Kodeks dobre poljoprivredne prakse


 

 

5. april 2023.

Realizacija projekta MIDAS 2: Ministar Joković u Petrovcu predstavio uspješne rezultate u modernizaciji sektora ribarstva

Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vladimir Joković je danas u Petrovcu prisustvovao događaju povodom promovisanja javnih poziva za dodjelu bespovratne podrške za nabavku plovila, u okviru projekta MIDAS 2, koji realizuje Ministarstvo poljoprivrede, uz podršku Svjetske banke, a u cilju modernizacije sektora ribarstva. Događaju su, pored ministra Jokovića i saradnika iz ministarstva i MIDAS2 projektnog tima, prisustvovali i predstavnici Kancelarije Svjetske banke u Podgorici, Instituta za biologiju mora iz Kotora, Investiciono-razvojnog fonda, kao i ribari – korisnici prvog javnog poziva za investicije u ribolovne plovne objekte, uključujući ribolovnu opremu i elektronske uređaje.

Ovim povodom, ministar Joković iskazao je zadovoljstvo uspješno realizovanim pozivom za modernizaciju sektora ribarstva, navodeći da su ugovori potpisani sa svih 20 korisnika, koliko je ukupno i bilo primljenih zahtjeva. Predstavljena su prva uspješno nabavljena plovila do sada, kroz poziv koji se realizuje u okviru projekta MIDAS 2, a čija ukupna vrijednost iznosi 185,511.04€, dok je bespovratna podrška od 80% iznosila 148.408,83€. Pored ovih plovila, očekuje se uspješna realizacija investicija do kraja juna za još četiri plovila, ukupne vrijednosti 705,427.70€ i podrške u iznosu 564,342.16€.

Tokom svog izlaganja, ministar Joković je naglasio značaj koji MIDAS projekat ima za crnogorsku poljoprivredu. Istakavši uspješnu, kontinuiranu i plodotvornu saradnju sa predstavnicima Svjetske banke, kao i iskrenu saradnju sa našim ribarima, sa naučnim kadrom u okviru Instituta za biologiju mora u Kotoru, ministar Joković je naveo da će nastaviti da se zalaže za još dinamičniji put razvoja ribarstva, kao i poljoprivrede u cjelini, što potvrđuju već objavljeni javni pozivi, kao i javni pozivi koji biti objavljeni u okviru ovogodišnjeg agrobudžeta.

Posebnu pažnju treba posvetiti očuvanju izrazitog socio-ekonomskog značaja ribolova na moru, tradicionalnog i kulturnog značaja ribolova u priobalnim područjima Crne Gore, jer na ovaj način plasman i turistička ponuda proizvoda ribarstva  može biti značajno poboljšana. Ministarstvo je, u saradnji sa profesionalnim ribarima, zaključilo da je potrebno uložiti određena sredstva u modernizaciju profesionalne ribolovne flote, poboljšanje standarda sigurnosti plovidbe, uslova rada, kao i higijenskih i zdravstvenih standarda ribe i drugih morskih organizama. Na osnovu ovih kapitalnih ulaganja možemo očekivati porast količina ulovljene ribe i drugih morskih organizama, veći broj ribolovnih dana, smanjenje uvoza ribe i proizvoda od ribe, veći broj zaposlenih u sektoru ribarstva i na kraju, veća primanja i bolji životni standard lica koja se bave ovom privrednom djelatnošću, naglasio je ministar Joković.

Ovaj događaj predstavlja krunu rada Direktorata za ribarstvo i dugogodišnjeg iskustva sa korisnicima, istakla je direktorica Direktorata za ribarstvo gospođa Katarina Burzanović.

„Cilj modernizacije ribarske flote i opremanja mjesta prvog iskrcaja je stvaranje elementarnih uslova za investicije u sektor ribarstva. Bez modernizacije flote i jačanja kopnene infrastrukture, te stvaranja elementarnih uslova za investicije, ne možemo očekivati razvoj sektora ribarstva i upravo je u tom pravcu ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede zahvaljujući kreditnom angažmanu sa Svjetskom bankom, realizovalo Javni poziv, što je rezultiralo potpisivanjem 20 ugovora“, ukazala je direktorica Burzanović, istakavši da se ove godine, obzirom na veliko interesovanje korisnika nastavlja sa podrškom.

Ohrabrivši naše ribare da apliciraju i iskoriste podršku, Burzanović je naglasila da je ministarstvo, pored modernizacije ribolovne flote kroz aranžman sa Svjetskom bankom pokrenulo još jednu vrlo značajnu aktivnost, a to je opremanje mjesta prvog iskrcaja. Predočeno je uvjerenje da ćemo do kraja godine imati čak 10 potpuno opremljenih iskrcajnih mjesta duž primorja. To će biti uređaji za elektronski unos, vaganje, pa će ribari imati mogućnost da adekvatno skladište ribu i da je dalje distribuiraju na tržište.

Gospodin Denis Mesihović ispred kancelarije Svjetske banke za Crnu Goru naglasio je da kroz zajam za implementaciju MIDAS 2 projekta u iznosu od 30 miliona evra, Svjetska banka nastavlja kontinuirano i uspešno saradnju sa Vladom Crne Gore i Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede na implementaciji prioritetnih reformi, na jačanju konkurentnosti privrede i ribarstva, a takođe i na jačanju kapaciteta ministarstva za ispunjenje završnih mera za zatvaranje poglavlja 11, 12 i 13 za pristupanje Crne Gore Evropskoj uniji.

Istaknuto je da će pored podrške u okviru MIDAS2 projekta, Svjetska Banka nastaviti da podržava napore Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u modernizaciji sektora ribarstva kroz različite inicijative, uključujući izgradnju ribarske luke i prateće infrastrukture.

„Pored grant sredstava, Svjetska banka podržava napore ministarstva da modernizuje sektor ribarstva kroz izgradnju ribarske luke, kao i prateću infrastrukturu, koja bi bila dodatni podstrek razvoju ovog sektora, a ujedno i razvoju turizma kao jedne od glavnih privrednih grana u Crnoj Gori. Stoga, u završnoj fazi je priprema elaborata procene uticaja na životnu sredinu i socijalne aspekte za Rt Đeran, gdje je predviđena izgradnja ribarske luke“, poručio je Mesihović.

Imajući u vidu velike izazove sa kojima se sektor ribarstva susrijeće, usvojen je predlog ministarstva da iznos grant sredstava u drugom krugu bude 70% od ukupnog iznosa investicija, pri čemu je za drugi javni poziv opredijeljeno 4 miliona eura. Ovim javnim pozivima pruža se podrška za nabavku ili izgradnju novih ribolovnih plovnih objekata, u cjelosti operativnih za vršenje ribolovnih aktivnosti, sa ugrađenom i funkcionalnom ribolovnom opremom, elektronskim uređajima za radio komunikaciju, navigaciju, monitoring i vođenje evidencije o ribolovnim aktivnostima i uređajima za čuvanje i skladištenje izlovljene ribe na ribolovnom plovnom objektu.

veza: Drugi Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava podrške za investicije u ribolovne plovne objekte uključujući ribolovnu opremu i elektronske uređaje


20. mart 2023.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (u daljem tekstu MPŠV), u okviru Drugog projekta Institucionalnog razvoja i jačanja poljoprivrede Crne Gore – MIDAS 2, koji se finansira iz sredstava Svjetske banke, a u skladu sa Uredbom o uslovima, načinu i dinamici sprovođenja mjera agrarne politike za 2023. godinu - Agrobudžet („Službeni list CG“, broj 25/2023), programom 5  Podrška razvoju sektora morskog ribarstva i marikulture, mjerom 5.3.3. MIDAS 2 – Komponenta 3 Modernizacija sektora ribarstva, OBJAVLJUJE

DRUGI JAVNI POZIV
ZA DODJELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA PODRŠKE ZA INVESTICIJE U RIBOLOVNE PLOVNE OBJEKTE UKLJUČUJUĆI RIBOLOVNU OPREMU I ELEKTRONSKE UREĐAJE

PREDMET JAVNOG POZIVA

Modernizacija ribolovne flote Crne Gore za ulov demerzalnih i pelagičnih resursa ribe i drugih morskih organizama.

POSTUPAK REALIZACIJE JAVNOG POZIVA

Pravo na dodjelu podrške može se ostvariti samo ukoliko budu ispoštovane sve procedure i kriterijumi definisani ovim Javnim pozivom, Priručnikom za korišćenje grant podrške za investicije u ribolovne plovne objekte uključujući ribolovnu opremu i elektronske uređaje (u daljem tekstu Priručnik) i Propisima Svjetske banke o nabavci za zajmoprimce u okviru IPF-a nabavke u finansiranju investicionih projekata roba, radova, ne-konsultantskih i konsultantskih usluga (jul 2016. godine, revidirano u novembru 2017.godine).

Ovaj javni poziv biće realizovan kroz tri faze, i to:

 1. Odobravanje investicije i ugovaranje;
 2. Kontinuiranu terensku kontrolu; i
 3. Odobravanje isplate.

Detaljni uslovi za ostvarivanje prava na podršku kroz ovaj Javni poziv propisani su Priručnikom, koji je dat u prilogu I ovog Javnog poziva i čini njegov sastavni dio.

NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA ODOBRAVANJE INVESTICIJE

Zahtjev za odobravanje investicije i prateća dokumenta dostavljaju se isključivo preporučenom poštom sa poštanskom markom i pečatom, koji pokazuje tačan datum i vrijeme slanja na sljedeću adresu:

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE
DIREKTORAT ZA RIBARSTVO
Rimski trg br. 46
81000 Podgorica
sa naznakom:
„Prijava za MIDAS 2 – DRUGI Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za nabavku ribolovnog plovnog objekta uključujući ribolovnu opremu i elektronske uređaje “

Zahtjev za odobravanje investicije može se podnijeti od 20. marta do 20. maja 2023. godine do 15:00 časova.

Podnosilac zahtjeva za odobravanje investicije je dužan da uz zahtjev podnese svu prateću dokumentaciju propisanu Priručnikom.
Neblagovremeno podnijeti zahtjevi (zahtjevi predati nakon isteka navedenog roka) se neće razmatrati.
Obrazac zahtjeva za odobravanje investicije, poslovnog plana i druge prateće dokumentacije, potrebne za pripremu zahtjeva dostupan je na zvaničnoj internet stranici MPŠV-a (https://www.gov.me/mpsv/ribarstvo) i MIDAS 2 projekta (www.midas.co.me), u poslovnim prostorijama Direktorata za ribarstvo, kancelarija br. 25, Rimski trg br. 46, Podgorica, u prostorijama inspektora za ribarstvo u Baru, Herceg Novom i Kotoru, kao i u Institutu za biologiju mora u Kotoru.
Podnijeti zahtjevi za odobravanje investicija c´e biti evaluirani po principu redosljeda podnošenja zahtjeva, odnosno datumu i vremenu slanja poštom.
Ukoliko se na osnovu podnijetih zahtjeva za odobravanje investicija, a koji ispunjavaju sve uslove iz ovog Javnog poziva, utvrdi da je opredijeljeni budžet premašio 4 miliona evra, zahtjevi za odobravanje investicija, koji se nađu na listi primljenih zahtjeva za odobravanje investicija na posljednjim pozicijama, biće odbijeni.

Investicija se može realizovati tek kada se na osnovu odobrenog zahtjeva za podršku potpiše Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava podrške.

1. Javni poziv za modernizaciju ribolovne flote MIDAS 2 ZA OBJAVU

2. Prilozi prirucnika

3. Dokumenta za nabavke


23. februar 2023.

Javna rasprava o Nacrtu strategije razvoja poljoprivrede i ruralnih područja

Na osnovu Javnog poziva za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu Strategije razvoja poljoprivrede i ruralnih područja 2023-2028, objavljenog 31. januara 2023. godine na sajtu Ministarstva, poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Ministarstvo obavještava zainteresovanu javnost da će se okrugli stolovi realizovati u Podgorici i Bijelom Polju i to:

- Podgorica - 1. mart 2023. godine, u zgradi stare Vlade, sa početkom u 11 časova;

Bijelo Polje - 3. mart 2023. godine, u opštinskoj sali, sa početkom u 11 časova.

Zainteresovani za učešće potrebno je da se prijave na email adrese: [email protected] i [email protected] , uz navođenje imena, prezimena i organizacije iz koje dolaze, a za sve dodatne informacije mogu pozvati i broj telefona 020/482-292.


14. februar 2023.

Posjeta delegacije Svjetske banke Direktoratu za plaćanja i MIDAS 2 projektu

Direktorica Svjetske banke (SB) za ZapadniBalkan,  gospođa Šaoćing Ju (Xiaoqing Yu) , sa svojim saradnicima, šefom Kancelarije Svjetske banke za Crnu Goru i Bosnu i Hercegovinu, Kristoferom Šeldonom (Christopher Sheldon), Silviom Mauri, tim liderom MIDAS 2 Projekta i Draganom Varezić, iz Kancelarije Svjetske banke u Crnoj Gori, posjetili su danas Direktorat za plaćanja i MIDAS 2 projekat u okviru svoje prve posjete Crnoj Gori.

U ime Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, sastanku sa delegacijom Svjetske banke prisustvovali su državni sekretari Stevan Gajević i Salih Gjonbalaj, direktor Direktorata za plaćanja, Vladislav Bojović, direktorica Direktorata za ruralni razvoj Andrijana Rakočević, rukovodilac Odjeljenja za međunarodnu saradnju, Milena Vukotić i predstavnici MIDAS 2 tima, Gorica Radulović i Marija Radulović.

Direktorat za plaćanja je odabran kao dio uspješne priče koja je realizovana u sklopu MIDAS-a i koja se nastavlja kroz MIDAS 2 projekat, čime se htjelo ukazati na značaj koji Svjetska banka ima u Crnoj Gori, kada je u pitanju modernizaciia poljoprivrede, usvajanje standarda u proizvodnji, bezbjednosti hrane, zivotne sredine, jačanje kapaciteta i institucija i korišćenje IPARD sredstava, kao krajnjeg cilja.

Danas, implementacijom MIDAS2 projekta, želimo postići postavljene ciljeve u poljoprivredi, bezbjednosti hrane i ribarstvu, koji se prevashodno odnose na mjerila u okviru pregovaračkih Poglavlja 11,12 i 13.

Direktorica Svjetske banke za Zapadni Balkan, gospođa Ju, imala je priliku da obiđe prostorije Direktorata za plaćanja, koji je 2016. godine renoviran i opremljen, po svim standardima bezbjednosti, koji buduća Agencija za plaćanje mora posjedovati, što je ubrzo potvrđeno i akreditacijom koju je dobio, kao i odobravanjem u raspolaganju IPARD sredstvima, od februara 2018. godine.

