaje.

Plan upravljanja – Suvat Skrijelj (dokument u dodatku).


19. oktobar 2011.

Ovim putem stavljamo na uvid zainteresovanoj javnosti Plan upravljanja životnom sredinom za projekat Prosirenje i rekonstrukcija stalskog objekta, vlasnistvo Feka Alickovica, selo Pobretici, MZ Bistrica, opstina Bijelo polje. Uvid u dokumentaciju se moze izvrsiti neposredno na imanju Feka Alickovica, selo Pobretici, MZ Bistrica, opstina Bijelo polje, zaključno sa 02. novembrom 2011. godine.

Komentare na Plan upravljanja u pisanoj formi možete dostaviti u na adresu Feka Alickovica, selo Pobretici, MZ Bistrica, opstina Bijelo polje, kao i u MIDAS kancelariji  na fax 020/234-731 ili na e mail adresu: [email protected].

Javna rasprava o Planu upravljanja zivotnom sredinom biće održana 02. novembra 2011. sa početkom u 10:00 sati u kuci Feka Alickovica, selo Pobretici, MZ Bistrica, opstina Bijelo polje.

Plan upravljanja – Feko Alickovic (dokument u dodatku).


19. oktobar 2011.

Ovim putem stavljamo na uvid zainteresovanoj javnosti Plan upravljanja životnom sredinom za projekat Adaptacija postojecih objekata za vinski podrum, vlasnistvo Rada Rajkovica, mjesto Ubli, opstina Podgorica. Uvid u dokumentaciju se moze izvrsiti neposredno na imanju Rada Rajkovica, mjesto Ubli, opstina Podgorica, zaključno sa 05. novembrom 2011. godine.

Komentare na Plan upravljanja u pisanoj formi možete dostaviti u na adresu Rade Rajkovica, mjesto Ubli, opstina Podgorica (in a e mail adresu [email protected]), kao i u MIDAS kancelariji  na fax 020/234-731 ili na e mail adresu: [email protected].

Javna rasprava o Planu upravljanja zivotnom sredinom biće održana 05. novembra 2011. sa početkom u 12:00 sati u prostorijama MZ Ubli, Podgorica.

Plan upravljanja – Rade Rajkovic (dokument u dodatku).


19. oktobar 2011.

Ovim putem stavljamo na uvid zainteresovanoj javnosti Plan upravljanja životnom sredinom za projekat Izgradnja stalskog objekta, vlasnistvo Milojke Zekovic, selo Slatina, opstina Andrijevica. Uvid u dokumentaciju se moze izvrsiti neposredno na imanju Milojke Zekovic, selo Slatina, opstina Andrijevica, zaključno sa 03. novembrom 2011. godine.

Komentare na Plan upravljanja u pisanoj formi možete dostaviti u na adresu Milojka Zekovic, selo Slatina, opstina Andrijevica, kao i u MIDAS kancelariji  na fax 020/234-731 ili na e mail adresu: [email protected].

Javna rasprava o Planu upravljanja zivotnom sredinom biće održana 03. novembra 2011. sa početkom u 11:00 sati na gazdinstvu Milojke Zekovic, selo Slatina, opstina Andrijevica.

Plan upravljanja – Milojka Zekovic (dokument u dodatku).

17. oktobar 2011.

Ovim putem stavljamo na uvid zainteresovanoj javnosti Plan upravljanja životnom sredinom za projekat Izgradnja stalskog objekta, vlasnistvo Vukasina Janjusevica, selo Gornja bijela, opstina Savnik. Uvid u dokumentaciju se moze izvrsiti neposredno na imanju Vukasina Janjusevica, selo Gornja bijela, opstina Savnik, zaključno sa 01. novembrom 2011. godine.

Komentare na Plan upravljanja u pisanoj formi možete dostaviti u na adresu Vukasin Janjusevic, selo Gornja bijela, opstina Savnik, kao i u MIDAS kancelariji  na fax 020/234-731 ili na e mail adresu: [email protected].

Javna rasprava o Planu upravljanja zivotnom sredinom biće održana 01. novembar 2011. sa početkom u 12:00 sati na gazdinstvu Vukasina Janjusevica, selo Gornja bijela, opstina Savnik.

Plan upravljanja – Vukasin Janjusevic (dokument u dodatku).


17. oktobar 2011.

Ovim putem stavljamo na uvid zainteresovanoj javnosti Plan upravljanja životnom sredinom za projekat Izgradnja stalskog objekta, vlasnistvo Miroslava Vemića u selu Donja Bukovica, opstina Savnik. Uvid u dokumentaciju se moze izvrsiti neposredno na imanju Miroslava Vemića u selu Donja Bukovica, opstina Savnik, zaključno sa  01. novembrom 2011. godine.

Komentare na Plan upravljanja u pisanoj formi možete dostaviti u na adresu Miroslava Vemića u selu Donja Bukovica, opstina Savnik, kao i u MIDAS kancelariji  na fax 020/234-731 ili na e mail adresu: [email protected].

Javna rasprava o Planu upravljanja zivotnom sredinom biće održana 01. novembra 2011. sa početkom u 12:00 sati na gazdinstvu Miroslava Vemića u selu Donja Bukovica, opstina Savnik.

Plan upravljanja – Miroslav Vemic (dokument u dodatku).


17. oktobar 2011.

Ovim putem stavljamo na uvid zainteresovanoj javnosti Plan upravljanja životnom sredinom za projekat Izgradnja stalskog objekta, vlasnistvo Milorada Dakica, selo Piperi MZ Bukovica, opstina Pljevlja. Uvid u dokumentaciju se moze izvrsiti neposredno na imanju Milorada Dakica, selo Piperi, MZ Bukovica, opstina Pljevlja, zaključno sa  31. oktobrom 2011. godine.

Komentare na Plan upravljanja u pisanoj formi možete dostaviti u na adresu Milorad Dakic, selo Piperi, MZ Bukovica, opstina Pljevlja, kao i u MIDAS kancelariji  na fax 020/234-731 ili na e mail adresu: [email protected].

Javna rasprava o Planu upravljanja zivotnom sredinom biće održana 31. oktobra 2011. sa početkom u 12:00 sati na gazdinstvu Milorada Dakica, selo Piperi MZ Bukovica, opstina Pljevlja.

Plan upravljanja – Milorad Dakic (dokument u dodatku).


12. oktobar 2011.

