Kodeks dobre poljoprivredne prakse

 

 

Događaji


12. mart2015.

Održana obuka za zaposlene u Veterinarskoj upravi i veterinarske inspektore  

U okviru MIDAS projekta i aktivnosti u oblasti bezbjednosti hrane, izuzetno bitan segment čini pitanje rješavanja neškodljivo uklanjanje nus-proizvoda životinjskog porijekla. Nakon završene Studije izvodljivosti za rješavanje pitanja neškodljivog uklanjanja nus-proizvoda životinjskog porijekla, koja je podržana u okviru MIDAS-a 2012. godine, pristupilo se radu na angažmanu Tehnička pomoć za izradu pravnog okvira i izgradnju administrativnih i tehničkih kapaciteta, koji od marta 2014. godine vodi ekspert Tijmen van de Vuurst (Holandija). Upravo, u okviru ovog angažmana, 10. i 11. marta tekuće godine, organizovana je radionica za zaposlene u Veterinarskoj upravi i veterinarske inspektore Uprave za inspekcijske poslove, kojoj su još prisustvovali i predstavnici Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja.
Tokom ove dvodnevne radionice, prisutnima su, nakon opšteg uvoda u temu nus-proizvoda životinjskog porijekla, predstavljene i objašnjene Kontrolne liste za inspekciju nusproizvoda životinjskog porijekla, zatim zakonodavstvo koje se tiče ove oblasti, studije slučajeva na osnovu praktičnih primjera inspektora. Pored ovoga, izuzetno značajno je što su prisutni drugog dana radionce imali priliku za praktičnu obuku na licu mjesta, tačnije za pregled nus-proizvoda životinjskog porijekla u klanici (kontrolna lista za inspekciju lanca i količine nusproizvoda životinjskog porijekla u klanicama, pogonima za rasijecanje i odkošćavanje i preradu mesa).
Pitanje rješavanja odlaganja nus-proizoda ne predstavlja samo jednu aktivnost koju kroz projekat težimo uspostaviti i unaprijediti, već i šire gledano, ovo je pitanje od značaja za crnogorsku poljoprivredu (bezbjednost hrane, veterina).
Nakon radionice uslijedila su pitanja zaposlenih i diskusija.
Prezentacije sa radionice možete preuzeti ovdje, a takođe pogledati i nekoliko fotografija sa mjesta održavanja radionice i posjete klanici.


20. maj 2014.

Svečano potpisan još 21 ugovor o bespovratnoj podršci, u okviru Četvrtog MIDAS javnog poziva 

U okviru Četvrtog MIDAS javnog poziva za dodjelu bespovratne (grant) podrške, a u organizaciji Ministarstva poljoprivrede i MIDAS kancelarije, danas 20. maja 2014.godine, svečano su potpisani ugovori o grantu sa 21 proizvođačem, koji su u procesu za žalbe pozitivno ocijejenji od strane komisija Ministarstva poljoprivrede. Ukupna vrijednost ovih investicija je 629.594,58 € i ako se sve investicije uspješno realizuju, proizvođači će dobiti našu bespovratnu podršku u iznosu od 314.797.29 € (50% od investicije).
Današnjem događaju, koji je organizovan u Hotelu Podgorica, prisustvovao je ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja Prof. dr Petar Ivanović, koji je u svom pozdravnom govoru, prisutne upoznao sa dosadašnjim dostignućima iz svog resora, a posebno sa uspostavljanjem Registra poljoprivrednih gazdinstava, za koji je Ministarstvo upravo pokrenulo registraciju poljoprivrednih proizvođača i koji će predstavljati osnov za buduće ostvarivanje svih vidova podrške za crnogorske proizvođače.
Pored toga, ministar je najavio i objavljivanje Petog MIDAS javnog poziva za investicije u poljoprivredna gazdinstva i Mjeru “Upravljanje stajskim đubrivom”, za koji je predviđen budžet od oko 500.000 € i iznos podrške od 50% od prihvatljivih investicija, dok se iznos prihvatljive investicije kreće u rasponu od 3.000 € do 15.000 €.  Poziv za dostavljanje aplikacija će biti otvoren od 2. juna do 17. jula 2014. godine.  