Predstavnici Ministarstva su upoznali direktoricu sa budućim aktivnostima i planovima za njihovu realizaciju i ukazali na posvećenost koju resorno ministarstvo, kao i Vlada u cjelini, iskazuju kada je u pitanju realizacija ovako značajnih aktivnosti koje implementira Ministarstvo poljoprivrede u saradnji sa MIDAS 2 projektnim timom.


13. januar 2023

AGENCIJA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Na osnovu člana 20 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu životne sredine

OBAVJEŠTAVA
zainteresovanu javnost

da je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Rimski Trg 46, podnijelo zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje ribarske luke na Rtu Đeran – Velika plaža, Opština Ulcinj.
U vezi sa navedenim pozivamo vas da izvršite uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Agencije za zaštitu životne sredine ulica IV Proleterske 19, II sprat, kancelarija broj 216 i u Sekretarijatu za komunalne djelatnosti i zaštitu životne sredine Opštine Ulcinj radnim danima od 9 do 12 časova. Elaborat je moguće preuzeti sa sajta Agencije za zaštitu životne sredine www.epa.org.me.
Rok trajanja javne rasprave i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi, na adresu Agencije za zaštitu životne sredine, je do 08.02.2023.godine.
Javna tribina o predmetnom Elaboratu održaće se u skupštinskoj Sali zgrade Opštine Ulcinj, dana 27.01.2023.godine, sa početkom u 10 časova.


6. jun 2022.

OBAVJEŠTENJE

Crna Gora
AGENCIJA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
Na osnovu člana 16 stav 4 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu životne sredine

OBAVJEŠTAVA
zainteresovanu javnost

da je Komisija za određivanje obima i sadržaja Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje ribarske luke na Rtu Đeran – Velika plaža, Opština Ulcinj, koju je formirala Agencija za zaštitu životne sredine (Broj 03-UPI-955/12 od 09.05.2022.godine), nosiocu projekta Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Rimski Trg 46, donijela Prijedlog obima i sadržaja Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu (Broj 03-UPI-955/15 od 31.05.2022.godine).

U vezi sa navedenim pozivamo zainteresovanu javnost da izvrši uvid u Prijedlog obima i sadržaja Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu u prostorijama Agencije za zaštitu životne sredine, ulica IV Proleterske 19, I sprat, kancelarija broj 216, radnim danima od 9 do 12 časova, kao i na sajtu Agencije za zaštitu prirode i životne sredine www.epa.org.me.

Rok za javni uvid i dostavljanje mišljenja u pisanoj formi, na adresu Agencije za zaštitu životne sredine, je 30.06.2022.godine.


3. mart 2022.

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede poziva građane opštine Ulcinj, predstavnike nevladinog sektora i zainteresovanu javnost na prezentaciju / konsultativni sastanak u vezi projekta izgradnje Ribarske luke na Rtu Đeran, opština Ulcinj.
Sastanak će predvoditi Konzorcijum - ROGAN ASSOCIATES S.A. i PASECO SP LTD radi konsultacija sa svim zainteresovanim stranama u vezi planiranog projekta, sa glavnim ciljevima da:

 1. Informiše javnost o Projektu; 
 2. Predstavi rezultate istraživanja kao dio postupka analize koji će biti uzeti u obzir tokom sprovođenja Procjene uticaja na društvo i životnu sredinu;
 3. Prikupi povratne informacije od prisutnih u vezi sa ovim rezultatima, te razmotri sve opcije i pruži javnosti priliku da podijeli svoja mišljenja o predloženom Projektu.

Sastanak je planiran za 9. mart 2022. godine u velikoj sali Opštine Ucinj sa početkom u 11.00 sati.
Više informacija o samom događaju možete dobiti putem poziva na telefon broj 020482270.

Pozivno pismo

Održana radionica o Procedurama nabavke po pravilima Svjetske banke, u cilju uspješnog realizovanja ugovorenih investicija kroz Javni poziv za preradu na gazdinstvima, u okviru MIDAS 2 projekta

Dana 04. februara 2022., u staroj zgradi Vlade, održana je radionica o Procedurama nabavke po pravilima Svjetske banke za poljoprivredne proizvođače koji su potpisali ugovore o grantu, u cilju uspješnog realizovanja ugovorenih investicija kroz Javni poziv za podršku investicijama u preradu na gazdinstvima u okviru MIDAS 2 projekta.
Prezentaciji su, pored poljoprivrednih proizvođača, prisustvovali i predstavnici Jedinice za tehničku podršku projektima Svjetske banke u Crnoj Gori, kancelarije MIDAS 2 projekta i Direktorata za ruralni razvoj, koji implementira ovaj Javni poziv.
Potpisnici ugovora o grantu mogli su se bliže informisati o daljim koracima u vezi implementacije svojih investicija i procedurama o nabavci dobara i usluga po pravilima Svjetske banke. Takođe, mogli su dobiti i odgovore na sva pitanja koja se tiču procedure realizacije samog Javnog poziva za podršku investicijama u preradu na gazdinstvima u okviru MIDAS 2 projekta.
Za one poljoprivredne proizvođače koji su potpisali ugovor, ali nijesu bili u prilici da prisustvuju radionici, u  prilogu se nalazi potrebna dokumentacija za procedure nabavke, Operativni priručnik i prezentacija o procedurama nabavke.

Dokumentacija za nabavke:

- Operativni priručnik

- Anex 4 - Zahtjev za isplatu

- Anex 5 - Zahtjev za odobrenje izmjena

- Anex 6 - Izjava trećih lica

- Obrazac prijava radova adaptacije

- RFQ radovi

- RFQ robe

- RFQ robe, radovi - EV izvještaj

- Šoping procedura Svjetske banke

- Forme i smjernice za Evaluacioni izvještaj


01.02.2022.

Potpisani ugovori za investicije u preradu na gazdinstvima

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, mr Aleksandar Stijović, potpisao je ugovore o dodjeli bespovratne podrške za preradu na gazdinstvima, 24. januara u Beranama (sa aplikantima iz opština Plav, Gusinje, Andrijevica, Petnjica, Rožaje, Berane i Bijelo Polje), 26. januara u Podgorici (sa proizvođačima iz Podgorice, Cetinja, Danilovgrada, Kolašina, Bara, Tivta, Ulcinja i Plužina) i 31. januara u Nikšiću (sa proizvođačima iz Nikšića, Pljevalja, Žabljaka, Šavnika i Plužina).
Investicije, koje se odnose na nabavku nove opreme za preradu, čuvanje i pakovanje poljoprivrednih proizvoda, kao i adaptaciju postojećih objekata, podržane su sa 80% vrijednosti cjelokupnog iznosa investicije, kroz javni poziv koji Ministarstvo dodjeljuje uz podršku Svjetske banke, u okviru MIDAS 2 projekta. Ugovore je potpisalo 70 proizvođača, ukupne vrijednosti investicija 490.000,00 eura, od čega je podrška koju dodjeljuje Ministarstvo oko 390.000,00 €.
Osnovni cilj podrške je da se kroz ove vrste investicije, objekti u kojima se vrši prerada, pakovanje i čuvanje proizvoda, unaprijede i usaglase sa higijenskim standardima, minimalnim nacionalnim standardima u oblasti bezbjednosti hrane i očuvanja životne sredine, kao i da se kroz povezivanje poljoprivrede i turizma u ruralnim područjima, a i van njih, omogući poljoprivrednim proizvodima dobar i siguran plasman.
Ministar Stijović je istakao požrtvovanost poljoprivrednih proizvođača koji u izazovnim vremenima globalne pandemije daju sve od sebe da sačuvaju selo, te naglasio da će Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede uvijek biti iskren i pouzdan partner svakom našem poljoprivredniku. Ovom prilikom, najavio je i najveći Agrobudžet za poljoprivrednike u istoriji Crne Gore, istakavši da će benefite novog Agrobudžeta osjetiti svi poljoprivredni proizvođači, kao i da su povećanja posebno izražena u sektoru stočarstva, uključujući značajna povećanja premije za mlijeko, povećanja direktnih plaćanja po površini, uz povećanje premija po grlu za goveda, ovce i koze ali i u svim drugim agrobudžetskim mjerama.
Menadžerka MIDAS 2 projekta, Gorica Radulović, uputila je čestitke svim poljoprivrednicima koji su ispunili uslove za potpisivanje ugovora i istakla da će se kroz MIDAS 2 projekat, u narednom periodu, u punom kapacitetu nastaviti podrška poljoprivrednom sektoru u Crnoj Gori.
Razvojem prerade na porodičnim gazdinstvima doprinosi se povećanju konkurentnosti proizvoda kako crnogorskih primarnih proizvođača, tako i prerađivača. Ova mjera, kroz stvaranje dodate vrijednosti, povećava prihode, rješava problem viškova primarnih proizvoda i čuvanja proizvoda na gazdinstvima.
https://www.gov.me/clanak/u-niksicu-potpisani-ugovori-od-80-bespovratne-podrske-poljoprivrednim-proizvodacima

https://www.gov.me/clanak/potpisani-ugovori-bespovratne-podrske-sa-poljoprivrednicima-iz-centralne-i-juzne-regije

https://www.gov.me/clanak/potpisani-ugovori-o-dodjeli-bespovratne-podrske-poljoprivrednicima-sa-sjevera

Potpisani ugovori MIDAS 2 – prerada na gazdinstvima


27. januar 2022.

Potpisan Sporazum o regulisanju međusobnih prava i obaveza za funkcionisanje buduće Nacionalne referentne fitosanitarne laboratorije

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede mr Aleksandar Stijović, rektor Univerziteta Crne Gore prof. dr Vladimir Božović i dekanica Biotehničkog fakulteta prof. dr Božidarka Marković danas su, u Rektoratu Univerziteta Crne Gore, potpisali Sporazum o regulisanju međusobnih prava i obaveza za funkcionisanje buduće Nacionalne referentne fitosanitarne laboratorije, nove podorganizacione jedinice Biotehničkog fakulteta UCG, čime su postavljeni temelji funkcionisanja buduće laboratorije.
Pomenutim dokumentom, čijem je potpisivanju prisustvovao i direktor Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, Vladimir Đaković, postavljeni su temelji funkcionisanja buduće Laboratorije za koju će Ministarstvo obezbijediti opremu i ostalu infrastrukturu potrebne za rad, kroz implementaciju Drugog projekta institucionalnog razvoja i jačanja poljoprivrede Crne Gore (MIDAS 2), u iznosu oko 1,5 miliona eura.

Potpisivanje Sporazuma predstavlja jedan od koraka za zatvaranje pregovora u Poglavlju 12 koje se tiče Bezbjednosti hrane, veterinarske i fitosanitarne politike.
Uz podršku MIDAS 2 projeka biće realizovani građevinski radovi na izgradnji novog sprata na krovu BTF-a, opremanje laboratorije namještajem i laboratorijskom opremom, pružanje tehničke pomoći za izradu nacrta pravnog dokumenta kojim se definišu odnosi između Uprave za bezbjednost hrane i Nacionalne referentne laboratorije, studija izvodljivosti, biznis plana kao i priprema dokumentacije za akreditaciju testova i metoda. Osim uređenja prostora Nacionalne referentne laboratorije, Fakultet će dobiti uređeno i opremljeno oko 300m2 edukacijskih sala i kabineta, što je posebno važno za realizaciju nastave.

Tokom 2021. godine, takođe u okviru MIDAS 2 projekta, nabavljena je poljoprivredna mehanizacija i oprema za vinopodrum, vrijedna 47.500 €, na Oglednom imanju Biotehničkog fakulteta.

Link MPŠV: https://www.gov.me/clanak/postavljeni-temelji-funkcionisanja-buduce-nacionalne-referentne-fitosanitarne-laboratorije


29. decembar 2021.

Potpisani ugovori za podršku modernizaciji ribarskog sektora u Crnoj Gori

Na svečanosti održanoj povodom dodjele bespovratnih sredstava po Javnom pozivu za investicije u ribolovne plovne objekte, uključujući ribolovnu opremu i elektronske  uređaje, potpisano je 19 ugovora sa  aplikantima koji su ostvarili pravo za dodjelu bespovranih sredstava podrške u iznosu od 80%. Ukupna vrijednost planiranih investicija je 3 miliona eura, dok je vrijednost bespovratne podrške 2,39 miliona eura (80%). Ugovore sa aplikantima je potpisao ministar Aleksandar Stijović, koji je, ovom prilikom, iskazao posebno zadovoljstvo zbog najsnažnije podrške u sektoru ribarstva u Crnoj Gori do sada, uz posebnu zahvalnost predstavnicima Svjetske banke koji prate MIDAS program.
Ovom prilikom, ministar Stijović je iskazao punu posvećenost Vlade Crne Gore i Ministarstva poljoprivrede u realizaciji EU agende, a samim tim i MIDAS projekta.
“Na osnovu ovih kapitalnih ulaganja možemo očekivati porast količina ulovljene ribe i drugih morskih organizama, veći broj ribolovnih dana, čiji je prosjek trenutno oko 55 godišnje, smanjenje uvoza ribe i proizvoda od ribe, veći broj zaposlenih u sektoru ribarstva i, na kraju, veća primanja i bolji životni standard lica koja se bave ovom privrednom djelatnošću”, ocijenio je ministar Stijović.
Menadžerka MIDAS 2 projekta, Gorica Radulović, prezentovala je detalje apliciranja i prisutne upoznala sa dosadašnjim tokom projekta i budućim koracima. Naglasila je, da je ovo prvi javni poziv, koji se na ovaj način i sa ovolikom vrijednošću sprovodi u sektoru ribarstva, te da je Ministarstvo poljoprivrede, razumijevaći situaciju u kojoj se ribari nalaze, usljed poremećaja na tržištu i COVID krize, sa Svjetskom bankom ispregovaralo da se obezbijedi povraćaj u iznosu od 80% vrijednosti investicije.
U skladu sa Javnim pozivom, primljeno je ukupno 20 aplikacija, od čega je nakon terenske i administrativne kontrole  odobreno 19 zahtjeva aplikanata, po 6 korisnika iz Ulcinja i Budve, 4 iz Bara i po jedan iz Kotora, Tivta i Herceg Novog (detaljan prikaz ovdje).

https://www.gov.me/clanak/realizovana-najveca-podrska-za-ribarski-sektor-u-crnoj-gori


19. oktobar 2021.

Agencija za zaštitu životne sredine donijela Rješenje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kao nosilac posla za izgradnju Ribarske luke na lokalitetu Rt Đeran, a u skladu sa propisanim procedurama, obavještava zainteresovanu javnost da je Agencija za zaštitu životne sredine donijela Rješenje o  potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu, broj 02-UPI-955/8 od 30.07.2021.godine.
U sprovedenom postupku odlučivanja o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za predmetni projekat, utvrđeno je da će se izradom Elaborata procjene uticaja obezbijediti nedostajući neophodni podaci, detaljno utvrditi stanje kvaliteta segmenata životne sredine , predvidjeti negativni uticaji projekta na životnu sredinu, utvrditi odgovarajuće mjere zaštite životne sredine i definisati program praćenja uticaja na životnu sredinu u toku funkcionisanja projekta kao i u slučaju havarije.