Ovim putem stavljamo na uvid zainteresovanoj javnosti Plan upravljanja životnom sredinom za projekat Rekonstrukcija postojeceg stalskog objekta, na gazdinstvu poljoprivrednog proizvodjaca Radinke Petrovic, selo Komini, MZ Komini, opstina Pljevlja. Uvid u dokumentaciju moguce je izvrsiti neposredno na imanju Radinke Petrovic, selo Komini, MZ Komini, opstina Pljevlja zaključno sa  26. oktobrom 2011. godine.

Komentare na Plan upravljanja u pisanoj formi možete dostaviti u na adresu, Radinke Petrovic, selo Komini, MZ Komini, opstina Pljevlja, kao i u MIDAS kancelariji  na fax 020/234-731 ili na e mail adresu: [email protected].

Javna rasprava o Planu upravljanja zivotnom sredinom biće održana 26. oktobra 2011. sa početkom u 14:00 sati na imanju Radinke Petrovic, selo Komini, MZ Komini, opstina Pljevlja.

Plan upravljanja – Radinka Petrovic (dokument u dodatku).


12. oktobar 2011.

Ovim putem stavljamo na uvid zainteresovanoj javnosti Plan upravljanja životnom sredinom za projekat Nabavka priplodnih junica, za SIM-MLEK d.o.o. u selu Dučice, MZ Miolje polje, opština Nikšić. Uvid u dokumentaciju moguce je izvrsiti neposredno na imanju Kostić Sim-mlek doo u selu Dučice i na MZ Miolje polje, opstina Niksic zaključno sa  26. oktobrom 2011. godine. Kontakt osoba Aleksa Kostić, telefon 069 546 381.

Komentare na Plan upravljanja u pisanoj formi možete dostaviti u na adresu, Aleksa Kostić, selo Dučice, MZ Miolje Polje, opstina Niksic, kao i u MIDAS kancelariji  na fax 020/234-731 ili na e mail adresu: [email protected].

Javna rasprava o Planu upravljanja zivotnom sredinom biće održana 26. oktobra 2011. sa početkom u 12:00 sati na imanju Kostić  Sim-mlek doo u selu Dučice i na MZ Miolje Polje, opstina Niksic.

Plan upravljanja – SIM Mlek doo (dokument u dodatku).


11. oktobar 2011.

Ovim putem stavljamo na uvid zainteresovanoj javnosti Plan upravljanja životnom sredinom za Izgradnju objekta za tov junadi, vlasnistvo Zorana Grandova, mjesto Ribarevine, MZ Ravna rijeka, Bijelo polje, Uvid u dokumentaciju možete ostvariti  lično na adresu Zorana Grandova, mjesto Ribarevine, MZ Ravna rijeka, Bijelo polje.

Komentare na Plan upravljanja u pisanoj formi možete dostaviti u na adresu Zorana Grandova, mjesto Ribarevine, MZ Ravna rijeka, Bijelo polje, kao i u MIDAS kancelariji  na fax 020/234-731 ili na e mail adresu: [email protected].

Javna rasprava o Planu upravljanja zivotnom sredinom biće održana 26. oktobra 2011. sa početkom u 10:00 sati u kuci Zorana Grandova, mjesto Ribarevine, MZ Ravna rijeka, Bijelo polje.

Plan upravljanja – Zoran Grandov (dokument u dodatku).


11. oktobar 2011.

Ovim putem stavljamo na uvid zainteresovanoj javnosti Plan upravljanja životnom sredinom za izgradnju i adaptaciju objekta za tov pilica, vlasnistvo Sikmanovic Koka – IN doo, Uvid u dokumentaciju možete ostvariti  lično na adresu kod Miodraga Sikmanovica Novo selo bb, opstina Danilovgrad.

Komentare na Plan upravljanja u pisanoj formi možete dostaviti u na adresu Miodraga Sikmanovica Novo selo bb, opstina Danilovgrad (kao I na e mail [email protected] ), kao i u MIDAS kancelariji  na fax 020/234-731 ili na e mail adresu: [email protected].

Javna rasprava o Planu upravljanja zivotnom sredinom biće održana 26. oktobra 2011. sa početkom u 10:00 sati u kuci Miodraga Sikmanovica Novo selo bb, opstina Danilovgrad.

Plan upravljanja – Sikmanovic Koka – IN doo (dokument u dodatku).


11. oktobar 2011.

Ovim putem stavljamo na uvid zainteresovanoj javnosti Plan upravljanja životnom sredinom postavljanje plastenickih objekata, vlasnistvo Elzane Mahmutovic, mjesto Katun, MZ Odzak, opstina Pljevlja. Uvid u dokumentaciju možete ostvariti  lično na adresu kod Elzane Mahmutovic, mjesto Katun, MZ Odzak, opstina Pljevlja.

Komentare na Plan upravljanja u pisanoj formi možete dostaviti u na adresu, Elzana Mahmutovic, mjesto Katun, MZ Odzak, opstina Pljevlja, kao i u MIDAS kancelariji  na fax 020/234-731 ili na e mail adresu: [email protected].

Javna rasprava o Planu upravljanja zivotnom sredinom biće održana 26. oktobra 2011. sa početkom u 11:00 sati u kuci Elzane Mahmutovic, mjesto Katun, MZ Odzak, opstina Pljevlja.

Plan upravljanja – Elzana Mahmutovic (dokument u dodatku).


11. oktobar 2011.

Ovim putem stavljamo na uvid zainteresovanoj javnosti Plan upravljanja životnom sredinom za izgradnju i rekonstrukciju objekta na farmi, Zorana Sljivancanina, iz Gornjeg sela, MZ Krusevo, opstina Pljevlja. Uvid u dokumentaciju možete ostvariti  lično na adresu Zoran Sljivancanin, Gornjeg sela, MZ Krusevo, opstina Pljevlja, kao I u prostorijama MZ Krusevo.

Komentare na Plan upravljanja u pisanoj formi možete dostaviti u na adresu, Zorana Sljivancanina, iz Gornjeg sela, MZ Krusevo, opstina Pljevlja, kao i u MIDAS kancelariji  na fax 020/234-731 ili na e mail adresu: [email protected].

Javna rasprava o Planu upravljanja zivotnom sredinom biće održana 25. oktobra 2011. sa početkom u 12:00 sati na gazdinstvu Zorana Sljivancanina, MZ Krusevo, Pljevlja.