Nakon govora ministra, prisutne je pozdravio menadžer MIDAS projekta Miloš Šturanović, koji je poljoprivrednim proizvođačima predstavio do sada postignute rezulatate u okviru MIDAS projekta i programa za grantove (ukupno četiri poziva do sada objavljena), a potom i rukovodilac Direktorata za IPARD plaćanja i koordinator MIDAS-a, Blagota Radulović.

Među današnjim proizvođačima, ugovore je potpisalo šest aplikanata iz Bijelog Polja (263 hiljada € investicija), četiri iz Berana (60 hiljada € investicija), dva iz Nikšića (90 hiljada € investicija), dva iz Danilovgrada (50 hiljada € investicija), dva iz Pljevalja (45 hiljada € investicija), dva sa Žabljaka (40 hiljada € investicija), jedan sa Cetinja (37 hiljada € investije), jedan iz Bara (10 hiljada € investicije) i 1 iz Kolašina (25 hiljada € investicija).

Ovim nastavljamo dobru praksu iz novembra 2013. godine, kada smo potpisali 244 ugovora i zajedno sa današnjim ugovorima imamo aktivnih 265 ugovora za IV poziv, sa vrijednošću naše podrške od 3,6 mil €, a duplo većoj vrijednosti investicija. Od toga su 32 investicije već završene i aplikantima je, u poslednjih par mjeseci, po ovom pozivu, isplaćeno 320.000 € naše podrške. 

Do sada, kroz sva četiri poziva za MIDAS grantove, uspješno je završeno 414 investicija i proizvođačima je uplaćeno oko 3,6 mil naše podrške, tj. podržano preko 7 mil investicija u primarnu poljoprivrednu proizvodnju.


7. maj 2014.
Održana radionica za Registar poljoprivrednih gazdinstava

U okviru MIDAS projekta, a u organizaciji Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, održana je radionica za Savjetodavnu službu u biljnoj proizvodnji i Službu za selekciju stoke, kao i za službenike Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja u vezi sa Registrom poljoprivrednih gazdinstava, u prostorijama stare zgrade Vlade Crne Gore u Podgorici.
Radionicu je otvorio pomoćnik ministra poljoprivrede Blagota Radulović, koji je u svom pozdravnom i uvodnom govoru ukratko pojasnio na šta se odnosi Registar poljoprivrednih gazdinstava, kakav je to proces i koje aktivnosti će se ubuduće odvijati u ovoj oblasti.

Nakon uvodnog govora, sa aktivnostima vezanim za Registar poljoprivrednih gazdinstava, njegovim pravnim osnovom, kao i načinom upisa u Registar i dokumentima koja će biti potrebno ispuniti prilikom registracije korisnika, prisutne učesnike je upoznala službenica Ministarstva poljoprivrede koja je u okviru direkcije za baze podataka zadužena za aktivnosti koje su u vezi sa ovim Registrom. Savjetodavne službe i predstavnici Ministarstva poljoprivrede su detaljno upoznati sa predstojećim zadacima koje ih očekuju na terenu i prilikom obavljanja registracije poljoprivrednih proizvođača, a sa detaljnijim informacijama o potrebi za uspostavljanjem Registra imaće prilike da se upoznaju i sami korisnici – poljoprivredni proizvođači, prilikom planiranih posjeta opštinama, a u okviru info kampanje koju će voditi Ministarstvo poljoprivrede. Registar će biti osnov za ostvarivanje svih budućih subvencija i podrške koje crnogorski poljoprivrednici mogu da ostvare.