U prilogu se mogu preuzeti sljedeća dokumenta:


27. jul 2021.

JAVNI POZIV ZA DODJELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA PODRŠKE ZA INVESTICIJE U RIBOLOVNE PLOVNE OBJEKTE UKLJUČUJUĆI RIBOLOVNU OPREMU I ELEKTRONSKE UREĐAJE

J A V N I  P O Z I V
ZA DODJELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA PODRŠKE ZA INVESTICIJE U RIBOLOVNE PLOVNE OBJEKTE UKLJUČUJUĆI RIBOLOVNU OPREMU I ELEKTRONSKE UREĐAJE
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, u okviru Drugog projekta Institucionalnog razvoja i jačanja poljoprivrede Crne Gore – MIDAS 2, koji se finansira iz sredstava Svjetske banke, a u skladu sa Uredbom o uslovima, načinu i dinamici sprovođenja mjera agrarne politike za 2021. godinu - Agrobudžet („Službeni list CG“, broj 76/2021), programom 5: Podrška razvoju sektora morskog ribarstva i marikulture, mjerom 5.3. Održivo upravljanje i očuvanje resursa ribe i drugih morskih organizama,  Komponentom 3. Modernizacija sektora ribarstva

CILJEVI MJERE:
Podrška u okviru ove mjere ima za cilj pružanje bespovratne podrške investicijama u zamjeni starih sa novim ribolovnim plovnim objektima kako bi se u sektoru ribarstva Crne Gore uvele i primjenile mjere održivog, isplativog i efikasnog ulova ribe i drugih morskih organizama, povećala tržišna konkurentnosti i dostigli evropski standardi u bezbjednosti hrane koja potiče iz ulova.

PRIHVATLJIVE INVESTICIJE KROZ OVAJ JAVNI POZIV SU:
Investicije koje će se podržati kroz ovaj poziv za dodjelu bespovratnih sredstava podrške su:

 • Konsultantske usluge za izradu poslovnog plana i/ili sprovođenje postupka javne nabavke;
 • Nabavka ili izgradnja novog ribolovnog plovnog objekta, u cijelosti operativnog za vršenje ribolovnih aktivnosti, na kojem je ugrađena i funkcionalna ribolovna oprema, elektronski uređaji za radio komunikaciju, navigaciju, monitoring i vođenje evidencije o ribolovnim aktivnostima i uređaji za čuvanje i skladištenje izlovljene ribe na ribolovnom plovnom objektu. Ukoliko je predmet investicije nabavka ili izgradnja ribolovnog plovnog objekta tipa koča (TO) ili plivarica (SP), podnosilac zahtjeva za odobravanje investicije je dužan prethodno pribaviti saglasnost za ulazak novog ribolovnog plovnog objekta u ribolovnu flotu Crne Gore koju izdaje Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Direktorat za ribarstvo.

KORISNICI GRANT PODRŠKE:
Korisnik bespovratnih sredstava podrške kroz ovaj javni poziv može biti privredno društvo, preduzetnik ili drugo pravno lice registrovano u CRPS za obavljanje djelatnosti ulova ribe na moru (sa šifrom djelatnosti 03.11), koje ima važeću dozvolu za privredni ribolov na moru i koje je ostvarilo najmanje 30 ribolovnih dana u proteklih 12 mjeseci, računajući od dana podnošenja zahtjeva za odobravanje investicije. 

KRITERIJUMI PRIHVATLJIVOSTI:
Podnosilac zahtjeva za odobravanje investicije, na dan podnošenja zahtjeva, mora da:

 • Bude registrovan u Centralnom registru privrednih subjekata Crne Gore za obavljanje djelatnosti ulova ribe na moru, razvrstanom pod šifrom djelatnosti 03.11;
 • Ima važeću dozvolu za obavljanje privrednog ribolova na moru, izdatu od strane MPŠV – Direktorat za ribarstvo;
 • Nema neizmirenih poreskih potraživanja;
 • Ima najmanje 30 ostvarenih ribolovnih dana, evidentiranih u Elektronski dnevnik ulova;
 • Nema nerasknjiženih ulovljenih količina, evidentiranih u Elektronskoj evidenciji o prodaji;
 • Realizacijom investicije neće dovesti do smanjenja broja radne snage trenutno angažovane na ribolovnom plovnom objektu;
 • Je lokacija na kojoj će se realizovati investicija crnogorska primorska opština;
 • Je poslovnim planom dokazao ekonomsku opravdanost investicije i mogućnost povraćaja uloženih sredstava u periodu koji nije duži od 5 godina;
 • Dokaže da nije u postupku stečaja ili likvidacije, kao i da se tekući račun ne nalazi u blokadi;
 • Dokaže da će se planirana nabavka izvršiti kod registrovanog prodavaca ili pružaoca usluga (brodograditelja) ili ovlašćenog prodavaca-servisera, koje je registrovano za djelatnost koja je predmet investicije odnosno prodaju ili izgradnju plovnih objekata. Ukoliko je prodavac ili pružalac usluga (brodograditelj) pravno lice registrovano u zemlji koja nije Crna Gora, podnosilac zahtjeva za odobravanje investicije mora da dostavi dokaz o registraciji tog pravnog lica, iz države gdje je to pravno lice registrovano, za djelatnost koja je predmet investicije (dokument-dokaz mora da bude preveden na crnogorski jezik od strane ovlašc´enog sudskog tumača/prevodioca);
 • Je predračunom za planiranu investiciju, koji se dostavlja uz zahtjev za odobravanje investicije, obuhvaćen trošak nabavke kompletnog ribolovnog plovnog objekta, uključujući ribolovnu opremu, elektronske uređaje za radio komunikaciju, navigaciju, monitoring i vođenje evidencije o ribolovnim aktivnostima i uređaje za čuvanje i skladištenje izlovljene ribe na ribolovnom plovnom objektu.

VISINA PODRŠKE:
Visina podrške iznosi 80% prihvatljive investicije.
Ukupan iznos raspoloživih sredstava po ovom Javnom pozivu iznosi 1.500.000,00€.
Minimalni iznos planirane investicije iznosi 15.000,00€.
Maksimalni iznos planirane investicije iznosi 200.000,00€ odnosno do 400.000,00€ ukoliko je predmet investicije nabavka ribolovnog plovnog objekta tipa koča (TO) ili plivarica (SP).
Zahtjev za podršku i sva prateća dokumenta dostavljaju se u roku propisanom Javnim pozivom, isključivo preporučenom poštom sa poštanskom markom i pečatom koji pokazuje tačan datum slanja na sljedeću adresu:
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE
DIREKTORAT ZA RIBARSTVO
Rimski trg br. 46
81000 Podgorica
sa naznakom:
„Prijava za MIDAS 2 - Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za nabavku ribolovnog plovnog objekta uključujući ribolovnu opremu i elektronske uređaje “
Zahtjev za odobravanje investicije može se podnijeti od dana objavljivanja Javnog poziva do 30. Septembra 2021. godine do 15:00 časova. Neblagovremeni zahtjevi (zahtjevi podnešeni nakon predviđenog roka), kao i zahtjevi uz koje nije podnijeta sva obavezna dokumentacija tražena Operativnim priručnikom neće se razmatrati. Obrazac zahtjeva za odobravanje investicije, poslovnog plana i druge prateće dokumentacije potrebne za pripremu zahtjeva dostupan je na zvaničnoj internet stranici MPŠV-a (www.gov.me/mpsv) i MIDAS 2 projekta (www.midas.co.me), kao i u poslovnim prostorijama DzR, kancelarija br. 25, Rimski trg br. 46, Podgorica, kao i u prostorijama inspektora za ribarstvo u Baru, Herceg Novom i Kotoru i u Institutu za biologiju mora u Kotoru.
Investicija se može realizovati tek kada se na osnovu odobrenog zahtjeva za podršku potpiše Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava podrške.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
Adresa: Rimski trg 46, 81000 Podgorica
Direktorat za ribarstvo:
020 482 270

Javni oglas

Operativni priručnik

Ostala dokumentacija

Dokumentacija za proces nabavke


17. jul 2021.

JAVNI POZIV ZA DODJELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA MIDAS 2 PROJEKTA ZA PODRŠKU INVESTICIJAMA U PRERADU NA GAZDINSTVIMA

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (MPŠV) u skladu sa Uredbom o uslovima, načinu i dinamici sprovođenja mjera agrarne politike za 2021. godinu-Agrobudžet („Službeni list CG“, broj 76/2021) i mjerom 2.1.18 Podrška investicijama u preradu na gazdinstvima (MIDAS 2 grantovi), objavljuje Javni poziv za dodjelu podrške investicijama u preradu na gazdinstvima.

Poziv se objavljuje u okviru drugog projekta Institucionalnog razvoja i jačanja poljoprivrede Crne Gore – MIDAS 2, koji realizuje Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede koristeći sredstva Svjetske banke, i realizovaće se u skladu sa Priručnikom za grant šemu “PODRŠKA INVESTICIJAMA U PRERADU NA GAZDINSTVIMA”.

Rok za podnošenje zahtjeva će trajati od 02.08.2021. do 31.08.2021. godine. Obrazac zahtjeva za odobravanje investicije, Priručnik za grant šemu “Podrška investicijama u preradu na gazdinstvima” i druga prateća dokumentacija potrebna za pripremu zahtjeva, dostupan je na zvaničnoj internet stranici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (www.gov.me/mpsv) i MIDAS 2 projekta (www.midas.co.me), kao i u prostorijama Direktorata za ruralni razvoj,
kancelarija br. 4, Rimski trg br. 46, Podgorica, i u prostorijama regionalnih kancelarija savjetodavnih službi Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u Baru, Herceg Novom, Cetinju, Bijelom Polju, Podgorici, Nikšiću, Beranama i Pljevljima, dok se informacije mogu dobiti i putem telefona ili lično na sljedećim adresama:
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
Adresa: Rimski trg 46, 81000 Podgorica
Direktorat za ruralni razvoj:
020 482 150

Uslovi i kriterijumi vezani za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratne podrške se nalaze u dokumentaciji ispod.

Javni oglas - Duga verzija

Javni oglas - Skraćena verzija

Operativni priručnik

Aneks 1

Aneks 2

Aneks 3

Aneks 4

Aneks 5

Aneks 6

Dokumentacija:

- Poziv za dostavljanje ponuda – za radove, šoping metoda

- Poziv za dostavljanje ponuda (RFQ) – Kupovina robe

- Nabavka robe u okviru kupovine roba/radova – obrazac za VREDNOVANJE


5. jul 2021.

Promocija Javnog poziva i Operativnog priručnika za grant podršku za investicije u nove ribolovne plovne objekte u okviru MIDAS 2 projekta

Foto: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

U okviru Drugog projekta institucionalnog razvoja i jačanja poljoprivrede Crne Gore, započeta je promocija Javnog poziva za dodjelu bespovratne podrške za investicije u nove ribolovne plovne objekte. Ovim putem želimo da obavijestimo sve zainteresovane privredne ribare da će predstavnici Direktorata za ribarstvo Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede održati promociju Javnog poziva, čija zvanična objava je planirana za 15. jul 2021., prema sledećem rasporedu:

 • Ulcinj 06/07/2021 – Velika sala Opštine sa početkom u 09.00 h
 • Bar 06/07/2021 – Opštinska sala sa početkom u 16.00 h
 • Budva 07/07/2021 – Sala Akademije znanja u 09.00 h
 • Kotor i Tivat 08/07/2021 – sala Instituta za biologiju mora u 09.00 h
 • Herceg Novi 09/07/2021 – Velika sala Opštine u 09.00h

Tokom prezentacija će biti predstavljeni uslovi javnog poziva, predmet nabavke, kriterijumi evaluacije, kao i cjelokupan proces kroz koji prolaze svi primljeni zahtjevi za dodjelu podrške.

Sve dodatne informacije možete dobiti putem telefona 020-482-270.

11. februar 2021.

Procjena uticaja planirane ribarske luke na rtu Đeran – socio-ekonomski upitnik

U okviru projekta MIDAS 2 Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, u toku su aktivnosti procjene uticaja na životnu sredinu i društvene uslove (ESIA) za novu ribarsku luku na rtu Đeran na Velikoj plaži. Aktivnosti se sprovode u saradnji sa opštinom Ulcinj.

Na osnovu detaljnog ispitivanja uslova na samoj lokaciji kao i na osnovu važećih propisa, prostorno-planskih dokumenata i drugih dostupnih informacija, kroz tekuće aktivnosti biće predloženo idejno rješenje ribarske luke i urađena procjena uticaja u skladu sa crnogorskim propisima i procedurama Svjetske banke (koja finansira MIDAS 2 projekat). Kapacitet luke koji se trenutno razmatra je do 60 ribolovnih plovnih objekata dužine do 15 metara.

Konsultacije i uključivanje zainteresovanih pojedinaca i organizacija sastavni su dio procjene uticaja. Javnost će biti redovno obavještavana o načinu i formi konsultacija tokom ESIA procesa. 

Vaše mišljenje o projektu i njegovim mogućim uticajima na društvene i ekonomske uslove u lokalnoj zajednici i opštini Ulcinj sada možete iskazati popunjavanjem upitnika (link ispod).

Popunjen upitnik pošaljite na e-mail adresu: [email protected], najkasnije do 5. marta 2021. godine.

Link propratni tekst na ALB

Link upitnik ALB verzija

Link upitnik CG verzija


Jul 2018

Početak implementacije Drugog Projekta institucionalnog razvoja i jačanja poljoprivrede u Crnoj Gori – MIDAS 2 

Drugi projekat institucionalnog razvoja i jačanja poljoprivrede u Crnoj Gori (MIDAS 2) dobio je odobrenje Borda izvršnih direktora Međunarodne banke za obnovu i razvoj 30. januara 2018. godine. 

Ugovor o kreditu između Vlade Crne Gore i Međunarodne banke za obnovu i razvoj IBRD (Svjetska banka) potpisan je 8. marta 2018. godine (8820-ME). 

Projekat je dobio efektivnost 5 juna 2018. godine, dok je zajedničko otvaranje projekta sa predstavnicima Svjetske banke i  Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja (MPRR) održano u Kolašinu 11. jula 2018. godina.
Razvojni cilj Projekta jeste poboljšanje konkurentnosti poljoprivrede i i ribarstva u Crnoj Gori, kroz povećanje pružanja državne podrške u usaglašavanju sa zahtjevima za pristupanje EU.