Plan upravljanja – Zoran Šljivančanin (dokument u dodatku).


10. oktobar 2011.

Ovim putem stavljamo na uvid zainteresovanoj javnosti Plan upravljanja životnom sredinom za projekat Izgradnja stalskog objekta, vlasnistvo Veselinke Rakocevic, selo Drijenak, opstina Kolasin. Uvid u dokumentaciju se moze izvrsiti neposredno na imanju Veselinke Rakocevic, selo Drijenak, opstina Kolasin, zaključno sa 24. oktobrom 2011. godine.

Komentare na Plan upravljanja u pisanoj formi možete dostaviti u na adresu Veselinka Rakocevic, selo Drijenak, opstina Kolasin, kao i u MIDAS kancelariji  na fax 020/234-731 ili na e mail adresu: [email protected].

Javna rasprava o Planu upravljanja zivotnom sredinom biće održana 24. oktobra 2011. sa početkom u 13:00 sati na imanju Veselinke Rakocevic, selo Drijenak, opstina Kolasin.

Plan upravljanja – Veselinka Rakocevic (dokument u dodatku).


10. oktobar 2011.

Ovim putem stavljamo na uvid zainteresovanoj javnosti Plan upravljanja životnom sredinom za projekat Dogradnja stalskog objekta, vlasnistvo Marte Djukic, selo Frutak, opstina Danilovgrad. Uvid u dokumentaciju moguce je izvrsiti neposredno na imanju Marte Djukic, selo Frutak, opstina Danilovgrad zaključno sa  24. oktobrom 2011. godine.

Komentare na Plan upravljanja u pisanoj formi možete dostaviti u na adresu Marta Djukic, selo Frutak, opstina Danilovgrad, kao i u MIDAS kancelariji  na fax 020/234-731 ili na e mail adresu: [email protected].

Javna rasprava o Planu upravljanja zivotnom sredinom biće održana 24. oktobra 2011. sa početkom u 12:00 sati na imanju Marte Djukic, selo Frutak, opstina Danilovgrad.

Plan upravljanja – Marta Djukic (dokument u dodatku).


10. oktobar 2011.

Ovim putem stavljamo na uvid zainteresovanoj javnosti Plan upravljanja životnom sredinom za izgradnju stalskog objekta, vlasnistvo Radomira Boškovića, mjesto Lekovina bb, opstina Bijelo Polje. Uvid u dokumentaciju možete ostvariti  lično na adresu Radomir Bošković, mjesto Lekovina bb, opstina Bijelo Polje.

Komentare na Plan upravljanja u pisanoj formi možete dostaviti u na adresu, Radomira Boškovića, mjesto Lekovina bb, opstina Bijelo Polje, kao i u MIDAS kancelariji  na fax 020/234-731 ili na e mail adresu: [email protected].

Javna rasprava o Planu upravljanja zivotnom sredinom biće održana 24. oktobra 2011. sa početkom u 11:00 sati u kuci Radomira Boškovića, mjesto Lekovina bb, opstina Bijelo Polje.

Plan upravljanja – Radomir Boskovic (dokument u dodatku).


10. oktobar 2011.

Ovim putem stavljamo na uvid zainteresovanoj javnosti Plan upravljanja životnom sredinom za projekat izgradnje štale za smještaj ovaca, vlasnika Dejana Vuksanovica, MZ Bioce, opština Podgorica. Uvid u dokumentaciju možete ostvariti  lično na adresu, Dejan Vuksanovic, MZ Bioce, opština Podgorica.

Komentare na Plan upravljanja u pisanoj formi možete dostaviti u na adresu, Dejana Vuksanovic, MZ Bioce, opština Podgorica, kao i u MIDAS kancelariji  na fax 020/234-731 ili na e mail adresu: [email protected].

Javna rasprava o Planu upravljanja zivotnom sredinom biće održana 24. oktobra 2011. sa početkom u 17:00 sati u prostorijama MZ Bioce, opstina Podgorica.

Plan upravljanja – Dejan Vuksanović (dokument u dodatku).


10. oktobar 2011.

Ovim putem stavljamo na uvid zainteresovanoj javnosti Plan upravljanja životnom sredinom za projekat Izgradnja stalskog objekta i nabavka priplodnih junica, vlasnika Dragoljub Pantovica, selo Rastovac, opština Niksic. Uvid u dokumentaciju možete ostvariti  lično na adresu, Dragoljub Pantovica, selo Rastovac, opština Niksic, kao i na zgradi poste u Vidrovanu, opstina Niksic.

Komentare na Plan upravljanja u pisanoj formi možete dostaviti u na adresu, Dragoljub Pantovica, selo Rastovac, opština Niksic, kao i u MIDAS kancelariji  na fax 020/234-731 ili na e mail adresu: [email protected].

Javna rasprava o Planu upravljanja zivotnom sredinom biće održana 24. oktobra 2011. sa početkom u 12:00 sati na imanju Novice Dragoljub Pantovica, selo Rastovac, opština Niksic.

Plan upravljanja Izgradnja štalskog objekta i nabavka priplodnih junica – Dragoljub Pantović (dokument u dodatku).


7. oktobar 2011.

Ovim putem stavljamo na uvid zainteresovanoj javnosti Plan upravljanja životnom sredinom za projekat Izgradnja objekta za smjestaj cvrstog stajnjaka, vlasnika Emila Adrovica, selo Savin bor, opština Berane. Uvid u dokumentaciju možete ostvariti  lično na adresu, Emila Adrovica, selo Savin bor, opština Berane.

Komentare na Plan upravljanja u pisanoj formi možete dostaviti u na adresu, Emila Adrovica, selo Savin bor, opština Berane, kao i u MIDAS kancelariji  na fax 020/234-731 ili na e mail adresu: [email protected].

Javna rasprava o Planu upravljanja zivotnom sredinom biće održana 24. oktobra 2011. sa početkom u 12:00 sati u zgradi Omladinskog doma, selo Savin bor, opština Berane.

Plan upravljanja Izgradnja objekta za smještaj čvrstog stajnjaka – Emil Adrović (dokument u dodatku).


7. oktobar 2011.

Ovim putem stavljamo na uvid zainteresovanoj javnosti Plan upravljanja životnom sredinom za projekat Izgradnja stalskog objekta, vlasnika Novice Pejovića, selo Polje Pejovića, opština Plužine. Uvid u dokumentaciju možete ostvariti  lično na adresu, Novice Pejovića, selo Polje Pejovića, opština Plužine (067359549).