1.april 2014.
Održana edukativna radionica za subjekte u poslovanju hranom u vezi sa ispunjavanjem opštih i posebnih higijenskih zahtjeva u objektima za proizvodnju i promet hrane životinjskog porijekla
U okviru MIDAS projekta i ekspertskog angažmana “Tehnička pomoć u uspostavljanju kriterijuma za kategorizaciju objekata za hranu, identifikovanje prioriteta i jačanje svijesti subjekata u poslovanju hranom za unapređenje objekata za hranu u Crnoj Gori, u skladu sa EU standardima”, a u organizaciji Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja i Veterinarske uprave, 1. aprila 2014. godine je održana edukativna radionica za subjekte u poslovanju hranom, u vezi sa ispunjavanjem opštih i posebnih higijenskih zahtjeva u objektima za proizvodnju i promet hrane životinjskog porijekla, u prostorijama stare zgrade Vlade Crne Gore u Podgorici.
Radionicu je otvorila pomoćnica ministra poljoprivrede Danijela Stolica, koja je nakon pozdravnog govora sve prisutne ukratko upoznala sa trenutnim stanjem kao i nastojanjem Ministarstva poljoprivrede da harmonizuje regulativu u ovoj oblasti u skladu sa EU zahtjevima, koji se svakako očekuju od Crne Gore na putu ka njenom članstvu. Prisutne predstavnike institucija kao i poslovnih subjekata iz Crne Gore je takođe pozdravila i direktorica Veterinarske uprave Biljana Blečić, koja je istakla važnost ove edukativne radionice u budućem radu svih subjekata u poslovanju hranom, a u vezi sa ispunjavanjem opštih i posebnih higijenskih zahtjeva u objektima za proizvodnju i promet hrane životinjskog porijekla.
Vođenje radionice je nakon toga nastavio ekspert Alberto Mancuso, koji je za potrebe Ministarstva poljoprivrede i Veterinarske uprave i tehničke pomoći u uspostavljanju kriterijuma za kategorizaciju objekata hrane i identifikovanje prioriteta i jačanje svijesti subjekata u poslovanju hranom u Crnoj Gori, angažovan u okviru MIDAS projekta. Ekspert je prisutne učesnike upoznao sa svojim radom u Crnoj Gori, kao i sa zatečenim stanjem i potrebama za djelovanjem, kako bi se ispunili traženi kriterijumi za subjekte koji posluju hranom u Crnoj Gori. 
Na ovoj radionici je bilo prisutno blizu 100 učesnika koji su od Ministarstva poljoprivrede i Veterinarske uprave dobili sertifikate o učešću.


7. mart 2014. godine
Saopštenje
Održane promocije Kodeksa dobre poljoprivedne prakse u crnogorskim opštinama
Kako je i bilo najavljeno, u periodu od 12. februara do 07. marta 2014. godine, Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja je organizovalo promocije Kodeksa dobre poljoprivredne prakse u crnogorskim opštinama, koji je pripremljen u okviru MIDAS projekta.
Prezentacije pripremljenog materijala su održane prema ranije utvrđenom rasporedu, u opštinama: Ulcinj, Podgorica, Kolašin, Berane, Bijelo Polje, Nikšić i Pljevlja. Osim predstavnika Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, materijale su prezentovali i zaposleni iz Savjetodavne službe za biljnu proizvodnju i iz Službe za selekciju stoke, Biotehničkog fakulteta.
Pored predstavnika institucija, odziv poljoprivrednih proizvođača iz Crne Gore na ovim promocijama je bio značajan, što je poslužilo za njihovo bliže upoznavanje sa preporukama ovog Kodeksa kao i za pripremu za buduće zahtjeve i uslove koje će morati da ispune, što u cilju očuvanja životne sredine i zaštite zdravlja i dobrobiti ljudi i životinja, što u cilju poštovanja propisa i korišćenja raznih oblika podrške iz nacionalnih i međunarodnih programa podrške.
Ove promocije je obilježilo aktivno učešće poljopivrednih proizvođača i diskusije sa predstavnicima Ministarstva i službi, koji su za relevantna pitanja izašli u susret proizvođačima.
Savjetodavna služba za biljnu proizvodnju je svoj fokus posvetila važnosti očuvanja zemljišta sprječavanjem erozije i povećanjem organske materije. Naglašeno je da vodu kao važan resurs treba zaštititi od povećane koncentracije nitrata porijeklom iz đubriva, a da proizvođači u zatvorenom prostoru trebaju voditi računa da pravilno koriste pesticide.
Što se tiče oblasti stočarstva, posebna pažnja je posvećena preporukama za držanje životinja, u dijelu broja po jedinici površine objekta, kao i pravilnom odlaganju stajnjaka.
Pažnju proizvođača privukli su savjeti za pravilnu upotrebu đubriva, skladištenje stajnjaka u pogledu kapaciteta prilikom izgradnje objekata.
Kao što smo ranije naveli, usvajanje ovih praksi i preporuka od strane poljoprivredne zajednice je dugotrajan proces, koji započet kroz MIDAS program grantova (poštovanje preporuka koje sadrži Kodeks obavezno je za sve korisnike MIDAS grantova, koji su podržani u okviru Četvrtog poziva za grantove).