Ovaj projekat ima tri razvojne komponente, dok je četvrta komponenta Upravljanje projektom:

1) Prva komponenta - Jačanje programa MPRR, koje ima za cilj: (a) povec´anje i stvaranje raznovrsnih moguc´nosti za ostvarenje prihoda od proizvodnih jedinica, doprinos kreiranju radnih mjesta, kao i jačanje otpornosti produktivnih jedinica u vidu prilagođavanja klimatskim promjenama, i (b) podržati Crnu Goru u ispunjavanju uslova za zatvaranje Poglavlja 11. Komponenta 1 ima sledec´e potkomponente: (i) Povec´anje i diverzifikovanje moguc´nosti za prihodovanje kroz donacije (grant sredstva) za poljoprivredu, ruralni razvoj i ribarstvo; i (ii) Jačanje MPRR u pravcu ispunjenja zahtjeva za pristupanje EU.
2) Druga komponenta - Podrška za oblast bezbjednosti hrane, veterinarske i fitosanitarne usluge, u cilju razvoja kapaciteta za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne usluge, kao dio stvaranja integrisanog sistema kvaliteta hrane koji je u skladu sa zahtjevima Evropske unije (EU). Komponenta 2 ima sledec´e potkomponente: (i) bezbjedno upravljanje životinjskim nus-proizvodima; (ii) Jačanje dijagnostičkih kapaciteta fitosanitarne laboratorije; i (iii) Podrška inspekcijskim službama.

3) Trec´a komponenta - Modernizacija sektora ribarstva ima za cilj finansiranje investicija u javnom sektoru kako bi se postiglo: (i) jačanje produktivnih kapaciteta sektora investiranjem u osnovnu infrastrukturu i opremu koja c´e ribarima obezbijediti bezbjedna i sanitarno ispravna plovila, postrojenja i pristup luci i (ii) jačanje institucionalnih kapaciteta za pristup Zajedničkoj politici ribarstva EU.

Vrijednost projekta je 30 mil EUR i predviđeno je da Projekat traje od juna 2018 do juna 2023 godine.


03. novembar 2017

Shodno aktivnostima pripreme drugog projekta Institucionalnog razvoja i jačanja poljoprivrede Crne Gore (MIDAS 2)

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja

daje na javnu raspravu

Okvir za upravljanje životnom sredinom i društvom

za Projekat institucionalnog razvoja i jačanja poljoprivrede u Crnoj Gori (MIDAS 2).

Javna rasprava će trajati od 03. novembra 2017. do 10. novembra 2017. godine.
Okvir za upravljanje životnom sredinom i društvom biće dostupan javnosti u prostorijama Direktorata za plaćanje, tokom trajanja javne rasprave u periodu od 12 do 15 časova i na sajtu MIDAS projekta: www.midas.co.me .
Primjedbe i mišljenja u pisanoj formi, mogu se dostaviti na adresu Direktorata za plaćanje, Moskovska 101, 81000 Podgorica, kao i na e-mail: [email protected] .
Centralna javna rasprava o Okviru za upravljanje životnom sredinom i društvom za Drugi Projekat institucionalnog razvoja i jačanja poljoprivrede u Crnoj Gori (MIDAS 2) održaće se 10. novembra 2017. godine, u prostorijama Direktorata za plaćanje, Moskovska 101, 81000 Podgorica, mala sala za sastanke, I sprat, sa početkom u 10.00 časova.
Okvir za upravljanje životnom sredinom i društvom za Projekat institucionalnog razvoja i jačanja poljoprivrede u Crnoj Gori (MIDAS 2) možete preuzeti sa Web sajta: www.midas.co.me


30. maj 2016

Na poziv Delegacije Evropske unije u Sarajevu i predstavnika kancelarije Svjetske banke, generalni direktor Direktorata za plaćanja Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja i koordinator MIDAS projekta, Blagota Radulović i menadžer projekta, Miloš Šturanović, učestvovali su 26. maja 2016. godine, na događaju “Poljoprivreda i ruralni razvoj – izazovi i mogućnosti”, povodom predstavljanja uspješne implementacije projekta “Institucionalnog razvoja i jačanja poljoprivrede Crne Gore”, koji realizuje Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, a finansira se iz sredstava (IBRD zajam i GEF donacija) Svjetske banke.
Glavna tema ovog događaja bila je dijeljenje iskustva u implementaciji MIDAS projekta, šire sagledavanje procesa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji sa posebnim osvrtom na sektor poljoprivrede i ruralnog razvoja i mogući koncept primjene ovog iskustva u Bosni i Hercegovini.
Pored predstavnika MIDAS projekta iz Crne Gore, događaju su prisustvovali i regionalna direktorica u kancelariji Svjetske banke za BiH i Crnu Goru Tatiana Proskuryakova, predstavnici tima Svjetske banke koji prati MIDAS projekat Daniel Gerber i Silvia Mauri, kao i predstavnici Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih poslova i Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede BiH.
Kolegama iz Sarajeva su na pripremljenoj prezentaciji prikazani ciljevi projekta, implementirane aktivnosti od početka realizacije projekta, postignuti rezultati i uspostavljena struktura u okviru Ministarstva poljoprivrede i Direktorata za plaćanja (Agencija za plaćanja).
Pored predstavljanja uspješne implementacije MIDAS projekta, učesnici su upoznali prisutne i sa razvojem sistema i preduzetim koracima ka IPARD akreditaciji i samim tim i uspostavljenom strukturom Direktorata za plaćanja, tj. buduće Agencije za plaćanja.
Iskustvo u Crnoj Gori je da imajuci u vidu izuzetno dobru i uspješnu saradnju sa Svjetskom bankom do sada, pristupilo se dodatnim aranžmanima u okviru realizacije projekata IPARD like 1 i IPARD like 2 (Svjetska banka – Delegacija EU – Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja), za dodjelu sredstava bespovratne podrške u investicije u primarnoj proizvodnji i prerađivačkoj industriji.
Svi navedeni projekti predstavljaju primjere dobre prakse u oblasti poljoprivrede i principe učenja kroz rad, čija se iskustva mogu koristiti da drugim državama pruže korisne smjernice za implementaciju sličnih projekata.


14. april 2016.

Održana radionica: Direktna plaćanja – IACS pilot projekat

U okviru angažmana Integracija direktnih plaćanja u skladu sa EU IACS zahtjevima, koji se realizuje za potrebe Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja – Direktorata za plaćanja (Agencije za plaćanje), održana je jednodnevna radionica za predstavnike Ministarstva (Direktorat za plaćanja, Direktorat za poljoprivredu), Savjetodavne službe u biljnoj proizvodnji i Službe za selekciju stoke.
Nakon uvodne riječi Generalnog direktora Direktorata za plaćanja, Blagote Radulovića, ekspert angažovan u okviru MIDAS projekta i angažmana Integracija direktnih plaćanja, Zdravko Tušek (Hrvatska), predstavio je šemu direktnih plaćanja i buduću implementaciju u Crnoj Gori, zatim odnos Agencije za plaćanje i Integrisanog sistema administracije i kontrole (IACS), a potom i predstavio koncept IACS pilot projekta. Na kraju radnog dana, ekspert je prisutnima pokazao simulaciju implementacije direktnih plaćanja. Pored njega, aktivno učešće u radionici su imali i prisutni službenici Direktorata za plaćanja i savjetodavnih službi.


Prezentacija 1

Prezentacija 2

Prezentacija 3

Prezentacija 4


9. mart 2016.

Otvoren objekat za veterinarsku i fitosanitarnu kontrolu proizvoda

Prvi objekat za veterinarsku i fitosanitarnu kontrolu proizvoda prema standardima Evropske unije svečano je otvoren u Luci Bar. Izgradnja objekta, kao i njegovo kompletno opremanje, podržano je kroz MIDAS projekat. Ovim je crnogorski granični prelaz za kontrolu hrane u Luci Bar spreman za uzorkovanje poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda koji se uvoze u Crnu Goru pomorskim putem. Svečanom otvaranju kontrolnog punkta u Luci Bar prisustvovao je ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja prof. dr Petar Ivanović, gradonačelnik Bara Zoran Srzentić i šef misije za MIDAS projekat Danijel Gerber, sa saradnicima.
Rad na izgradnji punkta je započet sredinom 2014. godine. Međutim, pored prvobitnog projekta po kojem su započeti radovi, bilo je potrebno realizovati i nekoliko dodatnih aktivnosti, kako bi se objekat uspješno stavio u funkciju i započeo svoj rad. U periodu kada je započeta implementacija MIDAS projekta, rad na izgradnji kontrolnog punkta je prepoznat kao dio sistema bezbjednosti hrane, koji će biti od velikog značaja za Crnu Goru, imajući u vidu da u tom periodu nisu bile dostupne nikakve druge prostorije u okviru lučke carinske zone za obavljanje kontrole i da je Luka Bar glavna pomorska tačka ulaska u zemlju i takođe tradicionalno opslužuje susjedne zemlje.
Izuzetna važnost punkta ogleda se i u tome što je Crna Gora u prethodnom periodu nastojala da unaprijedi sistem bezbjednosti hrane, što se može potvrditi i preduzetim aktivnostima u ovoj oblasti u okviru MIDAS-a.


Fotografije sa mjesta svečanog otvaranja kontrolnog punkta u Baru:


26. januar 2016.

Radionica na temu izrade plana unapređenja kod subjekata u poslovanju hranom
 
Aktivnosti vezane za subjekte u poslovanju hranom su nastavljene i tokom 2016. godine, u vidu još jednog ekspertskog angažmana za sprovođenje aktivnosti koje se odnose na ove subjekte od strane nadležnog organa, planove unapređenja, uspostavljanje registra prehrambenih objekata i pomoć u definisanju saradnje između nadležnog organa i Agencije za plaćanje.
Ova radionica je održana u periodu od 19 – 21. januara 2016, u okviru MIDAS projekta, koji je pružio podršku angažmanu eksperta. 
Pripremljene prezentacije kao i pojašnjenja vezana za zadatke i obaveze kako nadležnog organa tako i samih subjekata, predstavljene su prisutnim subjektima u poslovanju hranom koji se bave hranom životinjskog i ne-životinjskog porijekla. Pored njih, radionici su prisustvovali i predstavnici Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, Veterinarske uprave i Uprave za inspekcijske poslove (veterinarska i sanitarna inspekcija).
Podrška je pružena subjektima u vidu upoznavanja sa osnovnim zakonodavstvom EU kada je u pitanju bezbjednost hrane, kao i sa sadržajem planova unapređenja, predstavljajući im praktične primjere o različitim stavkama sadržaja.
Prisutnima su podijeljene prezentacije, dok je materijal sa radionice postavljen na sajtu Veterinarske uprave/ Ministarstva poljoprivrede, za dalju upotrebu učesnika.
Rok za podnošenje planova upravljanja je veoma kratak za one subjekte koji planiraju da apliciraju za sredstva IPARD-like 2.

Prezentacije sa radionice.

HIGIJENSKI PAKET

PLANOVI UNAPREĐENJA


27. april 2015.

Održana još jedna dvodnevna radionica na temu pravnog okvira za rješavanje bezbjednog uklanjanja nus-proizvoda životinjskog porijekla

U okviru MIDAS projekta poseban akcenat je dat aktivnostima koje se odnose na stvaranje modernog sistema bezbjednosti hrane.  U prethodnom periodu (od početka 2015. god.) održano je nekoliko radionica u okviru potkomponente bezbjednosti hrane, o čemu smo, dijelom i informisali javnost putem našeg web sajta. Vezano za kreiranje ovog sistema, trenutno u okviru MIDAS projekta imamo aktivna dva ekspertska angažmana, čije konsultantske usluge se najvećim dijelom pružaju službenicima Veterinarske uprave Crne Gore.
Krajem aprila, tačnije 23. aprila u Bijelom Polju i 24. aprila u Podgorici, održana je dvodnevna radionica u okviru ekspertskog angažmana Tehnička podrška za stvaranje zakonodavnog okvira i administrativne i tehničke izgradnje kapaciteta za upravljanje životinjskim nus-proizvodima, u organizaciji Veterinarske uprave i MIDAS projekta. Program ove radionice se odnosio na subjekte u poslovanju hranom, za razliku od prethodne obuke na kojoj su učestvovali zaposleni u Veterinarskoj upravi i veterinarski inspektori. 
Nakon opšteg uvoda u temu nus-proizvoda životinjskog porijekla, učesnicima su predstavljene obaveze subjekata u poslovanju hranom na osnovu novog Pravilnika o nus-proizvodima životinjskog porijekla, a posebno u pogledu uslova za odvajanje, kategorisanje, privremeno čuvanje i slanje u objekte, na mjestima gdje nus proizvodi nastaju, količine nus-proizvoda u klanicama i date informacije o studiji o pogonu kafilerije / spalionice za nus-proizvode životinjskog porijekla. Razgovarano je takođe i o implikacijama za subjekte u poslovanju hranom, kao i o mogućim rješenjima za neškodnjivo upravljanje nus-proizvodima.

Prezentaciju sa radionice možete preuzeti ovdje, a takođe pogledati i nekoliko fotografija sa mjesta održavanja radionice.


24. oktobar 2014. 

Svečano potpisivanje ugovora o bespovratnoj grant podr šci, u okviru Petog javnog poziva za program MIDAS grantova 

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja je u okviru Petog javnog poziva za MIDAS grantove organizovalo svečano potpisivanje ugovora o bespovratnoj (grant) podršci, 24. oktobra 2014. godine u Pljevljima. Poziv za dostavljanje aplikacija za Peti javni poziv za MIDAS grantove je bio otvoren od 2. juna do 17. jula 2014. godine. U okviru ovog poziva primljeno je 63 aplikacije, gdje je planirani iznos investicija 662.232,85 €, dok je tražena podrška 331.116,42 €. Tokom prethodnih mjeseci aplikacije su razmatrane od strane Ministarstva poljoprivrede i nakon toga su za pozitivno ocijenjene aplikcije pripremljeni ugovori o dodjeli sredstava bespovratne podrške. 
Ovom prilikom, ugovore su potpisali aplikanti koji su prošli administrativnu i terensku provjeru, tačnije Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja je odobrilo 43 projekta, čiji je ukupan iznos planiranih investicija 465.809,45 €, a iznos potencijalne grant podrške 232.904,72 €. Potpisnici dolaze iz 11 crnogorskih opština: Berane, Bijelo Polje, Danilovgrad, Mojkovac, Nikšić, Petnjica, Plužine, Pljevlja, Podgorica, Rožaje i Žabljak. Svečanom potpisivanju je  osim potpisnika ugovora i njihovih porodica, kao i predstavnika Ministarstva, prisustvovao i ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja Prof. dr Petar Ivanović, koji je ovom prilikom obišao nekoliko poljoprivrednih gazdinstava na teritoriji opštine Pljevlja.
Prihvatljive investicije kroz V MIDAS poziv, s obzirom da se tiču agroekoloških mjera, finansiraju se iz granta GEF-a.
Naredna faza koja se očekuje jeste realizacija ovih investicija, koje će takođe proći kontrolu službi Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja i nakon potvrde da su uspješno implementirane i u skladu sa postavljenim procedurama, poljoprivrednim proizvođačima će se isplaćivati bespovratna (grant) sredstva u visini od 50% od iznosa njihove investicije, o čemu će javnost, kao i do sada, biti obaviještena putem našeg web sajta.