Komentare na Plan upravljanja u pisanoj formi možete dostaviti u na adresu, Novice Pejovića, selo Polje Pejovića, opština Plužine, kao i u MIDAS kancelariji  na fax 020/234-731 ili na e mail adresu: [email protected].

Javna rasprava o Planu upravljanja zivotnom sredinom biće održana 21. oktobra 2011. sa početkom u 12:00 sati na imanju Novice Pejovića, selo Polje Pejovića, opština Plužine

Plan upravljanja Izgradnja plastenika – Novica Pejović (dokument u dodatku).


6. oktobar 2011.

Ovim putem stavljamo na uvid zainteresovanoj javnosti Plan upravljanja životnom sredinom za projekat Izgradnja stalskog objekta, odlagalista za stajnjak i sjenika, vlasnistvo Zeljka Radeca, Novo selo, opstina Danilovgrad. Uvid u dokumentaciju se moze izvrsiti neposredno na imanju Zeljka Radeca, Novo selo, opstina Danilovgrad, zaključno sa 20. oktobrom 2011. godine.

Komentare na Plan upravljanja u pisanoj formi možete dostaviti u na adresu Zeljko Radec, Novo selo, opstina Danilovgrad, kao i u MIDAS kancelariji  na fax 020/234-731 ili na e mail adresu: [email protected].

Javna rasprava o Planu upravljanja zivotnom sredinom biće održana 20. oktobra 2011. sa početkom u 11:00 sati na gazdinstvu Zeljka Radeca, Novo selo, opstina Danilovgrad.

Plan upravljanja – Zeljko Radec (dokument u dodatku).

06. oktobar 2011.

Ovim putem stavljamo na uvid zainteresovanoj javnosti Plan upravljanja životnom sredinom za projekat Nabavka 30 steonih junica, vlasnistvo Niksan trade doo – Nikica Cavor, MZ Njegusi, opstina Cetinje. Uvid u dokumentaciju moguce je izvrsiti neposredno u kancelarijama Niksan trade-a na adresu Njegusi bb, opstina Cetinje, kod Nikice Cavora, zaključno sa  20. oktobrom 2011. godine.

Komentare na Plan upravljanja u pisanoj formi možete dostaviti u na adresu Niksan trade doo – Nikica Cavor, MZ Njegusi, opstina Cetinje, kao i u MIDAS kancelariji  na fax 020/234-731 ili na e mail adresu: [email protected].

Javna rasprava o Planu upravljanja zivotnom sredinom biće održana 20. oktobra 2011. sa početkom u 12:00 sati u u prostorijama MZ Njegusi, opstina Cetinje.

Plan upravljanja – Niksan doo, Nikica Cavor (dokument u dodatku).


5. oktobar 2011.

Ovim putem stavljamo na uvid zainteresovanoj javnosti Plan upravljanja životnom sredinom za Izgradnju stalskog objekta, vlasnistvo Željka Vemića u selu Potpeće MZ Odžak, opština Pljevlja. Uvid u dokumentaciju možete ostvariti  lično na adresu Željka Vemića u selu Potpeće MZ Odžak opština Pljevlja.

Komentare na Plan upravljanja u pisanoj formi možete dostaviti u na adresu Željka Vemića u selu Potpeće MZ Odžak opština Pljevlja, kao i u MIDAS kancelariji  na fax 020/234-731 ili na e mail adresu: [email protected].

Javna rasprava o Planu upravljanja zivotnom sredinom biće održana 19.10.2011u selu Potpeće na gazdinstvu Željka Vemića  MZ Odžak, opstina Pljevlja,  sa početkom u 12 sati.

Plan upravljanja – Zeljko Vemic (dokument u dodatku).


26. septembar 2011.

Ovim putem stavljamo na uvid zainteresovanoj javnosti Plan upravljanja životnom sredinom za projekat Izgradnja stalskog objekta, vlasnika Milosava Strunjasa, selo Boan, Savnik. Uvid u dokument možete ostvariti na adresu lično kod  na adresu, Milosava Strunjasa, selo Boan, Savnik.

Komentare na Plan upravljanja u pisanoj formi možete dostaviti u na adresu , Milosava Strunjasa, selo Boan, Savnik, kao i u MIDAS kancelariji  na fax 020/234-731 ili na e mail adresu: [email protected].

Javna rasprava o Planu upravljanja zivotnom sredinom biće održana 11. oktobra 2011. sa početkom u 11:00 sati u prostorijama Mjesne zajednice Boan, Savnik.

Plan upravljanja Izgradnja plastenika – Milosava Strunjasa (dokument u dodatku).


24. septembar 2011.

Ovim putem stavljamo na uvid zainteresovanoj javnosti Plan upravljanja životnom sredinom za projekat Izgradnja plastenika, vlasnika  Momčila Kukuličića, selo Gošići, Golubovca, Podgorica, za koji je tražena podrška MIDAS projekta. Uvid u dokument možete ostvariti na adresu lično kod Momčila Kukuličića na adresu, selo Gošići, Golubovca, Podgorica.

Komentare na Plan upravljanja u pisanoj formi možete dostaviti u na adresu Momčilo Kukuličić, selo Gošići, Golubovca, Podgorica, kao i u MIDAS kancelariji  na fax 020/234-731 ili na e mail adresu: [email protected].

Javna rasprava o Planu upravljanja zivotnom sredinom biće održana 07. oktobra 2011. sa početkom u 18:00 sati u kući Momčilo Kukuličić, selo Gošići, Golubovca, Podgorica.

Plan upravljanja Izgradnja plastenika – Momčilo Kukuličić (dokument u dodatku).


21. septembar 2011.

Ovim putem stavljamo na uvid zainteresovanoj javnosti Plan upravljanja životnom sredinom za projekat Izgradnja stalskog objekta, vlasnika  Petra Jankovića, Jankovica krs bb, opstina Cetinje, za koji je tražena podrška MIDAS projekta. Uvid u dokument možete ostvariti na adresu lično kod Petra Jankovića na adresu Petar Janković, ul. Luke Ivaniševića 29, Cetinje.

Komentare na Plan upravljanja u pisanoj formi možete dostaviti u na adresu Petar Janković, ul. Luke Ivaniševića 29, Cetinje, kao i u MIDAS kancelariji  na fax 020/234-731 ili na e mail adresu: [email protected].