Prisutnim poljoprivrednicima su na kraju svih prezentacija podijeljeni odštampani primjerci Kodeksa. Ovaj priručnik dostupan je i na sajtu Ministarstva poljoprivrede i MIDAS projekta.

Ovdje možete preuzeti Kodeks dobre poljoprivredne prakse

Prezentacija u Ulcinju,12. 2. 2014. g. Prezentacija u Podgorici,13. 2. 2014. g.

Preuzmi prezentaciju Kodeksa dobre poljoprivredne prakse u biljnoj proizvodnji...

Preuzmi prezentaciju Kodeksa dobre poljoprivredne prakse u stočarstvu...


10. februar 2014.

Najava: Promocija Kodeksa dobre poljoprivredne prakse u crnogorskim opštinama
Kodeks dobre poljoprivredne prakse pruža sveobuhvatan pregled preporuka i uslova koje poljoprivrednici treba da slijede u cilju zaštite životne sredine i očuvanja zdravlja i dobrobiti ljudi i životinja. Priručnik je pripremljen u okviru MIDAS projekta, a u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede i ruralnog razvoja, koje je radilo na usaglašavanju krajnje verzije Kodeksa, shodno potrebama crnogorske poljoprivrede.  
U cilju što jasnijeg i sveobuhvatnijeg usvajanja preporuka iz ovog Kodeksa, Ministarstvo je, u saradnji sa Savjetodavnom službom u biljnoj proizvodnji i Službom za selekciju stoke organizovalo promociju priručnika u sledećim crnogorskim opštinama:
12.02.Ulcinj - 11.00 časova
13.02.Podgorica - 11.00 časova
17.02.Kolašin - 11.00 časova
18.02.Berane - 10.00 časova
18.02.Bijelo Polje - 14.00 časova
24.02.Niksic - 11.00 časova
25.02 Pljevlja - 10.00 časova
Pored predstavnika Ministarstva i savjetodavnih službi, predviđeno je da promocijama prisustvuju i poljoprivredni proizvođači iz Crne Gore, kojima će se predstaviti preporuke i dobre poljoprivredne prakse u okviru ovog priručnika, kako bi stekli nova znanja i vještine i proizvodili kvalitetnije i zdravije proizvode. Usvajanje ovih praksi i preporuka od strane poljoprivredne zajednice je dugotrajan proces, koji je već započeo kroz MIDAS program grantova (poštovanje preporuka koje sadrži Kodeks obavezno je za sve korisnike MIDAS grantova, koji su podržani u okviru četvrtog poziva), dok će se u narednom periodu postepeno inkorporirati u svim aspektima poljoprivredne proizvodnje u Crnoj Gori. Pored toga, Kodeks sadrži uslove koje poljoprivrednici treba da primijene, kako bi ispoštovali postojeće zakonske propise u Crnoj Gori, preporuke za ispunjavanje budućih zahtjeva EU u poljoprivrednoj proizvodnji, kao i one koji će doprinijeti zaštiti životne sredine i poljoprivrednog okruženja. 