Odobrene aplikacije i potpisani ugovori...


3. jun 2014. godine

Informativna kampanja za V javni poziv i uspostavljanje Registra poljoprivrednih gazdinstava

Kao što je bilo i najavljeno, u toku je priprema informativne kampanje za objavljeni V javni poziv za dodjelu bespovratne (grant) podrške za investicije u poljoprivredna gazdinstva i Mjeru “Upravljanje stajskim đubrivom”, koji se finansira od strane Globalnog fonda za zaštitu životne sredine (GEF), a implementira ga Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja kroz MIDAS projekat, u saradnji sa Svjetskom bankom. Poziv za dostavljanje aplikacija je otvoren u periodu od 2. juna do 17. jula 2014. godine i predviđa budžet od oko 500.000 € i iznos podrške od 50% od prihvatljivih investicija. Iznos prihvatljive investicije kreće se od 3.000 do 15.000 €. Informativna kampanja će ujedno koristiti da se predstavi budući Registar poljoprivrednih gazdinstava i koraci ka njegovom uspostavljanju.
Prva prezentacija ovog Registra, održana je početkom maja 2014. godine u Podgorici, za predstavnike Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, kao i za Savjetodavnu službu u biljnoj proizvodnji i Službu za selekciju stoke.
Što se tiče rasporeda informativne kampanje u crnogorskim opštinama, redosled je sledeći:

 1. 11. jun u 11.00h – Berane,
 2. 11. jun u 14.00h – Rožaje;
 3. 12. jun u 10.00h – Bijelo Polje,
 4. 12. jun u 14.00h – Kolašin;
 5. 13. jun u 11.00h – Danilovgrad;
 6. 16. jun u 12.00h – GO Golubovci,
 7. 16. jun u 15.00h – GO Tuzi;
 8. 17. jun u 10.00h – Nikšić,
 9. 17. jun u 14.00h – Plužine;
 10. 18. jun u 10.00h – Pljevlja,
 11. 18. jun u 14.00h – Žabljak;
 12. 20. jun u 11.00h – Ulcinj;

Prisutni poljoprivredni proizvođači će prilikom održavanja ovih prezentacija imati priliku da se, pored predstavljanja V javnog poziva, upoznaju i sa aktivnostima vezanim za Registar poljoprivrednih gazdinstava, njegovim pravnim osnovom, kao i načinom upisa u Registar i dokumentima koja će biti potrebno ispuniti prilikom registracije korisnika. Od izuzetne je važnosti još jednom napomenuti, da će Registar biti osnov za ostvarivanje svih budućih subvencija i podrške koje crnogorski poljoprivrednici mogu da ostvare.


20. maj 2014. godine

Najava: Peti (MIDAS) poziv za investicije u poljoprivredna gazdinstva i Mjeru “Upravljanje stajskim đubrivom”

Nakon četiri uspješno sprovedena poziva za grantove, za koje se investicije realizuju predviđenom dinamikom, Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, u okviru MIDAS pojekta, pripremilo je i Peti javni poziv za dodjelu bespovratne (grant) podrške za investicije u poljoprivredna gazdinstva i Mjeru “Upravljanje stajskim đubrivom”. Ovaj poziv se finansira od strane GEF-a (Globalnog fonda za zaštitu živitne sredine), a implementira ga MPRR kroz MIDAS projekat u saradnji sa Svjetskom bankom. Kao što je to i do sada bila praksa, Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, u saradnji sa MIDAS kancelarijom, organizovaće javnu informativnu kampanju, u okviru koje će biti organizovane prezentacije u  crnogorskim opštinama (informacija o terminu održavanja radionica će biti naknadno objavljena)

Ovaj Poziv predviđa budžet od oko 500.000 € i iznos podrške od 50% od prihvatljivih investicija. Iznos prihvatljive investicije kreće se od 3.000 do 15.000 €.

Poziv za dostavljanje aplikacija će biti otvoren od 2. juna do 17. jula 2014. godine. Nakon pregledanja dostavljenih aplikacija i terenske kontrole, za uspješne proizvođače će biti pripremljeni ugovori o bespovratnoj (grant) podršci, na osnovu kojih će oni moći da započnu realizaciju svojih investicija.

U dodatku se nalaze Flajer (procedura apliciranja ukratko opisana), Oglas za V Poziv za grantove sa svim neophodnim informacijama i kontaktima, kao i Operativni priručnik, u kojem su propisani uslovi i kriterijumi apliciranja, kao i komplet pratećih aplikacionih dokumenta koja je potrebno dostaviti.

Preuzmi flajer - Grant podrška za investicije u poljoprivredna gazdinstva

Operativni priručnik za grantove MIDAS GEF V

Anex 1 - Zahtjev za podršku investicijama MIDAS GEF

Anex 4 - Primjer ček liste za plan zaštite i upravljanja životnom sredinom


Anex 5 - Evaluaciona tabela za odobravanje projekata MIDAS GEF V


Anex 6 - Ugovor o dodjeli bespovratne (GRANT) podrške - MIDAS GEF V


Anex 7 - Zahtjev za plaćanje MIDAS GEF V


Anex 8 - Komplet dokumenta za nabavke grantovi MIDAS GEF V


Anex 10 - Zahtjev za odobrenje promjena projekta MIDAS GEF V


15. novembar 2013.

Svečano potpisivanje prve grupe ugovora o bespovratnoj grant podršci, u okviru Četvrtog javnog poziva za program MIDAS grantova

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja je u okviru Četvrtog javnog poziva za MIDAS grantove organizovalo svečano potpisivanje prve grupe ugovora o bespovratnoj grant podršci, 15. novembra 2013. godine u vinskom podrumu Šipčanik, „13 JUL PLANTAŽE“ A.D. Podgorica. Poziv za dostavljanje aplikacija za Četvrti javni poziv za MIDAS grantove je bio otvoren od 1. februara do 30. aprila 2013. godine. U okviru ovog poziva primljeno je 425 aplikacija, gdje je planirani iznos investicija iznosio 12.273.003,32 €, dok je tražena podrška bila 6.136.501,66 €. Tokom prethodnih mjeseci intenzivno se radilo na pregledanju i provjeri dostavljenih projekata, zatim je uslijedio proces rangiranja i nakon toga su sa odobrenim aplikantima potpisani ugovori o dodjeli sredstava bespovratne (grant) podrške.
Ovom prilikom, ugovore su potpisali aplikanti koji su pozitivno prošli administrativnu i terensku provjeru, tačnije Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja je odobrilo 244 projekta, čiji je ukupan iznos planiranih investicija 6.564.722,39€, a iznos potencijalne grant podrške 3.282.361,20 €. Svečanom potpisivanju ugovora su, osim potpisnika, 244 poljoprivredna proizvođača iz 20 crnogorskih opština i njihovih porodica i Ministra poljoprivrede i ruranog razvoja Prof.dr Petra Ivanovića, prisustvovali i visoki zvaničnici Vlade Crne Gore, predstavnici Svjetske banke, predstavnici privrede i diplomatskog kora, kao i predstavnici visoko-obrazovnih institucija i ostala stručna javnost.
Ceremoniju svečanog potpisivanja je otvorila Anabela Abreu, Šefica kancelarije Svjetske banke u Crnoj Gori. Na svečanosti su govorili i Vučko Pešić, eminentni poljoprivredni proizvođač iz Bijelog Polja, Đorđije Goranović – vlasnik mesne industrije „Goranović“ iz Nikšića, kao i Ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja prof. dr Petar Ivanović.
Naredna faza koja se očekuje jeste realizacija ovih investicija, koje će takođe proći kontrolu službi Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja i nakon potvrde da su uspješno implementirane i u skladu sa postavljenim procedurama realizovane investicije, poljoprivrednim proizvođačima će se isplaćivati bespovratna (grant) sredstva u visini od 50% od iznosa njihove investicije, o čemu će javnost, kao i do sada, biti obaviještena putem našeg web sajta.

Potpisani ugovori...


9. avgust 2013.

Isplata grant sredstava za poljoprivredne proizvođače u okviru Prvog, Drugog i Trećeg javnog poziva za dodjelu grant podrške

Zaključno sa 9. avgustom 2013. godine, Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, u okviru  MIDAS projekta, izvršilo je isplatu grant sredstava za proizvođače koji su do sada uspješno kompletirali svoje investicije po Prvom, Drugom i Trećem javnom pozivu za dodjelu grant podrške.

Prvi poziv: grant sredstva su isplaćena za 243 poljoprivredna proizvođača, ukupne vrijednosti investicija 4.612.159,53 €, odnosno 2.306.079,31 € ukupan iznos grant podrške.

Drugi poziv: grant sredstva su isplaćena za 50 poljoprivrednih proizvođača, ukupne vrijednosti investicija 373.260,01 €, odnosno 223.955,99 € ukupan iznos grant podrške.

Treći poziv: grant sredstva su isplaćena za 6 poljoprivrednih proizvođača, ukupne vrijednosti investicija 28.844,34 €, odnosno 17.306,61 € ukupan iznos grant podrške.


16. jul 2013.

Radna posjeta Agenciji za finansijsku podršku u poljoprivredi i ruralnom razvoju (IPARD Agencija) Makedonije

U okviru MIDAS projekta, crnogorska delegacija koju su činili predstavnici Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja Crne Gore (Sektor za plaćanje) boravila je u radnoj posjeti Agenciji za finansijsku podršku u poljoprivredi i ruralnom razvoju (IPARD Agencija) Makedonije, u periodu od 8. do 12. jula 2013. godine. Cilj ove posjete je bilo upoznavanje i razmjena iskustava sa kolegama iz Makedonije u oblasti IPARD Programa i pripreme za IPARD akreditaciju koja očekuje Ministarstvo poljoprivrede Crne Gore i Sektor za plaćanje (buduću IPARD agenciju).     

Predstavnici Ministarstva poljoprivrede su do sada nekoliko puta u različitom sastavu bili u studijskoj posjeti ovoj Agenciji u Makedoniji i naišli su na vrlo pozitivna iskustva i spremnost makedonskih kolega da pruže podršku na putu ka akreditaciji i osnivanju crnogorske agencije za plaćanje.

Na sastancima održanim u prostorijama Agencije, predstavljene su procedure za implementaciju IPARD Programa, operativna struktura Agencije i odgovornosti i nadležnosti svih sektora pojedinačno. Održani sastanci su uvod u potpisivanje Sporazuma o saradnji između Sektora za plaćanje Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja Crne Gore i Agencije za finansijsku podršku u poljoprivredi i ruralnom razvoju Makedonije, što je upravo i dokaz dosadašnje uspješne saradnje i buduće podrške i pomoći u ovoj oblasti koju predstavnici crnogorske strane mogu očekivati.

Vijest na sajtu Agencije za finansijsku podršku u poljoprivredi i ruralnom razvoju (IPARD Agencija) Makedonije


25. jun 2013. godine

Implementacija Četvrtog poziva za grantove u okviru MIDAS projekta

Četvrti poziv za MIDAS grantove je objavljen 28. januara 2013. godine, a prijem aplikacija je vršen do 30. aprila 2013. godine. Prethodna tri javna poziva nalaze se u različitim fazama realizacije.
U okviru Četvrtog poziva za grantove u Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja je dostavljeno 425 aplikacija, čija ukupna vrijednost planiranih investicija iznosi preko 12 mil €, dok je iznos potencijalne grant podrške (50% od vrijednosti investicija) preko 6 mil €. Prvobitno je za ovaj poziv bilo namijenjeno 1,6 mil €. Tokom posljednje misije tima Svjetske banke koji prati MIDAS projekat (jun 2013.) dogovoreno je da se ovom iznosu prisajedine i preostala sredstva iz prethodnih poziva. Time će se prvobitnoj sumi dodati još 1,2 mil €, te će iznos grant podrške za poljoprivredne proizvođače u okviru IV poziva iznositi 2,8 mil €, od čega su 2 mil € iz dijela IBRD zajma, dok su 0,8 mil € iz granta GEF. Po operativnom priručniku za grantove, opredijeljeno je da podrška bude podijeljena na dva dijela, tj 60% od ukupne podrške će biti usmjereno na stočarsku proizvodnju dok će 40% biti usmjereno na podršku aplikacijama koje se tiču biljne proizvodnje.
Trenutno se proces evaluacije aplikacija u okviru IV poziva za grantove nalazi u fazi administrativne i terenske provjere. U narednom periodu očekuje se rangiranje uspješnih aplikacija, a potom i potpisivanje ugovora o bespovratnoj grant podršci sa aplikantima najbolje rangiranim na bodovnoj listi, u okviru ukupnog iznosa raspoloživih sredstava.
Procedure pripreme i objavljivanja poziva, kao i evaluacije prispjelih aplikacija, ugovaranje i kompletan proces podrške poljoprivrednim proizvođačima je napravljen po uzoru na V IPA komponentu (IPARD), čija nas implementacija očekuje u narednom periodu, sa ciljem da naše institucije i proizvođače pripremimo za ovaj pretpristupni proces. 