Javna rasprava o Planu upravljanja zivotnom sredinom biće održana 05. oktobar 2011. sa početkom u 11:00 sati u kući Petra Jankovića u mjestu Jankovića Krs bb, opština Cetinje.

Plan upravljanja Izgradnja štalskog objekta – Petar Janković (dokument u dodatku).

16. septembar 2011.

Ovim putem stavljamo na uvid zainteresovanoj javnosti Plan upravljanja životnom sredinom za projekat Izgradnja stalskog objekta, vlasnice Tatjane Marsenić, mjesto Donja Rzanica, opstina Berane, za koji je tražena podrška MIDAS projekta. Uvid u dokument možete ostvariti i neposredno na imanju Tatjane Marsenić, mjesto Donja Rzanica, opstina Berane.

Komentare na Plan upravljanja u pisanoj formi možete dostaviti u na adresu Tatjane Marsenić, mjesto Donja Rzanica, opstina Berane, kao i u MIDAS kancelariji  na fax 020/234-731 ili na e mail adresu: [email protected].

Javna rasprava o Planu biće održana 3. oktobra 2011. sa početkom u 11:00 sati u osnovnoj školi Donja Rzanica, Berane.   

Plan upravljanja Izgradnja stalskog objekta – Tatjana Marsenić (dokument u dodatku).


16. septembar 2011.

Ovim putem stavljamo na uvid zainteresovanoj javnosti Plan upravljanja životnom sredinom za projekat Nabavka 25 steonih junica, vlasnika Bajović Danila, mjesto Cemenci, opstina Nikšić, za koji je tražena podrška MIDAS projekta. Uvid u dokument možete ostvariti i neposredno na imanju Bajović Danila, mjesto Ćemenci, opština Nikšić.

Komentare na Plan upravljanja u pisanoj formi možete dostaviti u na adresu Bajović Danila, mjesto Ćemenci, opstina Niksic, kao i u MIDAS kancelariji  na fax 020/234-731 ili na e mail adresu: [email protected].

Javna rasprava o Planu biće održana 30. septembra 2011. sa početkom u 12:00 sati na imanju Bajović Danila, mjesto Ćemenci, opština Nikšić.  

Plan upravljanja Nabavka steonih junica – Bajović Danilo (dokument u dodatku).

16. septembar 2011.

Ovim putem stavljamo na uvid zainteresovanoj javnosti Plan upravljanja životnom sredinom za projekat Izgradnje stalskog objekta, vlasnika Milana Novovica, mjesto Cecune, opstina Andrijevica, za koji je tražena podrška MIDAS projekta. Uvid u dokument možete ostvariti i neposredno na imanju Milana Novovica, Cecune, Andrijevica.

Komentare na Plan upravljanja u pisanoj formi možete dostaviti u na adresu Milan Novovic, mjesto Cecune, opstina Andrijevica, kao i u MIDAS kancelariji  na fax 020/234-731 ili na e mail adresu: [email protected].

Javna rasprava o Planu biće održana 26. septembra 2011. sa početkom u 11:00 sati u Seskom domu, Cecune, Andrijevica.  

Plan upravljanja – Izgradnja stale – Milan Novovic (dokument u dodatku).


16. septembar 2011.

U okviru MIDAS projekta, u toku juna 2010. godine, organizovan je Popis u poljoprivredi 2010.

Zavod za statistiku MONSTAT je objavio trecu od predviđenih pet publikacija rezultata Popisa u poljoprivredi 2010. Treca publikacija je pod nazivom Popis u poljoprivredi 2010 - Knjiga III – Stocni fond – Livestock Resources. Stocni fond je treca publikacija o strukturi poljoprivrednih gazdinstava i sadrži detaljan pregled rezultata stocnog fonda iz Popisa poljoprivrede, koji je sproveden u junu 2010.godine.

Pdf dokument


13. septembar 2011.

Ovim putem stavljamo na uvid zainteresovanoj javnosti Plan upravljanja životnom sredinom za projekat Izgradnja stalskog objekta, vlasnika  Milorada Vukovica, mjesto Potpece, Mz Odzak, opstina Pljevlja, za koji je tražena podrška MIDAS projekta. Uvid u dokument možete ostvariti u Mjesnoj zajednici Odzak, opstina Pljevlja.

Komentare na Plan upravljanja u pisanoj formi možete dostaviti u na adresu Milorada Vukovica, mjesto Potpece, Mz Odzak, opstina Pljevlja, kao i u MIDAS kancelariji  na fax 020/234-731 ili na e mail adresu: [email protected].

Javna rasprava o Planu biće održana 27. septembra 2011. sa početkom u 12:00 sati na gazdinstvu Milorada Vukovica, mjesto Potpece, Mz Odzak, opstina Pljevlja.   

Plan upravljanja Izgradnja stalskog objekta – Milorad Vukovic (dokument u dodatku).


9. septembar 2011.

Ovim putem stavljamo na uvid zainteresovanoj javnosti Plan upravljanja životnom sredinom za projekat Izgradnje stale, vlasnika Marko Bulatovic, mjesto Brezojevica kod Plava, za koji je tražena podrška MIDAS projekta. Uvid u dokument možete ostvariti i neposredno na imanju Marko Bulatovic, mjesto Brezojevica kod Plava.

Komentare na Plan upravljanja u pisanoj formi možete dostaviti u na imanju Marka Bulatovica, mjesto Brezojevice, opstina Plav, kao i u MIDAS kancelariji  na fax 020/234-731 ili na e mail adresu: [email protected].

Javna rasprava o Planu biće održana 22. septembra sa početkom u 12:00 sati u kući porodice Marka Bulatovica u mjestu Brezojevica, opstina Plav.

Plan upravljanja – Izgradnja stale – Marko Bulatovic (dokument u dodatku).


6. septembar 2011.

Ovim putem stavljamo na uvid zainteresovanoj javnosti Plan upravljanja životnom sredinom za projekat adaptacije objekta za uzgoj koza, vlasnika “Lastva Cevo” d.o.o. MZ Čevo, opština Cetinje, za koji je tražena podrška MIDAS projekta. Uvid u dokument možete ostvariti i neposredno na imanju Mirka Nikolica „Lastva Cevo“ i u prostorijama Mjesne zajednice Cevo.

