O projektu

Vlada Crne Gore i Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja kao nosioci realizacije projekta, sklopili su kreditni aranžman sa Svjetskom Bankom pod nazivom ''Institucionalni razvoj i jačanje poljoprivrede Crne Gore'' (MIDAS projekat) koji za cilj ima da crnogorsku poljoprivredu i njene institucije pripremi za buduće članstvo u Evropskoj Uniji. Ukupna vrijednost projekta je 17,1 milion €. Projekat je ralizovan u vremenskom periodu 2009-2014. godine.

Cilj Drugog Projekta institucionalnog razvoja i jačanja poljoprivrede Crne Gore (MIDAS 2) je poboljšanje konkurentnosti sektora poljoprivrede i ribarstva u Crnoj Gori kroz unaprijeđenu državnu podršku u Crnoj Gori u skladu sa zahtjevima za pristupanje EU.

Projekat je koncipiran u cilju pružanja podrške Crnoj Gori u ispunjenju nekoliko posebnih mjerila za EU poglavlja 11, 12 i 13, i to:

Podrška za ispunjavanje dva mjerila u okviru Poglavlja 11 (Poljoprivreda i ruralni razvoj): (i) Integrisani administrativni i kontrolni system (IAKS) c´e biti u potpunosti operativan do datuma pristupanja; i (ii) Agencija za plac´anje će biti u potpunosti operativna do datuma pristupanja.

Podrška za ispunjavanje tri mjerila u okviru Poglavlja 12 (Bezbjednost hrane, veterinarska i fitosanitarna politika): (i) unapređenje objekata za proizvode životinjskog porijekla, uključujuc´i objekte za životinjske nus-proizvode (ABP); (ii) uspostavljanje sistema usklađenog sa EU za kontrolu proizvoda životinjskog i biljnog porijekla, uključujuc´i njegovo finansiranje; i (iii) razvoj, u skladu sa Acquis, relevantnim administrativnim strukturama za kontrolu bezbjednosti hrane, i dalje povec´anje administrativnih kapaciteta i infrastrukture.

Podrška za ispunjavanje dva mjerila u okviru Poglavlja 13 (Ribarstvo): (i) usvajanje zakonodavstva koje pruža značajan stepen usklađenosti sa pravnom tekovinom EU u oblasti ribarstva i obezbjeđuje da će Crna Gora moc´i u potpunosti da primijeni Zajedničku politiku ribarstva nakon pristupanja, i (ii) jačanje administrativnih, inspekcijskih i kontrolnih kapaciteta koje zahtijeva Zajednička politika ribarstva, što osigurava da c´e zahtevi EU biti u potpunosti ispunjeni danom pristupanja.

Ukupna vrijednost projekta je 30 miliona €. Projekat će se realizovati u vremenskom periodu 2018-2025. godina.