17. jun 2013. godine

Radionica „Žene poljoprivrednice u Crnoj Gori“, 15. i 16. jun 2013. godine, Kolašin

U cilju promovisanja rodne ravnopravnosti i poboljšanja položaja žena u oblasti poljoprivredne djelatnosti, inicirana je radionica sa temom “Žene poljoprivrednice u Crnoj Gori”, koja je održana 15. i 16. juna 2013. godine u Kolašinu. Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja je organizovalo ovu radionicu u okviru projekta Institucionalnog razvoja i jačanja poljoprivrede Crne Gore (MIDAS projekat). Seminar je otvorio menadžer MIDAS projekta Miloš Šturanović, a o značaju podrške ženskom dijelu populacije poljoprivrednih proizvođača u Crnoj Gori govorio je pomoćnik ministra poljoprivrede Blagota Radulović. Pored predstavnika Ministarstva poljoprivrede, seminaru su prisustvovali službenici Savjetodavne službe u biljnoj proizvodnji, Službe za selekciju stoke, Ministarstva za ljudska i manjinska prava, Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP Crna Gora), MIDAS kancelarije, kao i 15 žena poljoprivrednica iz svih krajeva Crne Gore. Predavači su bili kako predstavnici ovih institucija, tako i dugogodišnji eksperti Svjetske banke i Evropske komisije (DG Agri) u ovoj oblasti, koji su nam pokušali predstaviti i približiti dobru praksu u Evropi i na Balkanu, pravni okvir i evropske pravne tekovine i naglasiti važnost uloge žena u poljoprivredi.
Cilj radionice je bio podizanje svijesti o ekonomskom osnaživanju i udruživanju žena u oblasti poljoprivredne djelatnosti. Predstavnici crnogorskih institucija su predstavili zakonodavni okvir za rodnu ravnopravnost u Crnoj Gori, programe podrške gdje žene mogu učestvovati, kao i uopšte stanje u oblasti poljoprivrede u Crnoj Gori, prepreke i mogućnosti za poboljšanje.
Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja u saradnji sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava (Odjeljenje za rodnu ravnopravnost) i Agencijom za rodnu ravnopravnost Ujedinjenih nacija (UNWOMEN) učestvovalo je u izradi projekta ,,Program za bolju zapošljivost žena u ruralnim područjima Crne Gore“, koji ima za cilj da unaprijedi položaj žena na selu. Program se odnosi na period 2013. - 2016. godina i definiše prioritetne ciljeve, mjere i aktivnosti koje će voditi većoj i kvalitetnijoj ekonomskoj participaciji žena u ruralnim područjima i omogućiti više prihode i kvalitetnije uslove života ovog dijela populacije. Njegova izrada omogućena je zahvaljujući snažnoj saradnji različitih ministarstava i institucija, te korišćenju svih postojećih potencijala i dosadašnjih iskustava.


4. jun 2013.

Zaključno sa 4. junom 2013. godine, sredstva bespovratne (grant) podrške primilo 236 poljoprivrednih proizvođača, u okviru Prvog javnog poziva za grantove

Nastavila se isplata sredstava bespovratne (grant) podrške, u okviru Prvog javnog poziva. Do 4. juna 2013. godine grant sredstva je primilo ukupno 236 poljoprivrednih proizvođača koji su uspješno kompletirali investicije.
Ukupna vrijednost ovih 236 završenih investicija je 4.431.932,30 €, odnosno 2.215.965,69 € ukupan iznos naše grant podrške.
Dalja isplata će se nastaviti po završetku preostalih ugovorenih projekata.

Lista isplaćenih sredstava podrške za svih 236 proizvodjača (Pdf doc)


23. maj 2013.

Počela isplata sredstava bespovratne (grant) podrške po Drugom pozivu za MIDAS GEF grantove za uspješno završene investicije


Isplaćena su sredstva za prvu grupa uspješno završenih investicija po Drugom MIDAS GEF pozivu za grantove. Grant sredstva su isplaćena za 14 poljoprivrednih proizvođača koji su uspješno kompletirali investicije. Ukupna vrijednost 14 završenih investicija u okviru Drugog MIDAS GEF javnog poziva je  102.225,65 €, odnosno 61.335,38 € ukupan iznos grant podrške.
Očekuje se dalja isplata sredstava po uspješno implementiranim investicijama.

Lista isplaćenih sredstava podrške za 14 proizvodjača II poziv (Pdf doc)


20. maj 2013.

Svečano potpisivanje prve grupe ugovora o bespovratnoj grant podršci, u okviru Trećeg javnog poziva za MIDAS GEF grantove


Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja je u okviru Trećeg javnog poziva za MIDAS-GEF grantove organizovalo svečano potpisivanje prve grupe ugovora o bespovratnoj grant podršci, 20. maja 2013. godine u Hotelu „Podgorica“. Poziv za dostavljanje aplikacija za Treći javni poziv i agro-ekološke mjere Poljoprivredno-ekološke investicije u planinska poljoprivredna gazdinstva i Upravljanje stajskim đubrivom i sprečavanje erozije, je bio otvoren od 15. oktobra 2012. do 15. januara 2013. godine. Ovom prilikom, ugovore je potpisalo 23 uspješna proizvođača, čiji je ukupan iznos planiranih investicija 246.749,02 €, a iznos potencijalne grant podrške 148.040,42 €. Potpisivanju ugovora je prisustvovao ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja Prof.dr Petar Ivanović, koji je iskoristio ovu priliku da i kroz direktan razgovor sa poljoprivrednim proizvođačima razmotri načine poboljšanja funkcionisanja njihovih poljoprivrednih gazdinstava, a ujedno je podstakao proizvođače da dostave predloge koji bi pomogli kreiranje budućih mjera podrške ovog Ministarstva ka njima.

Ovaj događaj je bio prilika da se nastavi sa potpisivanjem ugovora o grantu sa uspješnim poljoprivrednim proizvođačima u okviru Drugog javnog poziva, pa je tako pored 98 prethodno potpisanih, ugovore potpisalo još 6 uspješnih aplikanata. Ukupan iznos planiranih investicija, na osnovu do sada 104 potpisana ugovora je 1.104.733,19 , što znači da ako sve investicije budu implementirane u skladu sa propisanom procedurom, proizvođačima koji su potpisali ugovore u okviru II poziva za grantove će biti refundirano 662.596,03 .
Očekuje se dalje potpisivanje ugovora sa uspješnim proizvođačima u okviru Drugog i Trećeg javnog poziva koji se finansiraju iz sredstava Globalnog fonda za zaštitu životne sredine (GEF-a) u okviru MIDAS projekta.

Potpisani ugovori o grantu Drugi poziv (Pdf doc)
Potpisani ugovori o grantu Treći poziv (Pdf doc)


25. april 2013.

Sredstva bespovratne (grant) podrške do sada primilo 230 poljoprivrednih proizvođača, u okviru Prvog javnog poziva za grantove, zaključno sa 25. aprilom 2013. godine

Isplata sredstava bespovratne (grant) podrške se nastavlja. U okviru Prvog javnog poziva, grant sredstva su isplaćena za ukupno 230 poljoprivrednih proizvođača koji su uspješno kompletirali investicije, zaključno sa 25. aprilom 2013. godine.
Ukupna vrijednost 230 završenih investicija je 4.290.329,24 €, odnosno 2.145.164,16 € ukupan iznos grant podrške.
Očekuje se dalja isplata sredstava po uspješno implementiranim investicijama.

Lista isplaćenih sredstava podrške za svih 230 proizvodjača (Pdf doc)


22. april 2013.

Potpisano 98 ugovora o bespovratnoj grant podršci, u okviru Drugog javnog poziva za MIDAS GEF grantove, zaključno sa 22. aprilom 2013. godine

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja je u okviru Drugog javnog poziva za MIDAS-GEF grantove nastavilo sa potpisivanjem ugovora o grantu sa uspješnim poljoprivrednim proizvođačima. Ugovore je potpisalo 98 proizvođača, zaključno sa 22. aprilom 2013. godine. Ukupan iznos planiranih investicija, na osnovu ovih 98 ugovora je 1.005.123,55 , što znači da ako sve investicije budu implementirane u skladu sa propisanom procedurom, proizvođačima koji su potpisali ugovore će biti refundirano 602.830,20 .
Očekuje se dalje potpisivanje ugovora sa uspješnim proizvođačima u okviru Drugog javnog poziva.

Potpisani ugovori o grantu (Pdf doc)


25. mart 2013.

Potpisano 88 ugovora o bespovratnoj grant podršci, u okviru Drugog javnog poziva za MIDAS GEF grantove, zaključno sa 25. martom 2013. godine
 

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja je u okviru Drugog javnog poziva za MIDAS-GEF grantove nastavilo sa potpisivanjem ugovora o grantu sa uspješnim poljoprivrednim proizvođačima. Ugovore je potpisalo 88 proizvođača, zaključno sa 25. martom 2013. godine. Ukupan iznos planiranih investicija, na osnovu ovih 88 ugovora je 811.345,41 , što znači da ako sve investicije budu implementirane u skladu sa propisanom procedurom, proizvođačima koji su potpisali ugovore će biti refundirano 486.563,32 .
Očekuje se dalje potpisivanje ugovora sa uspješnim proizvođačima u okviru Drugog javnog poziva.

Potpisani ugovori o grantu (Pdf doc)


22. mart 2013.

Potpisano 292 Sporazuma o grantu, u okviru Prvog javnog poziva, zaključno sa 22. martom 2013. godine

U okviru MIDAS programa za grantove i Prvog javnog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava podrške, Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja je sa uspješnim poljoprivrednim proizvođačima potpisalo ukupno 292 Sporazuma o grantu (bilo je još potpisanih sporazuma ali su proizvođaci u međuvremenu odustali), zaključno sa 22. martom 2013. godine. Ukupna vrijednost planiranih investicija na osnovu ovih 292 Sporazuma o grantu je 6.512.752,67 €, što znači da ako sve investicije budu implementirane u skladu sa propisanom procedurom, poljoprivrednim proizvođačima može biti isplaćeno, tačnije refundirano 3.256.376,60 €.

Potpisani Sporazumi o grantu (Pdf doc)


14. mart 2013.

Ukupno 216 poljoprivrednih proizvođača primilo sredstva bespovratne (grant) podrške, u okviru Prvog javnog poziva za grantove, zaključno sa 14. martom 2013. godine

U okviru Prvog javnog poziva, nastavilo se sa isplatom sredstava bespovratne (grant) podrške. Do sada su grant sredstva isplaćena za ukupno 216 poljoprivrednih proizvođača koji su uspješno kompletirali investicije, zaključno sa 14. martom 2013. godine.
Ukupna vrijednost 216 završenih investicija je 3.792.406,34 €, odnosno 1.896.202,79 € ukupan iznos grant podrške.
Očekuje se dalja isplata sredstava po uspješno implementiranim investicijama.

Lista isplaćenih sredstava podrške za svih 216 proizvodjača (Pdf doc)


21. februar 2013.

Isplaćena sredstva grant podrške za 213 poljoprivrednih proizvođača, u okviru Prvog javnog poziva za grantove, zaključno sa 21. februarom 2013.

Nastavljena je dalja isplata sredstava iz MIDAS grant podrške, u okviru Prvog javnog poziva za dodjelu bespovratne (grant) podrške. Do sada su grant sredstva isplaćena za ukupno 213 poljoprivrednih proizvođača koji su uspješno kompletirali investicije, zaključno sa 21. februarom 2013.
Ukupan iznos do sada izvršenih 213 investicija je 3.681.299,55 €, odnosno 1.840.649,31 € ukupan iznos grant podrške.
Očekuje se dalja isplata sredstava po uspješno implementiranim investicijama.

Lista isplaćenih sredstava podrške za svih 213 proizvodjača (Pdf doc)


12. februar 2013.

Potpisano još 42 ugovora o bespovratnoj grant podršci, u okviru Drugog javnog poziva za MIDAS GEF grantove
 


Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja je u okviru Drugog javnog poziva za MIDAS-GEF grantove nastavilo sa potpisivanjem ugovora o grantu, kao što je i bilo predviđeno. Nakon prošlonedeljnog potpisivanja u Nikšiću, svečano potpisivanje ugovora o grantu je organizovano i u opštini Bijelo Polje, 11. februara 2013.godine, za potpisinike sa teritorije ove opštine i za opštine koje gravitiraju ovom centru. I ovom potpisivanju ugovora je prisustvovao ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja Prof.dr Petar Ivanović, koji je iskoristio ovu priliku da se bolje upozna sa uspješnim poljoprivrednim proizvođačima kako na samom događaju potpisivanja ugovora, tako i prilikom posjete tri poljoprivredna gazdinstva na teritoriji opštine Bijelo Polje. Ugovore je potpisalo 42 proizvođača sa teritorija 6 opština (Bijelo Polje, Berane, Andrijevica, Plav, Rožaje i Kolašin). Ukupan iznos investicija za ova 42 potpisana ugovora je 331.196,26 €, dok je iznos bespovratne grant podrške biti 198.717,76 .
Poziv za dostavljanje zahtjeva za bespovratnu podršku u okviru Drugog javnog poziva i agro-ekoloških mjera Poljoprivredno-ekološke investicije u planinska poljoprivredna gazdinstva i  Upravljanje stajskim đubrivom i sprečavanje erozije je trajao od 15. jula do 15. septembra 2012.

Potpisani Sporazumi o grantu (Pdf doc)


11. februar 2013.

Potpisano 301 Sporazuma o grantu, u okviru Prvog javnog poziva, zaključno sa 11. februarom 2013.

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja je nastavilo sa potpisivanjem Sporazuma o grantu, u okviru Prvog javnog poziva, tako da je do 11. februara 2013. godine potpisano 301 Sporazuma (bilo je još potpisanih sporazuma ali su proizvođaci u međuvremenu odustali). Ukupna vrijednost planiranih investicija na osnovu ovih 301 Sporazuma o grantu je 6.947.228,19 €, što znači da ako sve investicije budu implementirane u skladu sa propisanom procedurom, poljoprivrednim proizvođačima može biti isplaćeno, tačnije refundirano 3.473.614,09 €.
Očekuje se dalje potpisivanje sporazuma.

Potpisani Sporazumi o grantu (Pdf doc)


08. februar 2013.

Potpisano 35 sporazuma o grantu, u okviru Drugog javnog poziva za MIDAS GEF grantove 

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja je u okviru Drugog javnog poziva za MIDAS-GEF grantove organizovalo svečano potpisivanje sporazuma o grantu, 4. februara 2013.godine u Nikšiću. Potpisivanju sporazuma je prisustvovao ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja Prof.dr Petar Ivanović, koji je iskoristio ovu priliku da se bolje upozna sa uspješnim poljoprivrednim proizvođačima kako na samom događaju potpisivanja sporazuma, tako i prilikom posjete četiri poljoprivredna gazdinstva na teritoriji opštine Nikšić. Sporazume je potpisalo 35 proizvođača sa teritorija 8 opština Nikšić, Podgorica, Danilovgrad, Ulcinj, Pljevlja, Plužine, Šavnik i Žabljak. Ukupan iznos investicija za ovih 35 potpisanih sporazuma je 371.588,06 €, dok je iznos bespovratne grant podrške 222.952,83€.
Poziv za dostavljanje zahtjeva za bespovratnu podršku u okviru Drugog javnog poziva i agro-ekoloških mjera Poljoprivredno-ekološke investicije u planinska poljoprivredna gazdinstva i  Upravljanje stajskim đubrivom i sprečavanje erozije je trajao od 15. jula do 15. septembra 2012.
Svečano potpisivanje sporazuma, po II Pozivu za MIDAS GEF grantove će se nastaviti u opštini Bijelo Polje, 11. februara 2013.

Potpisani Sporazumi o grantu (Pdf doc)

1. februar 2013.