Komentare na Plan upravljanja u pisanoj formi možete dostaviti u prostorije Mjesne zajednice Lipovska Bistirca kao i  MIDAS kancelariji  na fax 020/234-731 ili na [email protected].

Javna rasprava o Planu biće održana 20. septembra sa početkom u 13:00 sati u kući porodice Marka Nikolića u mjestu Lastva, Čevo, Cetinje.

Plan upravljanja – “Lastva Cevo” (dokument u dodatku).

1. septembar 2011.

Ovim putem stavljamo na uvid zainteresovanoj javnosti Plan upravljanja životnom sredinom za projekat izgradnje štale vlasnice Svjetlane Milošević iz sela Plana, opština Kolašin, za koji je tražena podrška MIDAS projekta. Uvid u dokument možete ostvariti i neposredno u prostorijama Mjesne zajednice Lipovska Bistirca i na lokaciji gdje će se graditi projekat (za detalje možete kontaktirati Svjetlanu Milošević na telefon 067 553 562).

Komentare na Plan upravljanja u pisanoj formi možete dostaviti u prostorije Mjesne zajednice Lipovska Bistirca kao i  MIDAS kancelariji  na fax 020/234-731 ili na [email protected].

Javna rasprava o Planu biće održana 12. septembra sa početkom u 12:00 sati u kući porodice Milošević u selu Plana, Kolašin.

Plan upravljanja – Svetlana Milosevic (dokument u dodatku)


1. septembar 2011.

Ovim putem stavljamo na uvid zainteresovanoj javnosti Planove upravljanja životnom sredinom za projekte izgradnje štala za krave i ovce vlasnika Predraga Anđušica iz Golubovaca, Podgorica, i Mifta Rastodera iz Savinog bora, Berane. Uvid u ova dokumenta mogao se ostvariti tokom proteklih par sedmica u prostorijama Mjesne zajednice Golubovci odnosno na samoj lokaciji u selu Savin bor.

Komentare na Planove upravljanja sada mozete dostaviti i MIDAS kancelariji na faks 020 234 731 ili na [email protected] do 15. septembra.

Plan upravljanja – Predrag Andjusic (dokument u dodatku)

Plan upravljanja – Mifto Rastoder (dokument u dodatku)


1. septembar 2011.

Plan upravljanja životnom sredinom za projekat Igradnje plastenika površine 2500 m², firme ‘’ZIP’’ d.o.o. Danilovgrad, selo Jastreb, opština Danilovgrad, za koji je tražena podrška MIDAS projekta

Uvid u dokument možete ostvariti i neposredno u prostorijama firme ZIP d.o.o., selo Jastreb, opština Danilovgrad a za detalje možete kontaktirati Ratka Tomaševića na telefon 069 021-006

Komentare na Plan upravljanja u pisanoj formi možete dostaviti poštom na adresu ‘’ZIP’’ d.o.o., selo Jastreb, Danilovgrad najkasnije do 10. 09. 2011. godine. Komentari se takodje mogu dostaviti MIDAS kancelariji na fax 020/234-731 ili na e mail adresu [email protected].

Javna rasprava o Planu biće održana 05. septembra sa početkom u 12:00 sati u prostorijama firme ‘’ ZIP’’ d.o.o., selo Jastreb, Danilovgrad

Pdf document u dodaku –

Plan upravljanja zivotnom sredinom – ZIP doo, Ratko Tomasevic


26. avgust 2011.

Plan upravljanja životnom sredinom za projekat izgradnje štale vlasnika Milićević Ljubomira, selo Carine, Nikšić, za koji je tražena podrška MIDAS projekta

Svi zainteresovani mogu pogledati Projekat izgradnje štale i Plan upravljanja životnom sredinom u kući Ljubomira Milićevića i prostorijama MZ Župa Nikšićka svakog dana u vremenu od 09-15h.

Zainteresovani mogu dostaviti pisane komentare u prostorijama MZ Župa Nikšićka ili poštom na adresu MZ Župa Nikšićka, 81418, Nikšić najkasnije do 10. septembra 2011, a komentari se takodje mogu dostaviti i na MIDAS kancelariju na e-mail [email protected] i/ili na faks 020-234-731.

Uvid u Plan upravljanja zivotnom sredinom, za ovaj projekat, osim na ovom sajtu, moguće je ostvariti pismenim zahtjevom na neki od gore pomenutih e mail adresa.

Javna rasprava o Planu biće održana 10. septembra 2011. sa početkom u 19 sati u prostoriji seoskog Doma u selu Carine.

Pdf document u dodaku –

Plan upravljanja životnom sredinom – Ljubomir Milićević


19. avgust 2011

Plan upravljanja životnom sredinom za projekat izgradnja (adaptacija) farme, hangara za smještaj sijena i septičke jame vlasnika Vasa Popovića iz Novog sela, opština Danilovgrad, za koji je tražena podrška MIDAS projekta

Ovim putem stavljamo na uvid zainteresovanoj javnosti Plan upravljanja životnom sredinom za projekat izgradnje (adaptacije) farme, hangara  za smještaj sijena i septičke jame vlasnika Vasa Popovića iz Novog sela, opština Danilovgrad, za koji je tražena podrška MIDAS projekta. Uvid u dokument možete ostvariti i neposredno u prostorijama Osnovne škole u Novom selu (za detalje možete kontaktirati Vasa Popovića na telefon 067 866 687).

Komentare na Plan upravljanja u pisanoj formi možete dostaviti poštom na adresu Vaso Popović, Novo Selo, 81120 Spuž, najkasnije do 01. 09. 2011. godine. Komentari se takodje mogu dostaviti MIDAS kancelariji na fax 020/234-731 ili na [email protected].

Javna rasprava o Planu biće održana 01. septembra sa početkom u 12:30 sati u prostorijama Osnovne škole u Novom selu.

Pdf dokument u dodaku –

Plan upravljanja životnom sredinom - Vaso Popović


18. avgust 2011.

Plan upravljanja životnom sredinom za projekat proširenja i rekonstrukcije štalskog objekta vlasnika Zorana Novovića iz Kostenice, MZ Bistrica, opština Bijelo Polje, za koji je tražena podrška MIDAS projekta

Ovim putem stavljamo na uvid zainteresovanoj javnosti Plan upravljanja životnom sredinom za projekat proširenja i rekonstrukcije štalskog objekta vlasnika Zorana Novovića iz Kostenice, MZ Bistrica, opština Bijelo Polje, za koji je tražena podrška MIDAS projekta. Uvid u dokument možete ostvariti i neposredno u prostorijama Mjesne zajednice Bistrica (za detalje možete kontaktirati Zorana Novovića na telefon 069 371 344).