Ovdje možete preuzeti Kodeks dobre poljoprivredne prakse


6. februar 2014.

Održana dvodnevna radionica na temu "Uloga tehničkih tijela u implementaciji IPARD programa"

U okviru MIDAS projekta, 5. i 6. februara 2014. godine je u prostorijama hotela Philia u Podgorici održana dvodnevna radionica na temu "Uloga tehničkih tijela u implementaciji IPARD programa".

Radionicu je otvorio Direktor direktorata za plaćanje u Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja Blagota Radulović, a radionicu je vodila expert iz ove oblasti g.đa Maja Brajovik iz Agencije za plaćanja (Makedonija), zajedno sa kolegama iz Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja Crne Gore.

U cilju definisanja saradnje Direktorata za IPARD plaćanja i tehničkih tijela MPRR je kroz projekat Svjetske banke - MIDAS, angažovalo eksperta iz Makedonije, g-đu Maju Brajovik, šefa odjeljenja za internu reviziju u makedonskoj Agenciji za plaćanja u poljoprivredi. G-đa Brajovik je prezentovala kriterijume i zahtjeve koje će budući korisnici IPARD fondova morati da zadovolje. Takođe, predstavila je i pravnu osnovu za implementaciju IPARD Programa, ulogu tehničkih tijela, neophodna dokumenta koja će izdavati tehnička tijela, kao i procedure za izdavanje istih.

Prvog dana su učesnici radionice bili predstavnici svih 8 institucija koje su zaključkom Vlade Crne Gore iz februara 2013. godine imenovane za tehnička tijela za potrebe realizacije mjera IPARD Programa: Ministarstvo održivog razvoja i turizma, Ministarstvo rada i socijalnog staranja, Ministarstvo zdravlja, Veterinarska uprava, Fitosanitarna uprava, Agencija za zaštitu životne sredine, Uprava za vode i Monteorganica. Radionici su prisustvovali i predstavnici Uprave za inspekcijske poslove u čijoj nadležnosti se nalaze inspekcije koje pokrivaju relevantne oblasti: zaštita životne sredine, javno zdravlje, zdravlje životinja i biljaka, dobrobit životinja i zaštita na radu. Za uspješnu realizaciju IPARD programa neophodno je i ovu Upravu prepoznati kao tehničko tijelo, te definisati međusobne obaveze i uspostaviti neophodne procedure.

Radionici su prisustvovali i eksperti iz Holandije, Litvanije i Estonije koji će u narednom periodu u okviru Tvining projekta "Jačanje programa ruralnog razvoja za potrebe IPARD-a u Crnoj Gori" vršiti obuke tehničkih tijela. Ova radionica je predstavljala odličnu priliku za definisanje područja za koja je neophodno sprovesti obuke tehničkih tijela u pogledu relevantnih EU standarda, koji nas očekuju narednih godina.

Drugog dana učesnici radionice bili su predstavnici savjetodavnih službi, kako onih koje djeluju na državnom nivou (Sužba sa selekciju stoke i Savjetodavna služba za biljnu proizvodnju), tako i opštinskih agencija za razvoj i službi za poljoprivredu. Učešće savjetodavnih službi u procesu ostvarivanja zahtjeva tehničkih tijela kroz uspostavljene procedure se ogleda u pravovremenom informisanju i prižanju stručne podrške krajnjim korisnicima, poljoprivrednim proizvođačima i kompanijama iz ove oblasti u cilju ispunjavanja traženih zahtjeva na adekvatan način i u zadovoljavajućem roku.