U okviru Četvrtog javnog poziva za MIDAS grantove, koji je otvoren za apliciranje od 1. februara do 30. aprila 2013, biće organizovane radionice / prezentacije programa u sljedećim gradovima:

 • Podgorica, 05. februar 2013, velika sala KIC-a, u 10h
 • Cetinje, 05. februar 2013, Skupštinska sala, u 14h
 • Nikšić, 07. februar 2013, Hotel “Sinčel” , u 09h
 • Plužine, 07. februar 2013, Dom kulture, u 13h
 • Pljevlja, 08. februar 2013, Dom Vojske, u 09h
 • Žabljak, 08. februar 2013, Opštinska sala, u 13h
 • Kolašin, 11. februar 2013, Centar za kulturu, 09h
 • Bijelo Polje, 11. februar 2013, Opštinska sala, 14h
 • Berane, 12. februar 2013, Velika sala opštine, 10h
 • Rožaje, 12. februar 2013, Centar za kulturu, 13h
 • Danilovgrad, 13. februar 2013, Opštinska sala, 10h
 • Herceg Novi, 14. februar 2013, Sala skupštine Opštine, 11h
 • Bar, 15. februar 2013., Velika sala opštine, 10h
 • Ulcinj, 15. Februar 2013. Velika sala opštine, 13h

Ako u međuvremenu bude iskazano interesovanje za prezentovanje i u ostalim opštinama / gradskim opštinama i mjesnim zajednicama, te će prezentacije biti naknadno uvrštene u program.
Na ovim prezentacijama će predstavnici Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, u saradnji sa Savjetodavnom službom za biljnu proizvodnju, Službom za selekciju stoke, kao i sa opštinskim savjetodavnim službama za poljoprivredu predstaviti ovaj Poziv za grantove i načine i mogućnosti apliciranja za iste, a i biće odgovarano na pitanja poljoprivrednih proizvođača.


28 januar 2013.

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, u okviru Projekta instutucionalnog razvoja i jačanja poljoprivrede (projekat MIDAS) objavljuje IV poziv za grantove. U okviru ovog Poziva, aplikacije će se dostavljati u periodu od 1 februara do 30 aprila 2013. Nakon dostavljanja alplikacija slijedi administrativna i terenska provjera i potpisivanje ugovora o dodjeli bespovratne podrške, nakon čega proizvođači mogu krenuti sa konkretnom implementacijom investicije.

Za ovaj Poziv obezbijeđena su sredstva u iznosu od 1,6 mil €. Prihvaćene investicije će se podržati sa 50% bespovratne podrške. Iznos prihvatljive investicije kreće se od 10.000 do 70.000 €.  

U okviru ovog Poziva biće organizovana info-kampanja, gdje će se obići većina crnogorskih opština i predstaviti načini apliciranja. Osim angažovanih u Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja, aplikantima će prilikom pripreme dokumentacije pomagati i Savjetodavna služba za biljnu proizvodnju, Služba za selekciju stoke, kao i opštinske službe za poljoprivredu.

U dodatku se nalaze Oglas za IV Poziv za grantove sa svim neophodnim informacijama i kontaktima i Operativni priručnik za grantove zajedno sa kompletom pratećih aplikacionih dokumenata.

Dodatak 1. (Oglas)

Dodatak 2. (Operativni priručnik i komplet aplikacionih dokumenata) (zapakovano - sva dokumenta)

Dokumanta - pojedinačno:

Operativni priručnik za IV Javni poziv

Anex 1 - Zahtjev za podršku investicijama Poziv IV

Anex 3 - Biznis plan MIDAS IV

Anex 4 - Primjer ček liste za plan zaštite i upravljanja životnom sredinom

Anex 5 - Evaluaciona tabela za odobravanje projekata Poziv IV

Anex 6 - Ugovor o dodjeli bespovratne (GRANT) podrske - MIDAS IV

Anex 7 - Zahtjev za plaćanje MIDAS IV

Anex 8 - Komplet dokumenta za nabavke grantovi Midas IV

Anex 9 - Izvještaj o zaštiti životne sredine Poziv IV

Anex 10 - Zahtjev za odobrenje promjena projekta Poziv IV


31. decembar 2012.

Isplaćena sredstva grant podrške za 207 poljoprivrednih proizvođača, zaključno sa 31. decembrom 2012.

Nastavljena je dalja isplata sredstava iz MIDAS grant podrške. Do sada su grant sredstva isplaćena za ukupno 207 poljoprivrednih proizvođača koji su uspješno kompletirali investicije, zaključno sa 31. decembrom 2012.
Ukupan iznos do sada izvršenih 207 investicija je 3.609.676,91 € , odnosno 1.804.838,06 € ukupan iznos grant podrške.
Očekuje se dalja isplata sredstava po uspješno implementiranim investicijama.

Lista isplaćenih sredstava podrške za svih 207 proizvodjača (Pdf doc)


13. decembar 2012.

Potpisano 306 Sporazuma o grantu, zaključno sa 13. decembrom 2012.

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja je nastavilo sa potpisivanjem Sporazuma o grantu, tako da je do 13. decembra 2012. godine potpisano 306 Sporazuma (bilo je jos potpisanih sporazuma ali su proizvodjaci u međuvremenu odustali).
Ukupna vrijednost planiranih investicija na osnovu ovih 306 Sporazuma o grantu je 7.080.062,03 €, što znači da ako sve investicije budu implementirane u skladu sa propisanom procedurom, poljoprivrednim proizvođačima može biti isplaćeno, tačnije refundirano 3.540.031,26 €.
Očekuje se dalje potpisivanje sporazuma.

Potpisani Sporazumi o grantu (Pdf doc)


19. novembar 2012.

Isplaćena sredstva grant podrške za 196 poljoprivrednih proizvođača, zaključno sa 19. novembrom 2012.

Nastavljena je dalja isplata sredstava iz MIDAS grant podrške. Do sada su grant sredstva isplaćena za ukupno 196 poljoprivrednih proizvođača koji su uspješno kompletirali investicije, zaključno sa 19.  novembrom 2012.
Ukupan iznos do sada izvršenih 196 investicija je 3.378.787,71 € , odnosno 1.689.393,37 € ukupan iznos grant podrške.
Očekuje se dalja isplata sredstava po uspješno implementiranim investicijama.

Lista isplaćenih sredstava podrške za svih 196 proizvodjača (Pdf doc)


22. oktobar 2012.

Do 22. oktobra 2012. isplaćena sredstva grant podrške za 187 proizvođača

Nastavljena je dalja isplata sredstava iz MIDAS grant podrške. Do sada su grant sredstva isplaćena za ukupno 187 poljoprivrednih proizvođača koji su uspješno kompletirali investicije, zaključno sa 22. oktobrom 2012.
Ukupan iznos do sada izvršenih 187 investicija je 3.155.919,12 € , odnosno 1.577.959,07 € ukupan iznos grant podrške.
Očekuje se dalja isplata sredstava po uspješno implementiranim investicijama.

Lista isplaćenih sredstava podrške za svih 187 proizvodjača (Pdf doc)


4. oktobar 2012.

U okviru projekta Institucionalno jačanje i razvoj poljoprivrede Crne Gore – MIDAS, koji realizuje Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja zajedno sa Svjetskom bankom, u skladu sa Agrobudžetom za 2012. godinu i mjerom 2.1.1 Podrška investicijama u poljoprivredna gazdinstva (MIDAS grantovi), objavilo je danas, 4. oktobra 2012. godine,

III Javni poziv MIDAS GEF za dodjelu bespovratnih (grant) sredstava za investicije u poljoprivredna gazdinstva.

Prijem aplikacija će se vršiti od 15. oktobra 2012. do 15. januar 2013. godine, a odobravanje primljenih zahtjeva će se vršiti nakon završetka ovog Poziva (tj. nakon 15. januara 2012).
Aplikacije se mogu dostavljati na adresu:
Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, Rimski trg br.46, 81000 Podgorica sa naznakom: „Prijava na treći Poziv za MIDAS-GEF grantove“.
Ovdje možete preuzeti OGLAS: Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za investicije u poljoprivredna gazdinstva

PDF doc


21. septembar 2012.

Do sada isplaćena sredstva grant podrške za 175 poljoprivrednih proizvođača, zaključno sa 21. septembrom 2012

Nastavljena je dalja isplata sredstava iz MIDAS grant podrške. Do sada su grant sredstva isplaćena za ukupno 175 poljoprivrednih proizvođača koji su uspješno kompletirali investicije, zaključno sa 21. septembrom 2012.
Ukupan iznos do sada izvršenih 175 investicija je 2.853.232,25 € , odnosno 1.426.615,63 € ukupan iznos grant podrške.
Očekuje se dalja isplata sredstava po uspješno implementiranim investicijama.

Lista isplaćenih sredstava podrške za svih 175 proizvodjača (Pdf doc)


10. avgust 2012.

Isplaćena sredstva grant podrške za ukupno 165 poljoprivrednih proizvođača, zaključno sa 10. avgustom 2012.

Isplaćena su sredstva iz MIDAS grant podrške za ukupno 165 poljoprivrednih proizvođača zaključno sa 10. avgustom 2012, koji su uspješno kompletirali investicije.
Ukupan iznos do sada izvršenih 165 investicija je 2.552.503,91 € , odnosno 1.276.251,44 € ukupan iznos grant podrške.
Očekuje se dalja isplata sredstava po uspješno implementiranim investicijama.

Lista isplaćenih sredstava podrške za svih 165 proizvodjača (Pdf doc)


19. jul 2012.

Isplaćena sredstva grant podrške za ukupno 149 poljoprivrednih proizvođača, zaključno sa 19. julom 2012.

Isplaćena su sredstva iz MIDAS grant podrške za ukupno 149 poljoprivrednih proizvođača zaključno sa 19. julom 2012, koji su uspješno kompletirali investicije.
Ukupan iznos do sada izvršenih 149 investicija je 2.199.931,54 € , odnosno 1.099.965,24 € ukupan iznos grant podrške.
Očekuje se dalja isplata sredstava po uspješno implementiranim investicijama.

Lista isplaćenih sredstava podrške za svih 149 proizvodjača (Pdf doc)

30. jun 2012.

Dana 30. juna 2012. je objavljen II Poziv za MIDAS – GEF grantove. Aplikacije po ovom Pozivu će se primati od 15. jula do 15. septembra 2012. godine. Aplikacije dostaviti ili poslati na adresu:
Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja,
Rimski trg 46,
81000 Podgorica,
sa naznakom: „Prijava na drugi Poziv za grantove MIDAS-GEF projekta“.
U dodatku se nalazi paket aplikacionih dokumenata za II Poziv MIDAS grantova “Poljoprivredno-ekološke mjere”.

Preuzmi paket aplikacionih dokumenata za II poziv za MIDAS GEF grantove


13. jun 2012.

Potpisano 305 Sporazuma o grantu, zaključno sa 13. junom 2012.

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja je nastavilo sa potpisivanjem Sporazuma o grantu, tako da je do 13.juna 2012. godine ukupno potpisano 305 Sporazuma.
Ukupna vrijednost planiranih investicija, na osnovu ovih 305 Sporazuma o grantu je 7.206.794,99 €, što znači da ako sve investicije budu implementirane u skladu sa propisanom procedurom, poljoprivrednim proizvođačima će biti isplaćeno, tačnije refundirano 3.603.397,38 €.
Očekuje se dalje potpisivanje sporazuma.

Potpisani sporazumi o grantu (Pdf doc)

28. maj 2012.

Isplaćena sredstva grant podrške za ukupno 128 poljoprivrednih proizvođača, zaključno sa 28. majem 2012

Isplaćena su sredstva iz MIDAS grant podrške za ukupno 128 poljoprivrednih proizvođača zaključno sa 28. majem 2012, koji su uspješno kompletirali investicije. Pored ranije kompletiranih 118 investicija, sada je uspješno završeno još 10 investicija.

Iznos izvršenih investicija za 10 proizvođača 194.276, 44 €, dok je dodijeljena grant podrška u iznosu od  97.138, 23 €. Ukupan iznos do sada izvršenih 128 investicija je 1.712.795, 53 € , odnosno 856.397,22 € ukupan iznos grant podrške.

Očekuje se dalja isplata sredstava po uspješno implementiranim investicijama.

Lista isplaćenih sredstava podrške za 10 proizvodjača (Pdf doc)


11. april 2012.

Dalja isplata grant podrške, ukupno za 118 poljoprivrednih proizvođača, zaključno sa 11. aprilom 2012.

Zaključno sa 11. aprilom 2012, uplaćena je grant podrška za ukupno 118 poljoprivrednih proizvođača, koji su uspješno kompletirali investicije u okviru MIDAS projekta. Pored ranije kompletiranih 100 investicija, sada je uspješno završeno još 18 investicija.

Iznos izvršenih investicija za 18 proizvođača je 257.327,21 €,  dok je dodijeljena grant podrška u iznosu od  128.663,62 €. Ukupan iznos do sada izvršenih 118 investicija je 1.518.519,09 € , odnosno 759.258,99 € ukupan iznos grant podrške.

Dalja plaćanja po uspješno implementiranim investicijama očekuju se narednih sedmica.

Lista isplaćenih sredstava podrške za 18 proizvodjača (Pdf doc)


29. mart 2012.

296 potpisanih Sporazuma o grantu

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja je nastavilo sa procesom potpisivanja Sporazuma o grantu, tako da je zaključno sa 29. martom 2012.godine, potpisano 296 sporazuma.
Ukupna vrijednost planiranih investicija, na osnovu ovih 296 Sporazuma o grantu je 6.910.072,63 €, što znači da ako sve investicije budu implementirane u skladu sa propisanom procedurom, poljoprivrednim proizvođačima će biti isplaćeno, tačnije refundirano 3.455.036,32 €.
Očekuje se dalje potpisivanje sporazuma.

Lista potpisanih grant sporazuma (Pdf doc)


24. februar 2012.

Isplaćena grant podrška za 100 poljoprivrednih proizvođača, zaključno sa 23. februarom 2012

Za 100 poljoprivrednih proizvođača, koji su uspješno kompletirali investicije u okviru MIDAS projekta, zaključno sa 23. februarom 2012. godine, uplaćena je grant podrška. Tačnije, pored ranije kompletiranih 79 investicija, sada je uspješno završeno još 21 investicija.

Iznos izvršenih investicija za 21 proizvođača je 287.224,71 €,  dok je dodijeljena grant podrška u iznosu od  143.612,37 €. Ukupan iznos do sada izvršenih 100 investicija je 1.261.191,88 € , odnosno 630.595,37 € ukupan iznos grant podrške.

Dalja plaćanja po uspješno implementiranim investicijama očekuju se narednih sedmica.

Lista isplaćenih sredstava podrške za 21 proizvodjača (Pdf doc)


24. februar 2012.

286 potpisanih Sporazuma o grantu

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja je nastavilo sa procesom potpisivanja Sporazuma o grantu, tako da je zaključno sa 23. februarom 2012.godine, potpisano 286 sporazuma.
Ukupna vrijednost planiranih investicija, na osnovu ovih 286 Sporazuma o grantu je 6.635.581,75 €, što znači da ako sve investicije budu implementirane u skladu sa propisanom procedurom, poljoprivrednim proizvođačima će biti isplaćeno, tačnije refundirano 3.317.790,88 €.
Dalje potpisivanje Sporazuma se očekuje narednih sedmica.