Komentare na Plan upravljanja u pisanoj formi možete dostaviti kod predstavnika MZ Bistrica najkasnije do 01. 09. 2011. godine. Komentari se tako]e mogu dostaviti MIDAS kancelariji na fax 020/234-731 ili na [email protected].

Javna rasprava o Planu biće održana 02. septembra sa početkom u 10:00 sati u prostorijama MZ Bistrica.

Pdf dokument u dodaku –

Plan upravljanja životnom sredinom - Zoran Novović


9. avgust 2011.

Plan upravljanja životnom sredinom za projekat izgradnje stale za uzgoj koza, vlasnika d.o.o. Farmedia, mjesto Bistrice, Golubovca, za koji je tražena podrška MIDAS projekta

Plan upravljanja životnom sredinom za projekat izgradnje stale za uzgoj koza, vlasnika d.o.o. Farmedia, u mjestu Bistrice, Golubovca, za koji je tražena podrška MIDAS projekta. Zainteresovani mogu dostaviti pisane komentare u prostorijama firme Farmedia d.o.o., Bistrica, Golubovca, ili na e mail adresu [email protected], a komentari se takodje mogu dostaviti i na MIDAS kancelariju na e-mail [email protected] i/ili na faks 020-234-731.

Uvid u Plan upravljanja zivotnom sredinom, za ovaj projekat, osim na ovom sajtu, moguce je ostvariti pismenim zahtjevom na neki od gore pomenutih e mail adresa.

Javna rasprava o Planu biće održana 29. avgusta sa početkom u 12 sati na imanju Milorada Dobrovica, gdje ce biti izgradjen objekat, Bistrice, Golubovca.

Pdf dokument u dodaku –

Plan upravljanja zivotnom sredinom – d.o.o. Farmedia


8. avgust 2011.

Plan upravljanja životnom sredinom za projekat rekonstrukcije postojeceg stalskog objekta za tov svinja, vlasnika Jovana Andjusica, selo Ladjana, MZ Krusevo, opstina Pljevlja, za koji je tražena podrška MIDAS projekta

Plan upravljanja životnom sredinom za projekat rekonstrukcije postojeceg stalskog objekta za tov svinja, vlasnika Jovana Andjusica, selo Ladjana, MZ Krusevo, opstina Pljevlja, za koji je tražena podrška MIDAS projekta. Uvid u dokument možete ostvariti i neposredno na lokaciji gdje će se graditi projekat (za detalje možete kontaktirati Jovana Andjusica na telefon 067452288).

Uvid u Plan upravljanja zivotnom sredinom, za ovaj projekat, osim na ovom sajtu, moguce je ostvariti i u MZ Krusevo, kao i na postojecem objektu za rekonstrukciju u selu ladjana.

Komentare na Plan upravljanja u pisanoj formi možete dostaviti na adresu Jovan Andjusic, selo Ladjana, MZ Krusevo, Pljevlja. Komentari se takodje mogu dostaviti  MIDAS kancelariji  na fax 020/234-731 ili na [email protected] najkasnije do 29.08.2011..

Javna rasprava o Planu biće održana 29. avgusta sa početkom u 12 sati u selu Ladjana, MZ Krusevo, Pljevlja, na gazdinstvu Jovana Andjusica.

Pdf document u dodaku –

Plan upravljanja zivotnom sredinom – Jovan Andjusic


1. avgust 2011.

Plan upravljanja životnom sredinom za projekat izgradnje objekta za sortiranje, pakovanje i skladištenje voća preduzeća doo Citrusmont iz Ulcinja, za koji je tražena podrška MIDAS projekta

Ovim putem stavljamo na uvid zainteresovanoj javnosti Plan upravljanja životnom sredinom za projekat izgradnje objekta za sortiranje, pakovanje i skladištenje voća preduzeća doo Citrusmont iz Ulcinja, za koji je tražena podrška MIDAS projekta. Uvid u dokument možete ostvariti i neposredno na lokaciji gdje će se graditi projekat (za detalje možete kontaktirati Dejana Nikolića na telefon 069 012 124).

Komentare na Plan upravljanja u pisanoj formi možete dostaviti na adresu doo Citrusmont, Darza, Ulcinj, kao i na e-mail adresu: [email protected] najkasnije do 28.08.2011. Komentari se takodje mogu dostaviti  MIDAS kancelariji  na fax 020/234-731 ili na [email protected].

Javna rasprava o Planu biće održana 29. avgusta sa početkom u 10:30 sati u prostorijama Osnovne škole Maršal Tito, područno odjeljenje Darza, Ulcinj.

Pdf document u dodaku

Plan upravljanja životnom sredinom


1 avgust 2011.

Plan upravljanja životnom sredinom za projekat rekonstrukcije (adaptacije) postojećeg štalskog objekta i izgradnju basena za stajnjak i osoku vlasnika Dragomira Petrovića iz sela Bitine, MZ Kosanica, opština Pljevlja, za koji je tražena podrška MIDAS projekta

Ovim putem stavljamo na uvid zainteresovanoj javnosti Plan upravljanja životnom sredinom za projekat rekonstrukcije (adaptacije) postojećeg štalskog objekta i izgradnju basena za stajnjak i osoku vlasnika Dragomira Petrovića iz sela Bitine, MZ Kosanica, opština Pljevlja, za koji je tražena podrška MIDAS projekta. Uvid u dokument možete ostvariti i neposredno u prostorijama Mjesne zajednice Kosanica (za detalje možete kontaktirati Dragomira Petrovića na telefon 069 496 967).

Komentare na Plan upravljanja u pisanoj formi možete dostaviti poštom na adresu Dragomir Petrović, selo Bitine, MZ Kosanica, najkasnije do 11. 08. 2011. godine. Komentari se takodje mogu dostaviti  MIDAS kancelariji  na fax 020/234-731 ili na [email protected].

Javna rasprava o Planu biće održana 11. avgusta sa početkom u 12:00 sati u selu Bitine na gazdinstvu Dragomira Petrovića.

Pdf document u dodatku:

Plan upravljanja životnom sredinom


26. jul 2011.

Plan upravljanja životnom sredinom za projekat farme pilića u Brezi, Kolašin, za koji je tražena podrška MIDAS projekta

Ovim putem stavljamo na uvid zainteresovanoj javnosti Plan upravljanja životnom sredinom za projekat farme pilića u Brezi, Kolašin, za koji je tražena podrška MIDAS projekta. Uvid u dokument možete ostvariti i neposredno na lokaciji (za detalje možete kontaktirati Radovana Bijelića na telefon 067 403 345).

Komentare na Plan upravljanja možete dostaviti  lično ili poštom na adresu Radovan Bijelić, Breza bb, Kolašin, najkasnije do 03.08. 2011. godine. Komentari se takodje mogu dostaviti  MIDAS kancelariji  na fax 020/234-731 ili na [email protected].

Javna rasprava o Planu biće održana  03.08 2011 u 16:00 sati na imanju Radovana Bijelića u Brezi.

Pdf document u dodatku:

Plan upravljanja životnom sredinom


Plan upravljanja životnom sredinom za projekat izgradnje objekta za skladištenje voća vlasnika Petra Kovačevića iz Podgorice, za koji je tražena podrška MIDAS projekta.

Ovim putem stavljamo na uvid zainteresovanoj javnosti Plan upravljanja životnom sredinom za projekat izgradnje objekta za skladištenje voća vlasnika Petra Kovačevića iz Podgorice, za koji je tražena podrška MIDAS projekta. Uvid u dokument možete ostvariti i neposredno u prostorijama Mjesne zajednice Barutana (za detalje možete kontaktirati Petra Kovačevića na telefon 067 467 366).

Komentare na Plan upravljanja možete dostaviti  lično kod Petra Kovačevića ili poštom na adresu MZ Barutana, Podgorica, najkasnije do 05. 08. 2011. godine. Komentari se takodje mogu dostaviti  MIDAS kancelariji  na fax 020/234-731 ili na [email protected].

Javna rasprava o Planu biće održana 05. avgusta sa početkom u 20:00 sati u prostorijama Mjesne zajednice Barutana.

Pdf document u dodatku:

Plan upravljanja životnom sredinom


Plan upravljanja životnom sredinom i kontrolnu listu za zaštitne mjere za projekat izgradnja štale za koji je tražena podrška MIDAS projekta  - Fadil Ibrahimović (Bukovica / Rožaje)

Ovim putem stavljamo na uvid zainteresovanoj javnosti Plan upravljanja životnom sredinom za projekat izgradnje štale u Bukovici, Rožaje, za koji je tražena podrška MIDAS projekta. Uvid u dokument možete ostvariti i neposredno u prostorijama Mjesne zajednice Bukovica (za detalje možete kontaktirati Fadila Ibrahimovića na telefon 067 615 805).

Komentare na Plan upravljanja možete dostaviti  lično ili poštom na adresu MZ Bukovica, 84315 Biševo, Rožaje, elektronskom poštom na e- mail [email protected] ili faksom na broj  051/270-630 najkasnije do 29.07.2011. godine. Komentari se takodje mogu dostaviti  MIDAS kancelariji  na fax 020/234-731 ili na e mail: [email protected].

Javna rasprava o Planu biće održana 29. jula sa početkom u 10:00 sati u prostorijama mljekare doo Ami prom.

Pdf document u dodatku:

Plan upravljanja životnom sredinom


Plan upravljanja životnom sredinom i kontrolnu listu za zaštitne mjere za projekat izgradnje skladišta za krompir za koji je tražena podrška MIDAS projekta  - Vasilije Jakšić (Danilovgrad)

Ovim putem stavljamo na uvid zainteresovanoj javnosti Plan upravljanja životnom sredinom i kontrolnu listu za zaštitne mjere za projekat izgradnje skladišta za krompir za koji je tražena podrška MIDAS projekta. Uvid u ova dokumenta možete ostvariti i neposredno u prostorijama Mjesne zajednice Ćurilac (za detalje možete kontaktirati Vasilija Jakšica na tel 069 434 924) do 25. jula 2011. godine.

Komentare na Plan upravljanja možete između ostalih dostaviti i MIDAS kancelariji na faks 020 234 731 ili na [email protected] do 25. Jula 2011.

Javna rasprava o Planu biće održana 26. jula sa početkom u 12:00 sati u Maloj sali Opstine Danilovgrad.

Pdf dokument u dodatku:

Kontrolna lista za zaštitne mjere i Plan upravljanja životnom sredinom


Plan upravljanja životnom sredinom za izgradnju graničnog inspekcijskog mjesta (BIP) Luka Bar

Nacrt, maj 2011. godine

Obavještava se javnost da je urađen Plan upravljanja životnom sredinom za projekat izgradnje Veterinarskog i fitosanitarnog graničnog inspekcijskog mjesta u Luci Bar. Izgradnja objekta finansira se kroz projekat Institucionalni  razvoj i jačanje poljoprivrede Crne Gore (MIDAS projekat) koji sprovodi Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja a finansira Svjetska banka. Lokacija na kojoj će se graditi objekat nalazi su u Slobodnoj zoni Luke Bar u dijelu obuhvaćenom detaljnim urbanističkim planom Prva faza privredne zone Bar. Plan upravljanja životnom sredinom urađen je u skladu sa domaćim propisima i procedurama Svjetske banke.

Uvid u Plan upravljanja životnom sredinom moguće je ostvariti preko websajta MIDAS projekta www.midas.co.me, kao i neposredno u Luci Bar, Sektor za razvoj i tehniku (Obala 13. jula bb, Bar; kontakt osoba: Dragan Šćekić, telefon 030 300 534) od dana objavljivanja ovog obavještenja zaključno sa 7. junom 2011. godine. Javna rasprava o Planu održaće se 8. juna 2011. godine u sa početkom u 11:00 sati maloj Sali za sastanke u Luci Bar.

Ovim putem pozivamo sve zainteresovane da ostvare uvid u Plan i uzmu učešća u javnoj raspravi. Komentari sa javne rasprave, kao i pisani komentari koji se do 8. juna 2011. godine mogu dostaviti MIDAS kancelariji na e-mail adresu [email protected]  ili faksom na broj +382 (0)20 234 731, biće uzeti u obzir prilikom izrade konačne verzije dokumenta.

Preuzmi dokument