Lista 286 potpisanih Sporazuma o grantu (Pdf doc)


20. februar 2012.

Uplaćena grant sredstva za 79 investicija, zaključno sa 20. februarom 2012

Zaključno sa 20. februarom 2012. godine, uspješno kompletiranih investicija u okviru MIDAS projekta, je ukupno 79,  tj. pored ranije kompletiranih 75 investicija, sada je uspješno završeno još 4 investicije.

Iznos izvršenih investicija za ova 4 proizvođača je 44.215,78 €,  dok je dodijeljena grant podrška u iznosu od  22.107,89 €. Ukupan iznos do sada izvršenih 79 investicija je 973.965,95 € , odnosno 486.983,00 € ukupan iznos grant podrške.

Dalja plaćanja po uspješno implementiranim investicijama očekuju se narednih sedmica.

Lista isplaćenih sredstava podrške za 4 proizvodjača (Pdf doc)

14. februar 2012.

Za ukupno 75 investicija uplaćena grant sredstva, zaključno sa 14. februarom 2012

U skladu sa ranijim planom, uspješno kompletiranih investicija, u okviru MIDAS projekta, zaključno sa 14. februarom 2012. je ukupno 75,  tj. pored ranije kompletiranih 69 investicija, sada je uspješno završeno još 6 investicija.

Iznos izvršenih investicija za ovih 6 proizvođača je 82.741,08 €,  dok je dodijeljena grant podrška u iznosu od  41.370,55 €. Ukupan iznos do sada izvršenih 75 investicija je 929.750,17 € , odnosno 464.875,11 € ukupan iznos grant podrške.

Dalja plaćanja po uspješno implementiranim investicijama očekuju se narednih sedmica.

Lista isplaćenih sredstava podrške za 6 proizvodjača (Pdf doc)


13. januar 2012.

MIDAS grant sredstva uplaćena za ukupno 69 investicija, zaključno sa 31. decembrom 2011.

U skladu sa ranijim planom, uspješno kompletiranih investicija, u okviru MIDAS projekta, zaključno sa 31. decembrom 2011. je ukupno 69,  tj. pored ranije kompletiranih 26 investicija, sada je uspješno završeno još 43 investicije.

Iznos izvršenih investicija za ovih 43 proizvođača je 508.619,32 €,  dok je dodijeljena grant podrška u iznosu od  254.309,72 €. Ukupan iznos do sada izvršenih investicija je 847.009,09 € , odnosno 423.504,64 € ukupan iznos grant podrške.

Dalja plaćanja po uspješno implementiranim investicijama očekuju se narednih sedmica.

Lista isplaćenih sredstava podrške za 43 proizvodjača (Pdf doc)


29. decembar 2011

Nastavljeno potpisivanje Sporazuma o grantu

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja je nastavilo sa procesom potpisivanja Sporazuma o grantu. Do 29. decembra 2011.godine, potpisano je 267 sporazuma.
Ukupna vrijednost planiranih investicija, na osnovu ovih 267 Sporazuma o grantu je 6.126.458,79 €, što znači da ako sve investicije budu implementirane u skladu sa propisanom procedurom, poljoprivrednim proizvođačima će biti isplaćeno, tačnije refundirano 3.063.229,40 €.
Dalje potpisivanje Sporazuma se očekuje početkom naredne godine.

Pdf dokument u dodatku.


22. decembar 2011.

Još uplaćenih bespovratnih sredstava za poljoprivredne proizvođače

Dodjela bespovratne (grant) podrške za poljoprivredne proizvođače koji su učestvovali u MIDAS programu je nastavljena, kako je prethodno i bilo planirano. Sredstva na svojim bankovnim računima primilo je još šest proizvođača koji su uspješno kompletirali investiciju, pored prvih 20 kojima su sredstva uplaćena polovinom decembra 2011.godine.
Iznos izvršenih investicija za ovih šest proizvođača je 136.655,60 €,  dok je dodijeljena grant podrška u iznosu od  68.327,81 €. Ukupan iznos do sada izvršenih investicija je 338.389,77 € , odnosno 169.194,92 € ukupan iznos grant podrške.

Dalja plaćanja po uspješno implementiranim investicijama očekuju se narednih sedmica.

Lista isplaćenih sredstava podrške, zaključno sa 20.decembrom 2011.godine (Pdf doc)


19. decembar 2011.

Počele isplate bespovratne (grant) podrške u okviru MIDAS programa

U okviru programa dodjele bespovratnih sredstava podrške (MIDAS program grantova) nakon uspješno završene prethodno odobrene investicije, koji realizuje Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja zajedno sa Svjetskom bankom a u okviru MIDAS projekta, do sada je izvršena isplata grant podrške za 20 poljoprivrednih proizvođača koji su uspješno kompletirali investiciju. Svemu ovome je prethodio proces kontrole od strane tijela i službi Ministarstva, kako provjera dokumentacije tako i terenske kontrole, su vršene prije i nakon završene investicije, i kada je utvrđeno da je sve izvršeno u skladu sa Operativnim priručnikom za MIDAS grantove, pristupilo se procesu izvršavanja plaćanja. Ukupan iznos izvršenih investicija za ovih 20 proizvođača je 201.734,17 €, dok je dodijeljena grant podrška u ukupnom iznosu od  100.867,11 €.

Dalja plaćanja po uspješno implementiranim investicijama očekuje se narednih sedmica.

Lista isplaćenih sredstava podrške, zaključno sa 15. decembrom 2011. godine (Pdf doc)


1. decembar 2011.

Do sada ukupno potpisana 246 Sporazuma o grantu

Zaključno sa 1. decembrom 2011. godine potpisano je ukupno 246 Sporazuma o grantu.
Ukupni iznos planiranih investicija, na osnovu ova 246 potpisana Sporazuma o grantu je 5.274.045,67 €, što znači da ako se sve investicije implementiraju u skladu sa propisanom procedurom, po tom osnovu će potpisnicima biti refundirano 2.637.022,84 €. Potpisivanjem ovih Sporazuma o grantu nastavljaju se aktivnosti Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja putem kojih se, u okviru MIDAS projekta, vrši osnaživanje crnogorskih poljoprivrednih proizvodjača definisanih ovogodišnjim Agrobudžetom.

Pdf document u dodatku

Potpisana 204 Sporazuma o grantu

7. novembar 2011

Zaključno sa 3. novembrom 2011. godine potpisano je ukupno 204 Sporazuma o grantu.
Ukupni iznos planiranih investicija, na osnovu ova 204 potpisana Sporazuma o grantu je 3.985.657,71 €, što znači da ako se sve investicije implementiraju u skladu sa propisanom procedurom, po tom osnovu će potpisnicima biti refundirano 1.992.828,86 €. Potpisivanjem ovih Sporazuma o grantu nastavljaju se aktivnosti Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja u cilju osnaživanja crnogorskih poljoprivrednih proizvodjača definisanih ovogodišnjim Agrobudžetom.

Pdf dokument u dodatku

Nova potpisivanja Sporazuma o grantu

Ministarstvo poljoprivrede I ruralnog razvoja je u aprilu 2011 raspisalo Javni poziv za MIDAS grantove za dodjelu sredstava za realizaciju investicija u poljoprivredna gazdinstva, koji se sprovodi u okviru Projekta Institucionalnog jačanja i razvoja poljoprivrede Crne Gore – MIDAS, finansiranog iz kredita Svjetske banke.

Poziv za dostavljanje aplikacija je trajao od 15 aprila do 13 jula 2011, a na ovaj poziv se prijavilo 780 aplikanata.

Zaključno sa 14. oktobrom 2011. godine potpisano je ukupno 180 Sporazuma o grantu.

Ukupni iznos planiranih investicija, na osnovu ovih 180 Potpisanih Sporazume o grantu je 3,322,035.55 €, što znači da ako se sve investicije implementiraju u skladu sa propisanom procedurom, po tom osnovu će potpisnicima biti refundirano 1,661,017.78 €. Potpisivanjem ovih Sporazuma o grantu nastavljaju se aktivnosti Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja u cilju osnaživanja crnogorskih poljoprivrednih proizvodjača definisanih ovogodišnjim Agrobudžetom.
Nakon potpisivanja sporazuma o grantu, korisnici u skladu sa ranije utvrđenom procedurom, počinju sa realizacijom odobrenih investicija, po čijem završetku, ako je u međuvremenu sva dogovorena procedura ispoštovana, stiču pravo za dodjelu 50% bespovratnih sredstava od ukupne vrijednosti projekta, a sve u skladu sa Operativnim priručnikom za grantove – MIDAS projekat.

Dalje potpisivanje Sporazuma o grantu, sa MIDAS projekta, ce se nastaviti u narednom periodu.

Lista potpisanih Sporazuma o grantu, zakljucno sa 14 oktobrom 2011. (Pdf doc).

6. avgust 2011.

Zaključno sa 5. avgustom 2011. godine potpisano je ukupno 78. Sporazuma o grantu za dodjelu sredstava za realizaciju investicija u poljoprivredna gazdinstva u skladu sa Javnim pozivom za grant podršku, koji se sprovodi u okviru projekta Institucionalnog jačanja i razvoja poljoprivrede Crne Gore – MIDAS, finansiranog iz kredita Svjetske banke.
Ukupni iznos planiranih investicija, na osnovu ovih 78. Sporazume o grantu je 1.145.955,15 €, što znači da ako se sve investicije implementiraju u skladu sa propisanom procedurom, po tom osnovu će potpisnicima biti refundirano 572.977,58 €. Potpisivanjem ovih Sporazuma o grantu nastavljaju se aktivnosti Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja u cilju osnaživanja crnogorskih poljoprivrednih proizvodjača definisanih ovogodišnjim Agrobudžetom.
Nakon potpisivanja sporazuma o grantu, korisnici u skladu sa ranije utvrđenom procedurom, počinju sa realizacijom odobrenih investicija, po čijem završetku, ako je u međuvremenu sva dogovorena procedura ispoštovana, stiču pravo za dodjelu 50% bespovratnih sredstava od ukupne vrijednosti projekta, a sve u skladu sa Operativnim priručnikom za grantove – MIDAS projekat.

Dalja obrada preostalih aplikacija ce se nastaviti u septembru 2011.

Pdf dokument u dodatku:

Lista aplikanata za MIDAS grantove sa kojima je potpisan Sporazum o grantu, do 5. avgusta 2011. godine


Potpisano prvih dvanaest sporazuma o grantu

Dana, 28. i 29 jula 2011. godine, je potpisano prvih dvanaest Sporazuma o grantu za dodjelu sredstava za realizaciju investicija u poljoprivredna gazdinstva u skladu sa Javnim pozivom za grant podršku, koji se sprovodi u okviru projekta Institucionalnog jačanja i razvoja poljoprivrede Crne Gore – MIDAS, finansiranog iz kredita Svjetske banke. Današnjim potpisivanjem Sporazuma o grantu nastavljaju se aktivnosti Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja u cilju osnaživanja crnogorskih poljoprivrednih proizvođača definisanih ovogodišnjim Agrobudžetom.
Nakon potpisivanja sporazuma o grantu, korisnici u skladu sa ranije utvrđenom procedurom, počinju sa realizacijom odobrenih investicija, po čijem završetku, ako je u međuvremenu sva dogovorena procedura ispoštovana, stiču pravo za dodjelu 50% bespovratnih sredstava od ukupne vrijednosti projekta, a sve u skladu sa Operativnim priručnikom za grantove – MIDAS projekat.
U toku trajanja Javnog poziva, od 15. aprila do 13. jula 2011. godine, Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja u saradnji sa MIDAS kancelarijom, kao i sa Službom za selekciju stoke i Savjetodavnom službom u biljnoj proizvodnji, sprovelo je kampanju informisanja javnosti u okviru koje je održano 20 radionica u 17 opština Crne Gore.
Ova prva potpisivanja sporazuma o MIDAS grantovima su plod jednogodišnjeg rada na Programu za grantove, kako na procedurama Svjetske banke, tako i na usaglašenosti i izgradnji nasih institucijama, koje se kroz ovaj program MIDAS grantova pripremaju za IPARD program, za ciju implementaciju se već uveliko gradi kako institucionalna tako i kadrovrska struktura, a čiji konkretni rezultati (povlačenje sredstava sa V komponente IPA – IPARD) bi se trebalo ocekivati za par godina (2013. / 2014.).   

Dalja potpisivanja sporazuma i evaluiranje preostalih aplikacija se očekuje narednih sedmica.

Pdf dokument u dodatku:

Lista aplikanataza MIDAS grantove sa kojima je potpisan Sporazum o grantu, do 29. jula 2011. godine


Osnovne informacije

Vlada Crne Gore i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede kao nosioci realizacije projekta, sklopili su kreditni aranžman sa Svjetskom Bankom pod nazivom ''Institucionalni razvoja i jačanje poljoprivrede Crne Gore''  (MIDAS projekat) koji za cilj ima da crnogorsku poljoprivredu i njene institucije pripremi za buduće članstvo u Evropskoj Uniji. Ukupna vrijednost projekta je 17,1 milion €. Projekat će se realizovati u vremenskom periodu 2009-2014. godina.


Svjetska banka i Crna Gora postigle dogovor oko projekta u oblasti poljoprivrede

Podgorica, 23. Januar 2009.

Svjetska banka će obezbijediti kredit u iznosu of jedanaest miliona eura i grant u iznosu od četiri miliona američkih dolara

Svjetska banka i Vlada Crne Gore uspješno su zaključili pregovore o Projektu institucionalnog razvoja i jačanja poljoprivrede (“Montenegro Institutional Development and Agriculture Strengthening” - MIDAS projekat) usmjerenog ka jačanju poljoprivrede i ruralnom razvoju kao i  promovisanju  unapredjenja zaštite životne sredine u skladu sa standardima Evropske unije (EU). Oko trećina stanovništva Crne Gore - i većina siromašnog stanovništva – živi u ruralnim krajevima. Ovim projektom se namjerava pružiti podrška evropskoj integraciji Crne Gore i istovremeno doprinijeti diverzifikovanju ekonomije i jačanju potencijala za održivi razvoj u jednom od ključnih sektora crnogorske ekonomije, – što su glavni ciljevi u okviru trenutnog ekonomskog ambijenta. Projekat će biti finansiran iz zajma Međunarodne banke za rekonstrukciju i razvoj i iznosu od 11 miliona eura i granta od Globalnog fonda za životnu sredinu u iznosu od četiri miliona američkih dolara. Očekuje se da će Bord direktora Svjetske banke odobriti projekat  10. marta 2009. Više...